Regeling groen cursusonderwijs

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 06-07-2003 t/m 22-12-2004

Regeling groen cursusonderwijs

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. instelling:
c. cursus:

les of reeks van lessen die een afgesloten geheel vormt;

d. Kaderbrief:

Kaderbrief cursusonderwijs, bedoeld in artikel 3;

e. beoordelingscommissie:

beoordelingscommissie cursusonderwijs, bedoeld in artikel 5;

f. LASER:

agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

g. contactuur:

uur waarin daadwerkelijk onderwijs wordt gegeven aan de deelnemers aan de cursus.

Paragraaf 2. Kaderbrief cursusonderwijs

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan aan instellingen subsidie verlenen ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van een cursus op het gebied van:

 • a. de landbouw;

 • b. de bosbouw;

 • c. de natuur;

 • d. het landschap;

 • e. de visserij;

 • f. de openluchtrecreatie.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan jaarlijks een aanvraagperiode vaststellen die duurt van 15 januari tot en met 1 april, in welke periode aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend. Het besluit tot openstelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Indien de minister een aanvraagperiode, bedoeld in het eerste lid, vaststelt, maakt hij in de Kaderbrief cursusonderwijs de thema's bekend op het gebied waarvan dat jaar cursussen kunnen worden gesubsidieerd en kan mede een doelgroep in relatie tot een bepaald thema aanduiden.

 • 3 Indien de minister een aanvraagperiode, bedoeld in het eerste lid vaststelt, zendt hij de Kaderbrief cursusonderwijs vóór 15 januari aan de instellingen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister stelt jaarlijks in de Kaderbrief een subsidieplafond voor de verlening van subsidies op grond van deze regeling vast.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag na beoordeling van de aanvragen tot subsidieverlening.

Paragraaf 3. Beoordelingscommissie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Er is een beoordelingscommissie cursusonderwijs.

 • 2 De beoordelingscommissie heeft tot taak de haar daartoe voorgelegde aanvragen tot subsidieverlening te beoordelen en hierover advies uit te brengen aan de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De beoordelingscommissie bestaat uit ten minste drie, doch ten hoogste vijf personen, waaronder de voorzitter.

 • 2 De minister benoemt de voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie op basis van hun specifieke kennis en deskundigheid.

 • 3 De voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie worden voor ten hoogste vijf jaar benoemd, behoudens tussentijds ontslag door de minister. Zij zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 4 Het secretariaat van de beoordelingscommissie wordt gevoerd door LASER.

Paragraaf 4. Procedure

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een volledige aanvraag tot subsidieverlening wordt op het daartoe door LASER vastgestelde formulier ingediend bij LASER. De aanvraagperiode eindigt op 1 maart van het jaar waarop de desbetreffende Kaderbrief betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag omvat tenminste:

  • a. een omschrijving van de inhoud van de cursus;

  • b. een opgave van het te verwachten aantal deelnemers aan de cursus;

  • c. een omschrijving van het te verwachten effect van de cursus;

  • d. een begroting van de kosten en inkomsten van de cursus;

  • e. een overzicht welk deel van de cursus betrekking heeft op welk thema uit de Kaderbrief;

  • f. een omschrijving van de doelgroep die voor de cursus wordt beoogd, en

  • g. een opgave van de periode waarin de cursus wordt gegeven.

 • 3 Onder inkomsten, bedoeld in het vorige lid, onderdeel d, worden begrepen de financiering, de aangevraagde subsidie en de beoogde deelnamekosten voor de deelnemers aan de cursus.

 • 4 De minister kan na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in het eerste lid, in hetzelfde jaar een tweede aanvraagperiode vaststellen. Van deze vaststelling doet de minister mededeling in de Staatscourant.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt in ieder geval afgewezen indien:

  • a. de cursus deel uitmaakt van het reguliere programma van agrarisch onderwijs;

  • b. de cursus is aangevangen voordat de ontvangst van de aanvraag tot subsidie door LASER schriftelijk aan de aanvrager is bevestigd;

  • c. de cursus later aanvangt dan 31 december van het jaar van aanvraag, of

  • d. de cursus aan minder dan tien deelnemers wordt gegeven.

 • 2 Indien de cursus in een jaar meerdere malen tegelijkertijd of achtereenvolgens wordt gegeven, wordt het aantal deelnemers als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, voor iedere cursus afzonderlijk vastgesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Bij de beoordeling van de aanvragen tot subsidieverstrekking hanteert de beoordelingscommissie de volgende criteria:

  • a. of en de mate waarin de cursus aansluit bij een of meer van de thema's, opgenomen in de Kaderbrief;

  • b. of en de mate waarin met de cursus de daarmee beoogde inzichten en vaardigheden kunnen worden overgedragen aan de cursisten;

  • c. of en de mate waarin de over te brengen inzichten en vaardigheden toepasbaar zijn, en

  • d. de omvang van de subsidieaanvraag in relatie tot het beoogde resultaat.

 • 2 Indien in de Kaderbrief een doelgroep in relatie tot een bepaald thema wordt aangeduid, hanteert de beoordelingscommissie tevens als criterium of en de mate waarin de cursus waarvoor subsidie wordt aangevraagd en die betrekking heeft op dat thema, aansluit bij de beoogde doelgroep.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De beoordelingscommissie brengt met redenen omkleed advies uit aan de minister omtrent verlening van de subsidie.

 • 2 De beoordelingscommissie brengt advies uit in de vorm van een rangschikking, waarbij de aanvragen hoger worden gerangschikt naarmate ze naar het oordeel van de beoordelingscommissie meer voldoen aan de criteria, gesteld in artikel 10.

Artikel 12

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister beslist gelijktijdig op alle aanvragen tot subsidieverlening die van een advies van de beoordelingscommissie zijn voorzien.

 • 2 Bij de beslissing tot subsidieverlening kan de minister met redenen omkleed afwijken van de rangschikking die is aangebracht door de beoordelingscommissie.

 • 3 De minister kan voor de subsidieontvanger ter invulling van de criteria, bedoeld in artikel 10, nadere criteria vaststellen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 4 Indien een aanvraag tot subsidieverlening niet geheel voldoet aan de criteria, genoemd in artikel 10, kan de beoordelingscommissie de minister adviseren deze aanvraag gedeeltelijk af te wijzen.

 • 5 De minister geeft de beschikking tot subsidieverlening binnen drie maanden na afloop van de aanvraagperiode waarin de aanvraag is ingediend.

Paragraaf 5. Subsidieverlening

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten.

 • 2 Indien voor de cursus of een gedeelte daarvan reeds uit anderen hoofde een uit overheidsmiddelen bekostigde subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • 3 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. de loonkosten van door de aanvrager binnen de cursus gemaakte contacturen, vermeerderd met een opslag van 40% van die loonkosten, en

  • b. de kosten van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 19 voor zover deze niet meer bedragen dan € 2.500,-.

 • 4 De loonkosten voor binnen de cursus gemaakte contacturen, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor bestaande cursussen anderhalf maal het bruto uurloon, berekend op basis van carrièrepatronen leraren, schaal C. Voor nieuw ontwikkelde cursussen bedragen de loonkosten vier maal het bruto uurloon, bedoeld in de vorige volzin.

 • 5 De minister kan met redenen omkleed voor bepaalde thema's afwijken van het subsidiepercentage, genoemd in het eerste lid. Hij maakt hiervan melding in de Kaderbrief.

Artikel 14

[Vervallen per 23-12-2004]

De subsidie kan voor ten hoogste drie achtereenvolgende jaren verleend worden.

Paragraaf 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 23-12-2004]

De subsidieontvanger vermeldt in voorlichtingsmateriaal omtrent een cursus waarvoor krachtens deze regeling subsidie is verstrekt, dat de minister deze subsidie heeft verstrekt.

Artikel 16

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De subsidieontvanger voert na afloop van een cursus waarvoor krachtens deze regeling subsidie is vertrekt, en, ingeval van een voorschot als bedoeld in artikel 20, jaarlijks, een onderzoek uit onder de deelnemers aan die cursus.

 • 2 Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

  • a. de achtergrond van de deelnemers aan de cursus;

  • b. het oordeel van de deelnemer over de kwaliteit van de cursus;

  • c. het oordeel van de deelnemer over de mate waarin inzichten en vaardigheden zijn overgedragen, en

  • d. het oordeel van de deelnemer over de praktische toepasbaarheid van de overgedragen inzichten en vaardigheden.

Artikel 17

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De subsidieontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle kosten van de cursus kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 13, derde lid, onderscheiden kostensoorten, met dien verstande dat ter zake van de loonkosten een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording mogelijk is.

 • 2 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt tevens in welke mate de subsidie heeft geleid tot een verlaging van de kosten die de deelnemer voor deelname betaalt.

Paragraaf 7. Verantwoording

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 18

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie wordt binnen twee maanden na afloop van de cursus ingediend bij LASER op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag omvat tenminste:

  • a. een opgave van het aantal deelnemers aan de cursus;

  • b. een omschrijving van het effect van de cursus;

  • c. de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 16, en

  • d. een verantwoording van de kosten van de cursus.

Artikel 19

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 18, gaat vergezeld van een financiële verantwoording van de cursus, bestaande uit een rekening alsmede een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de voor subsidieverlening gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 2 De accountant, bedoeld in het eerste lid, controleert met inachtneming van het in de bijlage bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

Artikel 20

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de subsidie voor meerdere achtereenvolgende jaren is verleend, kan de subsidieontvanger jaarlijks een voorschot aanvragen.

 • 2 Een aanvraag tot de beschikking tot voorschotverlening wordt binnen vier weken na afloop van de laatste cursus van het desbetreffende jaar ingediend bij LASER op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 3 De aanvraag omvat tenminste een omschrijving van:

  • a. het aantal deelnemers aan de cursus in het desbetreffende jaar;

  • b. de resultaten van het in dat jaar uitgevoerde onderzoek, bedoeld in artikel 16, en

  • c. de in dat jaar gemaakte kosten van de cursus.

 • 4 De minister stelt de beschikking tot voorschotverlening vast binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot de beschikking tot voorschotverlening.

Artikel 21

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister stelt de subsidie vast binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Paragraaf 8 . Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 22

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:

  • a. de aanvrager in het kader van deze regeling onjuiste gegevens heeft verstrekt;

  • b. de besteding van de subsidie niet overeenkomstig de bestemming heeft plaatsgevonden, of

  • c. door de aanvrager niet is voldaan aan de in of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie op eerste verzoek daartoe terugbetaald, vermeerderd met rente vanaf het moment van terugvordering tot het moment van volledige terugbetaling.

 • 3 De door de aanvrager te betalen rente is de wettelijke rente in Nederland geldende op de laatste dag van de kalendermaand waarin de subsidie werd uitgekeerd.

Artikel 24

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 26

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling groen cursusonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage Controleprotocol als bedoeld in artikel 19, tweede lid

[Vervallen per 23-12-2004]

Bij de controle, op basis waarvan de rapportage bedoeld in het eerste lid van artikel 19 plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel

Soort aandacht

artikel 9, onderdeel b

speciale aandacht

artikel 9, onderdeel c

speciale aandacht

Artikel 13, eerste lid

speciale aandacht

Artikel 13, tweede lid

speciale aandacht

artikel 13, derde lid

speciale aandacht

Artikel 13 vierde lid

speciale aandacht

Artikel 17

speciale aandacht

Artikel 18

speciale aandacht

Artikel 19, eerste lid

normale aandacht

Artikel 20, derde lid, onderdeel b

speciale aandacht

Toelichting

[Vervallen per 23-12-2004]

 • -

  artikel 9, onderdeel b: vaststellen dat de cursus niet is aangevangen voordat de aanvraag tot subsidie door LASER schriftelijk is bevestigd.

 • -

  artikel 9, onderdeel c: vaststellen dat de cursus is aangevangen vóór 31 december van het jaar van de aanvraag.

 • -

  Artikel 13, eerste lid: vaststellen dat de verkregen subsidie niet meer bedraagt dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • -

  Artikel 13, tweede lid: vaststellen dat de subsidieaanvrager voor de cursus of een gedeelte daarvan niet uit anderen hoofde een uit overheidsmiddelen bekostigde subsidie is of zal worden verstrekt, zodat het totale subsidiebedrag meer bedraagt dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • -

  artikel 13, derde lid: vaststellen dat de in de financiële verantwoording van de cursus opgenomen kosten overeenstemmen met de kostencategorieën zoals genoemd in artikel 13, derde lid.

 • -

  Artikel 13 vierde lid: vaststellen dat de loonkosten zijn berekend op basis van het bruto loon van carrièrepatronen leraren schaal C, overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO, bij volledige betrekking. Waarbij voor bestaande cursussen anderhalf maal dit uurtarief en voor nieuw te ontwikkelen cursussen vier maal dit tarief wordt berekend.

 • -

  Artikel 17: vaststellen dat de subsidieontvanger een administratie voert die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle cursuskosten kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 13, derde lid, onderscheiden kostensoorten, met dien verstande dat ter zake van de loonkosten een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording aanwezig is.

 • -

  Artikel 17 tweede lid: vaststellen dat de subsidieontvanger een administratie voert die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle kan worden afgelezen in welke mate de subsidie heeft bijgedragen aan een verlaging van de kosten die de deelnemer betaald.

 • -

  Artikel 18: vaststellen dat de voor subsidievaststelling ingediende financiële verantwoording overeen komt met de kostenverantwoordingen zoals die voorvoorschotten, bedoeld in artikel 20, zijn ingediend.

 • -

  artikel 19, eerste lid: vaststellen dat de financiële verantwoording van de cursus voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

 • -

  artikel 20, derde lid, onderdeel b: vaststellen dat de ter verkrijging van voorschotten ingediende kostenverantwoordingen toereikend zijn.

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording. Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige artikelen noodzakelijk is.Voorzover de subsidiebepalingen niet zijn nageleefd maakt de accountant hiervan melding in zijn hierna volgende verklaring.

De minister behoudt zich het recht voor om de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolgde deze regeling is verleend, verrichte werkzaamheden.

Tekst accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 19, tweede lid

[Vervallen per 23-12-2004]

goedkeurende verklaring:

Accountantsverklaring

Wij hebben de bijgevoegde financiële verantwoording inzake de cursus ... <naam cursus> over de periode van ... <begindatum> tot ... <einddatum> met betrekking tot de beschikking tot subsidieverlening d.d. ... kenmerk.... van ... <naam instelling/persoon> te ... <zetel/woonplaats> in het kader van de Regeling groen cursusonderwijs (cursus-regeling) gecontroleerd. De financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van ... <de leiding van de naam instelling<. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de financiële verantwoording te verstrekken. Voor de onderhavige cursus is bij bovengenoemde beschikking van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een subsidie verleend tot een maximum van € ... <bedrag>.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en overeenkomstig de aanwijzingen die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het controleprotocol, behorende bij vorenbedoelde ministeriële regeling, heeft gegeven met betrekking tot de controle op de naleving van de subsidiebepalingen. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording. Voorts is aanvullend specifieke aandacht besteed aan de in vorenbedoeld controleprotocol aangegeven aspecten. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de financiële verantwoording voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

Tevens delen wij mede dat de in het controleprotocol genoemde subsidiebepalingen zijn nageleefd.

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Terug naar begin van de pagina