Regeling financieel verslag ziekenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 05-05-2002 t/m 31-12-2005

Regeling financieel verslag ziekenfondsen

Het College voor zorgverzekeringen,

Handelende in overeenstemming met het College van toezicht op de zorgverzekeringen;

Gelet op artikel 1x7, aanhef en onder b in verbinding met artikel 43f van de Ziekenfondswet;

Heeft in zijn vergadering van 25 april 2002 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling en de tot deze regeling behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a. financieel verslag: het financieel verslag, bedoeld in artikel 43f van de Ziekenfondswet;

 • b. ZFW: Ziekenfondswet, danwel naar gelang het zinsverband: ziekenfondsverzekering;

 • c. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, danwel naar gelang het zinsverband: de algemene verzekering bijzondere ziektekosten;

 • d. subsidieregeling ZFW: een subsidieregeling in het kader waarvan de uitgaven ten laste komen van de Algemene Kas;

 • e. subsidieregeling AWBZ: een subsidieregeling in het kader waarvan de uitgaven ten laste komen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;

 • f. hoge kostenverevening: de hoge kostenverevening, bedoeld in artikel 15 van de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2002 of een overeenkomstige bepaling in een soortgelijke regeling die betrekking heeft op een later jaar;

 • g. HKV: de hoge kostenverevening, bedoeld onder f;

 • h. CVZ: het College voor zorgverzekeringen;

 • i. AK: de Algemene Kas;

 • j. AFBZ: het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;

 • k. CTZ: het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het financieel verslag van een ziekenfonds wordt opgesteld volgens de regels voor de jaarrekening volgens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het financieel verslag wordt in de Nederlandse taal uitgebracht. De bedragen worden in euro's vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het financieel verslag bevat in elk geval de balans, de toelichting op de balans, de exploitatierekening, de toelichting op de exploitatierekening en een rechtmatigheidsverantwoording over het financieel beheer.

 • 2 De balans wordt opgesteld overeenkomstig model I, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 De exploitatierekening wordt opgesteld overeenkomstig model II, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 4 De toelichting op de exploitatierekening wordt ingedeeld in een segment ZFW met daarbinnen verdere segmentering naar subsidies ZFW, een segment AWBZ met daarbinnen verdere segmentering naar subsidies AWBZ en een segment overige activiteiten. Het segment ZFW wordt opgesteld overeenkomstig model III, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling. De toelichting op de resultaten van de overige segmenten wordt voorzover mogelijk overeenkomstig model III opgesteld.

 • 5 In de balans en de exploitatierekening worden ook de vergelijkende cijfers van het voorlaatste boekjaar opgenomen, tenzij het financieel verslag het eerste boekjaar betreft.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de rechtmatigheidsverantwoording legt het ziekenfonds verantwoording af over de organisatorische maatregelen die het heeft genomen voor het waarborgen van de rechtmatigheid van de baten en lasten. Het ziekenfonds verantwoordt zich over tenminste de volgende aspecten van financieel beheer, ook in onderlinge samenhang:

  • a. toepassing van de wet- en regelgeving;

  • b. administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle;

  • c. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

  • d. misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 2 Bij zijn verantwoording maakt het ziekenfonds gebruik van de in bijlage 4 opgenomen aandachtspunten. In de verantwoording geeft het ziekenfonds aan wat het effect is van zijn financieel beheer op de rechtmatigheid van de baten en lasten. In geval van tekortkomingen vermeldt het ziekenfonds welke maatregelen zijn of worden getroffen om deze te ondervangen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het ziekenfonds behoort tot een groep en de rechtspersoon, die aan het hoofd van de groep staat, in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening heeft opgenomen waarin de financiële gegevens van het ziekenfonds zijn betrokken, verwijst het ziekenfonds in zijn financieel verslag naar de geconsolideerde jaarrekening.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij waardering van beleggingen tegen verkrijgingsprijs worden de bij verkoop blijkende verschillen in de exploitatierekening opgenomen.

 • 2 Bij waardering van beleggingen tegen actuele waarde worden de bij de waardering blijkende ongerealiseerde verschillen in de herwaarderingsreserve verwerkt. Bij verkoop vind onttrekking aan de herwaarderingsreserve plaats van de verschillen ten gunste dan wel ten laste van de exploitatierekening.

 • 3 Onder actuele waarde, bedoeld in het tweede lid, wordt verstaan de vervangingswaarde of opbrengstwaarde in de zin van het Besluit waardering activa.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde. Artikel 7, derde lid, is van toepassing.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de balans wordt een post technische voorziening opgenomen die betrekking heeft op zorg die in het boekjaar is verleend maar per einde boekjaar nog niet is betaald. Ter zake betaalde voorschotten worden op de post in mindering gebracht. De post wordt onderverdeeld in de rubrieken:

  • a. declaraties die tussen einde boekjaar en de afsluitdatum zijn ontvangen, en

  • b. schatting van de na afsluitdatum nog te ontvangen declaraties.

 • 2 Bij het opmaken van de technische voorziening gaat het ziekenfonds uit van het tarief dat gold toen de zorg werd verleend.

 • 3 In de toelichting wordt aangegeven dat de technische voorziening een kortlopend karakter heeft. De toelichting vermeldt verder volgens welke methode de schatting, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de toelichting op de balans worden de volgende posten toegelicht overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling:

  • a. beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen;

  • b. met het College voor zorgverzekeringen te verrekenen;

  • c. het verloop van de reserve ZFW;

  • d. het verloop van de herwaarderingsreserve;

  • e. het verloop van de reserve AWBZ;

  • f. het verloop van de reserves uit hoofde van de subsidieregelingen ZFW.

  • g. het verloop van de reserves uit hoofde van de subsidieregelingen AWBZ.

 • 3 Indien de reserve ZFW van een ziekenfonds het in artikel 3 van de Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet bedoelde maximum heeft overschreden, maakt het ziekenfonds in de toelichting op de balans melding van de overschrijding en de omvang daarvan. Daarbij wordt vermeld hoe het bedrag van de overschrijding is berekend en hoe het bedrag in het financieel verslag is verantwoord.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het ziekenfonds lasten of baten heeft verantwoord die niet in overeenstemming zijn met het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet, worden deze in de toelichting op de balans onder de post reserve ZFW afzonderlijk opgenomen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

In de toelichting op de exploitatierekening worden de beheerskosten gespecificeerd overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het financieel verslag vermeldt tot en met welk boekjaar met het College voor zorgverzekeringen is afgerekend en of de afrekening definitief of voorlopig is.

 • 2 In het financieel verslag wordt verder melding gemaakt van bezwaar- en beroepsprocedures die het ziekenfonds heeft lopen over posten die niet ten gunste of ten laste van de middelen van de ziekenfondsverzekering of de algemene verzekering bijzondere ziektekosten zijn aanvaard. Daarbij wordt de hoogte van die posten vermeld. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing bij bezwaar- en beroepsprocedures die het ziekenfonds heeft lopen over kortingen op uitkeringen wegens onverantwoorde besparingen op de beheerskosten.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financieel verslag ziekenfondsen.

L. de Graaf

voorzitter

J.L.P.G. van Thiel

algemeen directeur

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Model I - balans

[Vervallen per 01-01-2006]

Actief

Passief

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

 

- uit de wettelijke middelen gefinancierd eigen vermogen

Beleggingen

* reserve ZFW

- terreinen en gebouwen

* herwaarderingsreserve

- groepsmaatschappijen

* reserves uit hoofde van subsidieregelingen ZFW

- andere deelnemingen

* reserve AWBZ

- effecten

* reserves uit hoofde vanandere financiële beleggingen subsidieregelingen AWBZ

- leningen u/g

- deposito's

 
   

Vorderingen en overige activa

- niet uit de wettelijke middelen gefinancierd eigen vermogen

- met het CVZ te verrekenen

- debiteuren

* algemene of statutaire reserve

- overige vorderingen

* herwaarderingsreserve

- materiële vaste activa en voorraden

* overige reserves

- liquide middelen

 

- overlopende activa

Technische voorziening

   
 

Overige voorzieningen

   
 

Langlopende schulden

   
 

Kortlopende schulden

   
 

Overlopende passiva

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Model II - exploitatierekening

[Vervallen per 01-01-2006]

Technische rekening

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen:

 • - bruto premies;

 • - bijdragen College voor zorgverzekeringen.

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

Overige opbrengsten en vergoedingen van derden

Schaden ZFW/AWBZ:

 • - brutoschaden ZFW;

 • - mutaties voorziening schaden ZFW;

 • - schaden ZFW voorgaande jaren;

 • - brutoschaden AWBZ;

 • - mutaties voorziening schaden AWBZ;

 • - schaden AWBZ voorgaande jaren.

Bedrijfskosten:

 • - beheers- en personeelskosten;

 • - afschrijvingen bedrijfsmiddelen.

Resultaat technische rekening

Niet-technische rekening

Opbrengsten uit beleggingen:

 • - terreinen en gebouwen;

 • - overige beleggingen.

Beleggingslasten

Toegerekende opbrengst uit beleggingen:

- overgeboekt naar technische rekening

Andere baten

Andere lasten

Resultaat niet-technische rekening

Totaalresultaat

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Model III - Toelichting op de exploitatierekening ZFW

[Vervallen per 01-01-2006]

Technische rekening ZFW

Totaal bruto premies:

 • - nominale premie (verzekerden van wie kosten in budgettering vallen);

 • - rechtstreeks te verrekenen premies ZFW (nominaal en niet nominaal).

Totaal bijdragen Algemene Kas:

 • - budget verstrekkingen (budget herrekend op werkelijke verzekerdenaantallen);

 • - effect algemene verevening;

 • - effect hoge-kosten-verevening;

 • - nacalculatievergoedingen;

 • - budget beheerskosten;

 • - rentevergoedingen Algemene Kas bij (definitieve) afrekening;

 • - vergoeding Algemene Kas rechtstreeks te verrekenen kosten en baten (saldo);

 • - subsidies.

Totaal overige opbrengsten en vergoedingen derden:

 • - opbrengst verhaal ZFW (volledig);

 • - rechtstreeks te verrekenen baten;

 • - vergoedingen van derden voor verrichte werkzaamheden;

 • - overige.

Som van de bedrijfsopbrengsten

Totaal bruto schaden ZFW:

 • - huisartsenhulp;

 • - farmaceutische hulp;

 • - specialistische hulp;

 • - tandheelkundige hulp;

 • - verloskundige hulp;

 • - ziekenhuiszorg en overige curatieve zorg;

 • - paramedische hulp;

 • - hulpmiddelen;

 • - ziekenvervoer;

 • - kraamzorg;

 • - grensoverschrijdende zorg;

 • - vervangende hulp alsmede coördinatie- en organisatiekosten zorgvernieuwing ziekenfondsverzekering;

Subtotaal bruto schaden - gebudgetteerde verstrekkingen ZFW

 • - opbrengst verhaal (⅔ van de opbrengst);

 • - rechtstreeks te verrekenen kosten;

 • - kosten subsidieregelingen (excl. vervangende hulp);

 • - overige.

Subtotaal bruto schaden - overige verstrekkingen, vergoedingen en subsidies ZFW

Schaden ZFW voorgaande jaren:

 • - effecten (definitieve) afrekeningen;

 • - correcties CVZ/CTU voorzover niet begrepen in afrekeningen dan wel voor zover niet rechtstreeks geboekt tussen vrije en niet-vrije vermogenscomponenten;

 • - verrekening voorgaande jaren.

Totaal beheers- en personeelskosten:

 • - personeelskosten;

 • - huisvestingskosten;

 • - automatiseringskosten;

 • - overige administratiekosten;

 • - overige beheerskosten.

Afschrijving bedrijfsmiddelen

Som van de bedrijfslasten

Resultaat technische rekening:

 • - som van de bedrijfsopbrengsten;

 • - som van de bedrijfslasten.

Niet-technische rekening ZFW

Totaal opbrengst uit beleggingen:

 • - opbrengsten uit terreinen en gebouwen;

 • - opbrengsten uit overige beleggingen (excl. rentevergoeding CVZ).

Beleggingslasten

Totaal bijdragen CVZ:

 • - saldo opbrengst uit beleggingen (excl. rentevergoeding CVZ) en beleggingslasten;

 • - overgeboekt naar technische rekening (excl. rentevergoeding CVZ).

Saldo andere baten en lasten:

 • - andere baten;

 • - andere lasten.

Resultaat niet-technische rekening

Totaal resultaat:

 • - resultaat technische rekening;

 • - resultaat niet-technische rekening.

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Aandachtspunten rechtmatigheidsverantwoording financieel beheer

[Vervallen per 01-01-2006]

Toepassing wet- en regelgeving

 • Heeft het ziekenfonds de voor de uitvoering van zijn taken relevante wet- en regelgeving opgenomen in handboeken, richtlijnen en dergelijke?

 • Op welke wijze vindt het onderhoud van die handboeken, richtlijnen en dergelijke plaats?

 • In hoeverre zijn in het geautomatiseerde systeem controles opgenomen die de juiste uitvoering van de ZFW en AWBZ garanderen?

 • Op welke wijze is de continue werking van deze geprogrammeerde controles gewaarborgd?

Administratieve organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne controle (AO/IC)

 • Hoe is de opzet en uitvoering van de AO/IC?

 • Welke essentiële maatregelen zijn er getroffen om de rechtmatigheid van de baten, de kosten van verstrekkingen en de beheerskosten te waarborgen?

 • Welke maatregelen zijn met name getroffen om bij de (doorberekening van) beheerskosten de rechtmatigheid te waarborgen?

 • Welke maatregelen zijn met name getroffen om te waarborgen dat aan betaalde declaraties voor kosten van verstrekkingen een overeenkomst ten grondslag ligt?

 • Op welke wijze is de controlestructuur ingericht en in hoeverre is deze structuur gedurende het jaar daadwerkelijk in uitvoering geweest?

 • Op welke wijze is de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening ten behoeve van de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording gewaarborgd?

 • Hoe luidt het beleid gericht op het bewaken van het door de zorgverleners tijdig aanleveren van hun declaraties, heeft het ziekenfonds uitvoering gegeven aan dit beleid en wat zijn de effecten hiervan?

 • Hoe luidt het beleid gericht op het (juist, volledig en tijdig) verstrekken van voorschotten, heeft het ziekenfonds uitvoering gegeven aan dit beleid en wat zijn de effecten hiervan?

Geautomatiseerde gegevensverwerking

 • Bestonden gedurende het boekjaar voldoende procedures en maatregelen als waarborg voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde systemen?

 • Bestonden gedurende het jaar voldoende procedures en maatregelen als waarborg voor de continuïteit van het geautomatiseerde proces?

 • Heeft het ziekenfonds de procedures en maatregelen voldoende gedocumenteerd?

 • Bestond gedurende het jaar functiescheiding tussen de ontwikkeling van systemen, de programmering van systemen en het operationeel niveau?

 • Is de betrouwbaarheid van de kantoorautomatisering, met name selectiesystemen en excel-bestanden, voldoende gewaarborgd?

Misbruik en oneigenlijk gebruik

 • Hoe luidt het beleid gericht op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik?

 • Op welke wijze en in welke mate worden de materiële controles ingezet ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik?

 • Heeft het ziekenfonds gedurende het boekjaar daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik? Zo ja, kan in het kort worden aangegeven welke maatregelen in dat verband zijn getroffen en tot welke resultaten deze hebben geleid?

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Toelichting balansposten

[Vervallen per 01-01-2006]

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Ter toelichting van de post 'Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen'

worden over de maatschappijen de volgende gegevens vermeld:

 • a. naam en plaats van vestiging;

 • b. rechtsvorm;

 • c. kernactiviteiten;

 • d. mate van zeggenschap die het ziekenfonds kan uitoefenen;

 • e. het door het ziekenfonds verschafte kapitaal;

 • f. het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening onder vermelding van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Met het College voor zorgverzekeringen te verrekenen

De post 'Met het College voor zorgverzekeringen te verrekenen' wordt als volgt toegelicht:

Beginsaldo totaal met CVZ te verrekenen

Totaal mutaties ZFW:

 • - herrekend budget verstrekkingen lopend jaar;

 • - effect nacalculatie lopend jaar;

 • - effect HKV lopend jaar;

 • - budget beheerskosten ZFW;

 • - rechtstreeks met de AK te verrekenen kosten/baten;

 • - kosten subsidieregelingen;

Subtotaal

 • - ontvangen voorschotten/deelbetalingen (excl. subsidies);

 • - ontvangen voorschotten subsidies;

 • - te verrekenen met de AK ten gevolge van voorlopige en definitieve afrekeningen (naar jaarlaag, incl. rente);

 • - te verrekenen met de AK ten gevolge van overschrijding maximum reserve ZFW.

Subtotaal

Totaal mutaties AWBZ:

 • - budget beheerskosten AWBZ;

 • - rechtstreeks met het AFBZ te verrekenen kosten/baten;

 • - kosten subsidieregelingen;

Subtotaal

 • - ontvangen voorschotten (excl. subsidies);

 • - ontvangen voorschotten subsidies;

 • - te verrekenen met het AFBZ ten gevolge van voorlopige en definitieve afrekeningen (naar jaarlaag, incl. rente).

Subtotaal

Eindsaldo totaal met het CVZ te verrekenen

Reserve ZFW

Van de reserve ZFW dient het verloop te worden weergegeven, waaruit blijkt:

 • - bedrag aan het begin van het boekjaar;

 • - budgetresultaat verstrekkingen;

 • - budgetresultaat beheerskosten;

 • - premieresultaat (verschil nominale premie en rekenpremie);

 • - resultaat opbrengsten verhaal;

 • - financieel rendement;

 • - correcties, voorzover niet in afrekening begrepen;

 • - effecten voorlopige en definitieve afrekeningen voorgaande jaren;

 • - overige mutaties;

 • - bedrag aan het einde van het boekjaar.

De verwerking van de hoge-kosten-verevening (HKV) dient afzonderlijk te worden toegelicht.

Herwaarderingsreserve

Van de herwaarderingsreserve dient het verloop te worden weergegeven, waaruit moet blijken:

 • - het bedrag aan het begin van het boekjaar;

 • - de toevoegingen en verminderingen over het boekjaar, gesplitst naar aard;

 • - het bedrag aan het einde van het boekjaar, waarvan apart:

  • * aandeel herwaarderingsreserve in het niet vrij besteedbare, uit de wettelijke middelen gefinancierde vermogen;

  • * aandeel herwaarderingsreserve in het niet uit de wettelijke middelen gefinancierde vermogen.

Reserve AWBZ

Van de reserve AWBZ dient het verloop te worden weergegeven, waaruit moet blijken:

 • - stand van de reserve per begin van het boekjaar;

 • - mutaties lopend boekjaar;

 • - mutaties t.g.v. (definitieve) afrekeningen voorgaande boekjaren;

 • - correcties CTZ over voorgaande jaren, voorzover niet begrepen in de afrekeningen;

 • - stand van de reserve per ultimo boekjaar.

Reserves uit hoofde van subsidieregelingen ZFW

Van de reserves uit hoofde van subsidieregelingen ZFW dient het verloop te worden weergegeven, waaruit de volgende gegevens blijken:

 • - stand van de reserve per begin van het boekjaar;

 • - mutaties lopend boekjaar;

 • - mutaties als gevolg van voorlopige of definitieve afrekeningen over voorgaande boekjaren onder vermelding van de aard van de afrekening en op welk boekjaar deze betrekking heeft;

 • - stand van de reserve per ultimo boekjaar.

Reserves uit hoofde van subsidieregelingen AWBZ

Van de reserves uit hoofde van subsidieregelingen AWBZ dient het verloop te worden weergegeven, waaruit de volgende gegevens blijken:

 • - stand van de reserve per begin van het boekjaar;

 • - mutaties lopend boekjaar;

 • - mutaties als gevolg van voorlopige of definitieve afrekeningen over voorgaande boekjaren onder vermelding van de aard van de afrekening en op welk boekjaar deze betrekking heeft;

 • - stand van de reserve per ultimo boekjaar.

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Specificatie beheerskosten

[Vervallen per 01-01-2006]

In de toelichting op de exploitatierekening worden de beheerskosten gespecificeerd in:

Totaal bruto beheerskosten:

 • - personeelskosten;

 • - huisvestingskosten;

 • - automatiseringskosten;

 • - overige kosten.

Van derden ontvangen vergoedingen

Totaal netto beheerskosten

Terug naar begin van de pagina