Regeling aanwijzing nationaal park Duinen van Texel

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 01-05-2002 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park Duinen van Texel

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 99).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied Duinen van Texel, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park Duinen van Texel. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationale park Duinen van Texel beschikbare middelen in het kader van een jaarlijkse voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van een door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Duinen van Texel.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Duinen van Texel van 12 oktober 2000 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 14 mei 2001, kenmerk DN 2001/1199 is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overleg hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. negen door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1 de provincie Noord-Holland;

  • 2 de gemeente Texel;

  • 3 het waterschap Hollands Kroon en het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier;

  • 4 het Ministerie van Defensie;

  • 5 Rijkswaterstaat;

  • 6 het Staatsbosbeheer;

  • 7 de Recreatiestichting Texel;

  • 8 camping de Robbenjager;

  • 9 Ecomare;

 • c. een door de minister op voordracht van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie te benoemen lid als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Duinen van Texel betrokken agrarische organisaties;

 • d. een door de minister te benoemen lid als vertegenwoordiger en op voordracht van de gezamenlijke dorpscommissies Texel;

 • e. een door de minister op voordracht van de Werkgroep Landschapszorg Texel te benoemen lid als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Duinen van Texel betrokken natuur- en milieuorganisaties;

 • f. een door de minister op voordracht van het overlegorgaan te benoemen lid als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Duinen van Texel betrokken recreatieondernemers;

 • g. een ambtenaar, werkzaam bij de directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 2 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationaal park Duinen van Texel verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Noord-Holland te benoemen ambtenaar van die provincie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien bij het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

De regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Duinen van Texel wordt ingetrokken.1

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2002.

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Duinen van Texel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 25 april 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina