Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren 2002 - 2004

[Regeling vervallen per 20-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 25-05-2002 t/m 31-12-2003

Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren 2002 - 2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 4, eerste lid aanhef en onder a, van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van één of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is of het bevoegd gezag van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

c. gemeente:

de gemeente die op basis van artikel 173, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 159, eerste lid van de Wet op de expertisecentra dan wel artikel 274, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs een specifieke uitkering ontvangt voor het onderwijs in allochtone levende talen;

d. oalt-leraar:

een leraar die in het bezit is van een bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een allochtone levende taal en op basis daarvan taalondersteuning geeft en/of onderwijs in die allochtone taal verzorgt.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking en toedelingscriterium

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan gemeenten een subsidie voor het bestrijden van de kosten die gemoeid zijn met het verbeteren van de kwalificaties van oalt-leraren ten einde de inzetbaarheid van deze leraren in het onderwijs te vergroten. De activiteiten waaraan de subsidie wordt besteed dienen gericht te zijn op het verbeteren van de beheersing van het Nederlands, het bijscholen voor het geven van taalondersteuning of het omscholen van oalt-leraren tot leraar basisonderwijs.

 • 2 De subsidie wordt verleend aan gemeenten die in overleg met betrokken bevoegde gezagsorganen en oalt-leraren een plan hebben opgesteld ter verbetering van de kwalificaties van de oalt-leraren.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 20-03-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is in totaal voor de begrotingsjaren 2002, 2003 en 2004 gezamenlijk beschikbaar een bedrag van maximaal € 1.288.750.

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 20-03-2004]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedra gen.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag en subsidieverlening

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 5. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij: Cfi, t.a.v. FTO/TBV, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Een gemeente komt in aanmerking voor subsidie indien zij in overleg met het betrokken bevoegd gezag of de betrokken bevoegde gezagsorganen en met de oalt-leraren voor wie de subsidie bedoeld is een plan opstelt. Door medeondertekening van het plan geven het betrokken bevoegd gezag of de betrokken bevoegde gezagsorganen en de oalt-leraren aan dat zij instemmen met het plan.

 • 2 Het plan moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de naam van de rechtspersoon waarbij de oalt-leraar in dienst is;

  • de naam van de aanvragende gemeente;

  • als de rechtspersoon een school in stand houdt tevens naam, vestigingsadres en brinnummer van de school;

  • de naam of namen van de betrokken oalt-leraar of oalt-leraren ten behoeve van wie de subsidie wordt besteed;

  • de onderscheiden scholingstrajecten met daarbij het aantal oalt-leraren dat zo’n scholingstraject gaat volgen;

  • de naam van de instelling of instellingen waar de scholingstrajecten gevolgd zullen worden;

  • de periode waarbinnen de scholingstrajecten gevolgd zullen worden;

  • het gevraagde subsidiebedrag uitgaande van het bepaalde in artikel 8.

Artikel 7. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Aanvragen voor scholingstrajecten die aanvangen in het jaar 2002 kunnen tot en met 30 september 2002 worden ingediend.

 • 2 Aanvragen voor scholingstrajecten die aanvangen in het jaar 2003 respectievelijk 2004 kunnen tot en met 31 juli 2003 respectievelijk 31 juli 2004 worden ingediend.

 • 3 Aanvragers ontvangen binnen vier weken na indiening bericht.

 • 4 Aanvragen voor scholingstrajecten die aanvangen in het jaar 2002, 2003 respectievelijk 2004 maar die na 30 september 2002, 31 juli 2003 respectievelijk 31 juli 2004 worden ingediend, worden afgewezen.

Artikel 8. Criteria subsidieverlening

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende scholingstrajecten: het leren beheersen van het Nederlands ten minste op het niveau dat wettelijk wordt vereist, het kunnen geven van taalondersteuning en het behalen van een bevoegdheid van leraar basisonderwijs.

 • 2 Voor het leren beheersen van het Nederlands wordt een subsidie beschikbaar gesteld van € 750,- per cursist en per niveau.

 • 3 Voor het kunnen geven van taalondersteuning wordt een subsidie beschikbaar gesteld van € 750,- per cursist.

 • 4 Voor het behalen van de bevoegdheid van leraar basisonderwijs wordt een subsidie beschikbaar gesteld van € 4.000,- per cursist.

 • 5 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst geldt.

Hoofdstuk 3. (Overige) verplichtingen subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 20-03-2004]

De subsidieontvanger verschaft in verband met door of namens de minister ingesteld onderzoek inlichtingen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid en de besteding van toegekende middelen.

Artikel 10. Subsidievaststelling en financieel verslag

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Uiterlijk twee maanden nadat de scholingstrajecten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn afgerond, dient de gemeente een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie bij de Centrale Financiën Instellingen (Cfi) t.a.v. de Productgroep Verantwoorden.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag. Het financieel verslag bevat een overzicht van de met de activiteiten gemoeide uitgaven en inkomsten en tevens per scholingstraject de vermelding van het aantal oalt-leraren dat met succes het scholingstraject heeft afgerond.

 • 3 Middelen die niet of niet in overeenstemming met de voorwaarden van de regeling zijn besteed kunnen worden teruggevorderd.

 • 4 Vaststelling van de subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Accountantsverklaring

[Vervallen per 20-03-2004]

Indien het subsidiebedrag hoger of gelijk is aan € 45.500,- gaat het financieel verslag vergezeld van een verklaring over de rechtmatigheid en de naleving van de subsidie-voorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van de accountantsverklaring.

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 20-03-2004]

De gemeente waarvan de aanvraag om subsidie is goedgekeurd, ontvangt uiterlijk 1 maand na deze goedkeuring het subsidiebedrag bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 20-03-2004]

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling is van kracht tot en met 31 juli 2004.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 20-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren 2002 - 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina