Ophoging subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 03-05-2002 t/m 23-01-2004

Ophoging subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 oktober 1999 houdende intrekking van de Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden wordt ingetrokken.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Terzake van subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden, wordt het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 1 van de Vaststellingsregeling subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden 1999, verhoogd tot f 7.837.369,-.

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

De Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden wordt ingetrokken.

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de afhandeling van aanvragen, waaronder begrepen de behandeling van bezwaarschriften betreffende de beslissingen op aanvragen welke zijn ingediend voor de inwerkingtreding van het besluit van 18 oktober 1999 houdende intrekking van de Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden, blijft de Subsidieregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden van toepassing.

Artikel V

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina