Onderzoekingsregulatief 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 25-11-2005 t/m 31-12-2005

Onderzoekingsregulatief 2002

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de bijlage van beschikking nr. 93/256/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1993 (PbEG L 118) tot vaststelling van de methoden voor het opsporen van residuen van stoffen met hormonale werking en van stoffen met thyreostatische werking, op richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 (PbEG L 125) inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en producten daarvan en tot intrekking van richtlijnen nr. 85/358/EEG en nr. 86/469/EEG en van beschikkingen nr. 89/187/EEG en nr. 91/664/EEG, en op verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147), alsmede op de artikelen 4, 7 en 12, onder e, van het Besluit produktie en handel vers vlees

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een onderzoek naar stoffen waarvan de toediening bij of krachtens een wettelijk voorschrift is verboden, vindt plaats indien al dan niet op grond van bij de keuring voor het slachten verkregen aanwijzingen reden bestaat om aan te nemen dat dergelijke stoffen zijn toegediend.

 • 2 Een onderzoek naar stoffen waarvan de aanwezigheid een bij of krachtens wettelijk voorschrift vastgestelde hoeveelheid overschrijdt, vindt plaats indien al dan niet op grond van bij de keuring voor het slachten verkregen aanwijzingen reden bestaat om aan te nemen dat dergelijke stoffen in niet toegestane hoeveelheden aanwezig zijn.

 • 3 Een gericht onderzoek vindt plaats naar stoffen die deel uitmaken van het Nationale Plan Residuen zoals voorgeschreven door richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 (PbEG L 125) inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en produkten daarvan en tot intrekking van de richtlijnen nr. 85/358/EEG en nr. 86/469/EEG en de beschikkingen nr. 89/187/EEG en nr. 91/664/EEG.

 • 4 Het in het derde lid bedoelde onderzoek wordt tenminste uitgevoerd naar de stoffen en met de frequentie zoals aangegeven in bijlagen I, II, III en IV van richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 (PbEG L 125) inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en produkten daarvan en tot intrekking van de richtlijnen nr. 85/358/EEG en nr. 86/469/EEG en de beschikkingen nr. 89/187/EEG en nr. 91/664/EEG.

 • 5 Het in het eerste, tweede en derde lid, bedoelde onderzoek geschiedt door het Centraal Laboratorium RVV of door het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten met methoden die voldoende gevoelig, nauwkeurig en specifiek zijn en bovendien reproduceerbare resultaten geven. Deze methoden voldoen ten minste aan de voorschriften van beschikking nr. 2002/657/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 augustus 2002 ter uitvoering van richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van de Europese Unie wat de prestaties van analysemethoden en de interpretatie van resultaten betreft (PbEG L 221), alsmede aan de voorschriften van beschikking nr. 2003/181/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 maart 2003 tot wijziging van beschikking nr. 2002/657/EG wat betreft de vaststelling van minimaal vereiste prestatielimieten (MRPL's) voor bepaalde residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEG L 71).

 • 6 Het histologische gedeelte van het onderzoek naar het gebruik van stoffen met hormonale dan wel anti-hormonale werking geschiedt in een door de veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren aangewezen laboratorium. Zonodig geschiedt verder onderzoek door het Centraal Laboratorium RVV.

  Voor zover histologisch onderzoek niet kan worden toegepast, geschiedt het onderzoek door het Centraal Laboratorium RVV. Indien herkeuring wordt gevorderd vindt het chemisch onderzoek opnieuw plaats maar dan door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu dan wel voorzover belanghebbende zelf een herkeuringsdierenarts heeft aangewezen, naast deze door het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten.

 • 7 Indien herkeuring wordt gevorderd vindt het in het eerste, tweede en derde lid, bedoelde onderzoek opnieuw plaats, maar dan door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu dan wel voorzover belanghebbende zelf een herkeuringsdierenarts heeft aangewezen, naast deze door het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van bacteriegroeiremmende stoffen vindt plaats, indien op grond van bij de keuring voor of na het slachten verkregen aanwijzingen een bacteriologisch onderzoek wordt ingesteld en bovendien indien er anderszins reden bestaat om aan te nemen, dat bacteriegroeiremmende stoffen zijn toegediend. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de in bijlage I beschreven methode.

 • 2 Het in bijlage I beschreven onderzoek wordt op de dag van verwijdering van het nierkapsel ingesteld. De maximale tijd tussen slachten en de aanvang van het onderzoek bedraagt 72 uur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Een onderzoek van skeletspiervlees naar een overschrijding van de toegestane gezamenlijke radio-activiteit van Caesium 134 en 137 geschiedt door een laboratorium van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees of van de Keuringsdienst van Waren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Een onderzoek als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, vindt plaats indien bij meer dan 5% van de varkens uit een koppel, met een minimum van twee varkens, de kenmerken of bescheiden waarvan ter slachting aangeboden varkens, ingevolge artikel 17a, eerste lid, van het Vleeskeuringsbesluit, dienen te zijn voorzien, ontbreken. Tevens vindt onderzoek plaats bij het ontbreken van minder dan 5% van de kenmerken of bescheiden indien, naar het oordeel van de keuringsdierenarts, deze dieren niet tot het koppel behoren.

  In beide gevallen worden alleen die varkens onderzocht waarbij de kenmerken of bescheiden ontbreken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het onderzoek op galkleurstoffen wordt verricht in alle gevallen, waarbij het vet of het bindweefsel een abnormale gele kleur vertoont.

 • 2 Voor het aantonen van galkleurstoffen wordt gebruik gemaakt van de methode volgens Hijmans van den Berg of volgens die van Martin.

 • 3 Het onderzoek op galkleurstoffen geschiedt zo spoedig mogelijk na de dood van het slachtdier.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De kook- en braadproef tot onderzoek op afwijkende smaak of geur van vlees wordt verricht in alle gevallen, waarin:

  • a. bij de keuring na het slachten een afwijkende geur van het vlees werd waargenomen;

  • b. aan de hand van bij de keuring vóór en na het slachten gedane waarnemingen afwijkende smaak of geur van het vlees niet kan worden uitgesloten.

 • 2 De kookproef wordt uitgevoerd door enige stukjes spierweefsel juist ondergedompeld in water gedurende enkele minuten te koken in een met een deksel afgesloten zindelijke pan; na afnemen van het deksel wordt nagegaan, of een abnormale geur ontwijkt, waarna het vlees, na te zijn doorgesneden warm wordt geroken of geproefd. De braadproef wordt uitgevoerd door enkele andere stukjes spierweefsel met enig vet van hetzelfde slachtdier te braden en vervolgens op overeenkomstige wijze te beoordelen. Als spierweefsel voor zowel de kookproef, als de braadproef dient bij varkens de musculatuur van de nek en bij runderen, eenhoevige dieren, schapen en geiten de musculatuur van het achterbeen ter hoogte van symphysis pelvis te worden gebruikt. Als vet dient, indien enigszins mogelijk, subcutaan of intermusculair vetweefsel te worden gebruikt.

 • 3 Bij het vaststellen van geslachtsgeur bij mannelijke varkens kan een voorselectie worden toegepast volgens een door de veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren aangegeven methode. Indien daarbij onvoldoende kan worden vastgesteld of er sprake is van een geslachtsgeur of indien daarbij een geslachtsgeur is vastgesteld, wordt de kook- en braadproef verricht.

 • 4 In plaats van een kook- en braadproef, zoals in het tweede lid is omschreven, kan ook een verhittingsproef door middel van een magnetronische oven worden ingesteld.

 • 5 De kook- en braadproef wordt bij voorkeur verricht tenminste 12 uren na de dood van het slachtdier, doch, indien tevens een bacteriologisch onderzoek is ingesteld, niet uitgevoerd alvorens het vlees onschadelijk is gebleken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Microscopisch onderzoek op micro-organismen wordt verricht:

  • a. van bloed van slachtdieren waarbij een infectie met miltvuurbacillen wordt vermoed;

  • b. van ontstekingshaarden, waaronder ook endocarditiden en geïnfecteerde thrombi; benevens van exudaten, wanneer dit voor het ondernemen van de aard van de smetstof in het belang van de keuringsbeslissing noodzakelijk of wenselijk is. Zonodig kan aanvullend bacteriologisch onderzoek door middel van kweken uit deze ziekelijke veranderde organen of weefsels volgen.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde onderzoek van bloed geschiedt met behulp van de kleuring volgens een gewijzigde methode van Giemsa of een andere geëigende methode; in de andere gevallen wordt gekleurd volgens de methode van Gram of, bij vermoeden van tuberculeuze veranderingen, volgens de methode van Ziehl-Neelsen.

 • 3 Het microscopisch onderzoek van weefsels op ziekelijke veranderingen wordt verricht in alle gevallen, waarin dit voor het verkrijgen van een juist inzicht van de aard van bij de keuring aangetroffen veranderingen voor het nemen van de keuringsbeslissing noodzakelijk of wenselijk is.

 • 4 Bij het in het derde lid bedoelde onderzoek worden van enkele stukjes weefsel, eventueel na fixatie in 10% formaline-oplossing vriescoupes gesneden met een dikte van ten hoogste 10 micron, welke vervolgens op de gebruikelijke wijze worden gekleurd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het histologisch onderzoek van hersenweefsel op bovine spongiforme encefalopathie vindt plaats indien:

  • -

   het slachtdier drie jaar of ouder is en neurologische verschijnselen vertoont bij de keuring vóór het slachten, of

  • -

   het slachtdier behoort tot de categorie runderen die vóór 1990 uit het Verenigd Koninkrijk zijn geïmporteerd.

 • 2 Het onderzoek geschiedt door het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid. Indien herkeuring wordt aangevraagd vindt het histopathologisch onderzoek gecombineerd met het immunohistochemisch onderzoek (of het onderzoek volgens de SAF-extractiemethode) opnieuw plaats door een nader door de veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren aan te wijzen onderzoeksinstituut.

 • 3 Het onderzoek geschiedt volgens het navolgende onderzoekmodel:

  • -

   een vóóronderzoek bestaande uit een onderzoek volgens de histopathologische methode gecombineerd met een onderzoek volgens de immunohistochemische methode, dat, indien ten minste de uitslag van het immunohistochemisch onderzoek positief is, bevestigd wordt met:

  • -

   een bevestigingsonderzoek volgens de SAF-extractiemethode dan wel via inoculatie in een geschikt proefdiermodel.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij alle runderen die overeenkomstig bijlage III, hoofdstuk A, onderdeel I, de punten 2.1 en 2.2 van verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147) zijn geslacht, vindt een onderzoek van hersenweefsel plaats met één van de testen als bedoeld in bijlage X, hoofdstuk C, punt 4 van deze verordening.

 • 2 Bij schapen en geiten als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, onderdeel II, punt 2, van de verordening, bedoeld in het eerste lid, vindt een onderzoek van hersenweefsel plaats met één van de testen als bedoeld in bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, van die verordening.

 • 3 Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats in een op grond van artikel 3 van de Regeling erkenning laboratoria snelle BSE-testen, door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij erkend laboratorium.

 • 4 Indien herkeuring is aangevraagd vindt het onderzoek opnieuw plaats met inachtneming van bijlage IV, onder 2, onderdeel 2.2, van beschikking nr. 2000/374/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 2000 (PbEG L 135) tot wijziging van beschikking 98/272/EG inzake epizoötiebewaking ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën door een nader door de veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren aan te wijzen onderzoeksinstituut.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken, vindt plaats in alle gevallen waarin:

  • a. op grond van de voor of na het slachten waargenomen afwijkingen het kiemvrij zijn van het vlees in twijfel moet worden getrokken;

  • b. het bedoelde onderzoek bij of krachtens een wet is voorgeschreven.

 • 2 Voor het in het eerste lid bedoelde onderzoek wordt de milt gebruikt.

 • 3 Het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken dient binnen twee uur na de evisceratie van het slachtdier te worden ingesteld. Kan met het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken niet binnen deze tijd worden begonnen, dan mag, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, het onderzoeksmateriaal tot de eerstvolgende werkdag onder verantwoordelijkheid van de keuringsdierenarts worden bewaard bij een temperatuur van maximaal +4°C en minimaal 0°C, alvorens met het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken wordt begonnen.

 • 4 Het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken geschiedt in daartoe door de veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren aan te wijzen laboratoria. De veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren kan voorschriften geven waaraan deze laboratoria dienen te voldoen.

 • 5 Bij de monstername en het overbrengen van het in het tweede lid en in artikel 30, eerste lid, onder b, genoemde onderzoekmateriaal naar het desbetreffende laboratorium moet verontreiniging of bezoedeling worden voorkomen. Indien verzending noodzakelijk is, moet de milt, en eventuele andere organen of delen in gekoelde toestand afzonderlijk vloeistofdicht worden verpakt. De aldus verkregen pakjes worden onder koeling bij een temperatuur van maximaal +4°C en minimaal 0°C verzonden.

 • 6 In het laboratorium wordt uit het dikste deel van de milt, nadat het oppervlak zwart is geschroeid, ca. 50 mg roodgekleurde miltpulpa verzameld en overgebracht in een hoog gevulde trypton-soja-bouillon-buis (10 ml in een buis met een diameter van 17-18 mm) overeenkomstig bijlage II. Uit dezelfde plaats wordt wederom een circa 50 mg miltpulpa verzameld en overgebracht op een trypton-soja-runderbloedagarplaat - met een diameter van 9 à 10 cm en een hoeveelheid voedingsbodem van ca. 11 à 12 ml - en zeer dun gelijkmatig over het tweederde deel van het oppervlak uitgestreken.

 • 7 De geënte voedingsbodems worden gedurende ten minste 36 uur bebroed bij een temperatuur van 37°C ± 1°C. Na bebroeding volgt een macroscopisch en microscopisch onderzoek naar een eventuele groei van bacteriën en in relatie hiermede een differentiatie van de betrokken bacteriën zomede een kwantitatief onderzoek van de trypton-sojarunderbloedagarplaat.

 • 8 De veterinair hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren geeft voorschriften volgens welke differentiatie reacties dienen plaats te vinden.

 • 9 De voor het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken gebruikte milt dient gedurende de gehele duur van het bacteriologisch onderzoek door middel van kweken en vervolgens nog 24 uur bij een temperatuur van maximaal +4°C en minimaal 0°C bewaard te blijven.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderzoekingsregulatief 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I. , behorende bij het Onderzoekingsregulatief 2002

[Vervallen per 01-01-2006]

1. Doel

[Vervallen per 01-01-2006]

De Nieuwe Nederlandse Niertest (NNNT) is een testsysteem voor het aantonen van bacteriegroeiremmende stoffen in nierbekkenvocht van slachtdieren met behulp van Bacillus subtilis BGA als test organisme.

2. Principe

[Vervallen per 01-01-2006]

Twee papierschijfjes geïmpregneerd met nierbekkenvocht worden op een voedingsbodem gelegd waarin voor bacteriegroeiremmende stoffen een gevoelige bacterie aanwezig is. Na incuberen wijst aanwezigheid van bacteriegroeiremmende werking rondom beide papierschijfjes op aanwezigheid van anti-microbiële stoffen.

3. Micro-organismen

[Vervallen per 01-01-2006]

Bacillus subtilis BGA sporensuspensie, ca. 107/ml.

4. Voedingsbodem en reagentia

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 4.1. Standard II Nähragar (Merck art. nr. 7783).

 • 4.2. Dextrose.

 • 4.3. Natriumchloride p.a.

 • 4.4. Natriumchloride-oplossing 0,8%

 • 4.5. Natriumchloride-oplossing 10,0%

 • 4.6. Zoutzuur 1 Mol. (Goed afsluiten van de buitenlucht).

 • 4.7. Natriumhydroxyde-oplossing 1 Mol.

  Verse 1 Mol NaOH oplossing afvullen in goed afsluitbare 100 ml flesjes; na in gebruik name van een flesje deze maximaal twee weken gebruiken. In verband met carbonaatvorming in de NaOH, o.i.v. de CO2 uit de lucht, het flesje onmiddellijk na gebruik goed afsluiten. De carbonaten geven problemen bij de instelling van de juiste pH van de voedingsbodem.

 • 4.8. Fosfaatbuffer.

  Monokaliumfosfaat (KH2PO4) 20,0 g.

  Dinatriumfosfaat (Na2HPO4.12H2O) 28,0 g.

  Gedestilleerd water 1000 ml.

 • 4.9. Trimethoprimoplossing (TMP).

  • 4.9.1. Trimethoprim base (SIGMA T-7833) 100 mg.

   Methanol 100 ml.

  • 4.9.2. TMP-oplossing A (concentratie 10 µg/ml):

   Oplossing 4.9.1. 1 ml.

   Natriumchloride-oplossing 0,8% (4.4.) 100 ml.

   Bewaring in de koelkast gedurende maximaal 1 maand.

  • 4.9.3. TMP-oplossing B (concentratie 2 µ/ml):

   Oplossing 4.9.1. 1 ml.

   Natriumchloride-oplossing 10% (4.5.) 500 ml.

   Bewaring in de koelkast gedurende maximaal 1 maand.

 • 4.10. Standaardcontroleschijfjes.

  Controleschijfje 1:2 µg tylosine/schijfjes;

  Controleschijfje 2:0,5 µg sulfadimidine/schijfje;

  Controleschijfje 3:2 µg oxytetracycline/schijfje.

  Bewaren gedurende maximaal 3 maanden in de koelkast, onder goede afsluiting van de buitenlucht.

5. Toestellen, glaswerk en hulpmiddelen

[Vervallen per 01-01-2006]

Gebruikelijke instrumenten en glaswerk voor microbiologische laboratoria en in het bijzonder:

 • 5.1. Glasplaten van 30 bij 30 cm met opstaande rand van 2,5 cm, met afdekplaat.

 • 5.2. Infusieflessen van 250 ml en 500 ml.

 • 5.3. Maatcylinder van 250 ml met 1 ml-verdeling.

 • 5.4. Waterbad, ingesteld op 55°C ± 1°C.

 • 5.5. Broedstoof ingesteld op 37°C ± 1°C.

 • 5.6. Groot scherp slagersmes.

 • 5.7. Papierschijfjes met een diameter van 12,7 mm (Schleicher en Schüll art. 601/2).

 • 5.8. Plastic opbergdoosjes bevattende 24 cupjes van 15 mm doorsnede (Greiner art. 662160).

 • 5.9. Micropipet van 25 µl of druppelaar (Nutacon MR35R) van 25 µl.

 • 5.10. Filtreerpapier (47 x 57 cm Boom B.V. Meppel) voor afdekken van plaat met voedingsbodem.

 • 5.11. Horizontale tafel, voor het gieten van de voedingsbodem.

6. Bereiding van voedingsmedium en testplaten

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 6.1. Bereiding van het medium.

  Standard II Nähragar (4.1.): 12,5 g;

  Dextrose (4.2.): 5,0 g;

  Natriumchloride p.a. (4.3.): 5,0 g;

  Fosfaatbuffer (4.8.): 50 ml;

  Gedestilleerd water: 450 ml.

  Weeg de droge componenten af, voeg de fosfaatbuffer en het gedestilleerd water toe en los het geheel op door verwarming. Steriliseer het aldus bereide medium gedurende 15 min. bij 121 ± 1°C.

  Koel af tot ca 55°C in een waterbad van 55°C (5.4.) en stel de pH van het medium met zoutzuur (4.6.) of natriumhydroxide-oplossing (4.7.) op 7.00 ± 0,05.

 • 6.2. Beënting en gieten van de voedingsbodem.

  Voeg per 100 ml steriele vers bereide voedingsbodem van ca 55°C 1,2 ml TMP-oplossing A (4.9.2.) en 0.1 ml B.subtilis sporensuspensie (3) toe.

  Meng goed en giet dit medium in horizontaal geplaatste platen (5.1.) zodanig dat de agarlaagdikte, over de gehele plaat 2,2 mm is. Voor deze glasplaten 200 ml per plaat. Laat stollen.

  Indien de tijdsduur tussen gieten en het gebruik van de testplaten meer dan 4 uur bedraagt, dienen deze tussentijds gekoeld bewaard te worden. Indien de testplaten binnen 4 uur gebruikt worden, is opslag bij kamertemperatuur mogelijk. De platen op de dag van inzetten bereiden.

7. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 7.1. Uitvoering van de test.

  Snij met een, onder stromend water gereinigd, slagersmes (5.6.) vanuit de nierschors tot diep in het nierbekken. Leg met een schone pipet vier papierschijfjes (5.7.) in het nierbekken of, bij kleine nieren, op de grens van nierbekken en niermerg. Nier dichtklappen en even aandrukken. Na minimaal 1/2 uur tot maximaal 2 uur, met een schone pipet, twee papierschijfjes uit de nier diagonaalsgewijs op de voedingsbodem (6.2.) leggen. (Ter vermijding van contaminatie bij elke nier een schone pincet nemen of deze tussentijds onder stromend water goed afspoelen). De twee andere papierschijfjes, voor eventueel herkeuringsonderzoek, worden overgebracht naar één cupje van een daartoe speciaal bestemd opbergdoosje (5.8.), geïdentificeerd en onmiddellijk ingevroren bij -20°C. Breng in het midden van de testplaat standaardcontroleschijfjes (4.10.) aan. Bij iedere testplaat controleschijfjes 1, 2 en 3 gebruiken. Druppel op de voedingsbodem gelegde papierschijfjes 25 µl TMP-oplossing B (4.9.3.). Dek de voedingsbodem af met een glasplaat. Ter voorkoming van condens kan gebruik gemaakt worden van filtreerpapier (5.10.) en een glasplaat. Zorg er voor dat het filtreerpapier niet de voedingsbodem raakt!!

 • 7.2. Incubatie.

  De pre-incubatie mag max. 2 uur bedragen bij kamertemperatuur. Incubeer vervolgens de platen gedurende 13-18 uur bij 37°C. De platen tijdens de incubatie niet stapelen.

8. Meten van de remzones

[Vervallen per 01-01-2006]

Meet de diameter van de heldere remzones met inbegrip van de schijfjes van de standaardcontroleschijfjes en van de met nierbekkenvocht geïmpregneerde papierschijfjes. Noteer deze diameter in mm's op de daarvoor bestemde resultatenformulieren.

9. Interpretatie van de resultaten

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien de remzones van de standaardcontroleschijfjes voldoen aan de door het RIKILT, pet batch, vastgestelde waarden is de NNNT juist uitgevoerd. De resultaten van de met nierbekkenvocht geïmpregneerde monsterschijfjes kunnen vervolgens geïnterpreteerd worden.

Indien de diameter van beide heldere remzones met inbegrip van het schijfje groter of gelijk is aan 20 mm is de test positief.

Indien er slechts bij één schijfje een dergelijke remzone te constateren valt, is de uitslag negatief.

10

[Vervallen per 01-01-2006]

De diepgevroren papierschijfjes dienen tot 24 uur na de officiële keuringsuitspraak bij -20°C bewaard te blijven in verband met mogelijke herkeuring. Eventuele herkeuring dient te gebeuren met de diepgevroren schijfjes.

11. Inzetschema

[Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 22694.png

Bijlage II. , behorende bij het Onderzoekingsregulatief 2002

[Vervallen per 01-01-2006]

Trypton-soja-bouillon

[Vervallen per 01-01-2006]

Door pancreatine verteerde caseïne 17 gr.

Door papaïne verteerde sojaboonmeel 3 gr.

NaCl

5 gr

K2HPO4

2.5 gr

Dextrose

2.5 gr

Aqua dest. ad

1000 ml.

pH stellen op

7.3

Sterilisatie

15' 121°C

Trypton-soja-agar

[Vervallen per 01-01-2006]

Trypton

15 gr

Soja pepton

5 gr

NaCl

5 gr

Agar

15 gr

Aqua dest. ad

1000 ml

pH stellen op

7.3

Sterilisatie

15' 121°C

Trypton-soja-runderbloed-agar

[Vervallen per 01-01-2006]

Aan trypton-soja-agar wordt na afkoeling van het medium tot 50°C 5% eventueel gedefibrineerd steriel runderbloed toegevoegd.

Terug naar begin van de pagina