Motorrijtuigenbelasting, toepassing van artikel 30 van de Wet MB’94 voor kampeerauto’s

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 01-05-2002 t/m 14-07-2007

Motorrijtuigenbelasting, toepassing van artikel 30 van de Wet MB’94 voor kampeerauto’s

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 15-07-2007]

Bij Besluit van 19 april 2002, nr. WV2002/74, Stb. 198 (hierna: het Wijzigingsbesluit), is in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit MB’94 – na herschikking – in lid 1, onderdeel a, een nieuwe tekst voor toepassing van het zgn. kwart- en halftarief voor een kampeerauto opgenomen. Het Wijzigingsbesluit is vanaf 1 mei 2002 van kracht.

Het gevolg van deze wijziging is, dat niet elke in artikel 2 van de Wet MB’94 genoemde kampeerauto voor toepassing van het kwart-/halftarief van artikel 30 in aanmerking komt, maar slechts de kampeerauto’s die aan de in het genoemde artikel 6 vermelde criteria voldoen.

Deze criteria waren al opgenomen in mijn Besluit van 1 juni 1999, nr. VB98/2647 (Infobulletin 99/449), maar de Hoge Raad heeft o.a. in zijn arrest van 21 september 2001, rolnr. 36.557 (Infobulletin 2001/850), beslist dat het criterium met betrekking tot het rechthoekige blok de wettelijke bepalingen beperken en daarom onverbindend is.

Door dit en de overige in mijn Besluit van 1 juni 1999 genoemde criteria op te nemen in het Uitvoeringsbesluit MB’94 als voorwaarde voor toepassing van artikel 30 Wet MB’94, is voldaan aan de rechtmatigheidseis.

De in dit besluit opgenomen goedkeuringen en overgangsregelingen, zijn dezelfde als die in mijn Besluit van 1 juni 1999.

Goedkeuringen

[Vervallen per 15-07-2007]

Ik keur het volgende goed:

  • 1. De (bevestiging van de) tafel mag zodanig zijn ontworpen dat de tafel eenvoudig kan worden verwijderd.

  • 2. Voor motorrijtuigen van het merk Volkswagen, type Transporter, met een door de Dienst Wegverkeer (RDW) toegekende ‘datum van eerste toelating tot de weg’ van vóór 1 januari 1994, waarbij de motor van fabriekswege achterin is geplaatst, geldt dat bovenstaande criteria ten aanzien van de binnenruimte kunnen worden toegepast als ware de motor niet achterin gelegen.

    Ik merk hierbij volledigheidshalve op, dat de datum van eerste toelating tot de weg een vroegere kan zijn dan de datum van deel I van het kentekenbewijs.

Overgangsregeling

[Vervallen per 15-07-2007]

1. De eis van het rechthoekig blok is niet van toepassing indien:

  • de Inspecteur voor het motorrijtuig vóór de ingangsdatum van het Wijzigingsbesluit een vergunning voor toepassing van artikel 30 van de Wet MB’94 heeft afgegeven, dan wel een daartoe strekkend verzoek uiterlijk op de datum van publicatie daarvan in het Staatsblad heeft ontvangen;

  • de vergunning op 1 mei 2002 nog geldig is;

  • het motorrijtuig aan de overige eisen ten tijde van de afgifte van de vergunning voldeed.

Voor de toepassing van het bovenstaande geldt de datum van de eerder afgegeven vergunning, omdat met deze overgangsregeling een eerbiedigende werking wordt beoogd ten aanzien van het motorrijtuig en door latere wijziging van houderschap de oorspronkelijk afgegeven vergunning vervalt. De nieuwe houder zal daardoor op gelijke voet als zijn voorganger voor het kwart-/halftarief in aanmerking kunnen komen.

Volledigheidshalve merk ik op, dat indien op enig moment na het verstrekken van de hiervoor genoemde vergunning blijkt, dat deze op basis van de op het moment van de aanvraag geldende criteria ten onrechte is afgegeven, de vergunning kan worden ingetrokken. In dat geval is het hiervoor bepaalde niet van toepassing.

2. Voor kampeerauto’s die op de datum van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit 15 jaar of ouder zijn, kan de Inspecteur van de voorwaarde van het hebben van de onder punt 1 genoemde vergunning afwijken, mits een dergelijke kampeerauto van fabriekswege van de in artikel 6, lid 2, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit MB’94 genoemde kampeerfaciliteiten is voorzien. Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van deel I van het kentekenbewijs dan wel indien dit een vroegere is, de door de RDW toegekende ‘datum eerste toelating op de weg’.

Vervallen besluit

[Vervallen per 15-07-2007]

Mijn Besluit van 1 juni 1999, nr. VB98/2647 komt hiermee per 1 mei 2002 te vervallen voor wat betreft de eisen die aan een kampeerauto gesteld worden voor toepassing van artikel 30 Wet MB’94.

Volledigheidhalve meld ik dat het Besluit van 1 juni 1999 wel tot 1 mei 2002 van toepassing is voor wat betreft de andere voorwaarden dan de stahoogte, maar niet voor wat betreft het rechthoekige blok.

Terug naar begin van de pagina