Subsidieregeling vereniging Fietsersbond

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 27-04-2002 t/m 31-12-2006

Subsidieregeling vereniging Fietsersbond

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. Fietsersbond:

vereniging Fietsersbond;

c. boekjaar:

periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan de Fietsersbond, ten behoeve van het instandhouden van deze vereniging.

 • 2 Naast de subsidie, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de minister op aanvraag subsidie aan de Fietsersbond ten behoeve van het uitvoeren van projecten gericht op:

  • a. de behartiging van belangen van fietsers in de besluitvorming van overheden, openbaar vervoersbedrijven en marktpartijen;

  • b. het creëren van meer en betere mogelijkheden het aandeel fietsers in het verkeer te handhaven dan wel te vergroten;

  • c. het verhogen van de verkeersveiligheid, in het bijzonder gericht op het terugdringen van het aantal verkeersgewonden en -doden, hierna genoemd: de activiteiten.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voorzover voor een activiteit reeds een subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het ten hoogste beschikbare subsidiebedrag voor de in artikel 2, eerste en tweede lid, genoemde subsidies bedraagt voor het jaar:

  • -

   2002: € 500.000;

  • -

   2003: € 500.000;

  • -

   2004: € 570.000;

  • -

   2005: € 570.000;

  • -

   2006: € 570.000.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met ingang van 2003 jaarlijks verhoogd met een compensatie voor de kosten in verband met de loonontwikkeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk acht weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend bij de minister, per adres de directie Marktontwikkeling en Decentraal Vervoer (MDV) van het Directoraat-Generaal Personenvervoer.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de subsidieaanvraag voor het boekjaar 2002 uiterlijk 1 juni 2002 ingediend.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan, een begroting alsmede een opgave van de omvang van de egalisatiereserve. Tevens gaat de aanvraag vergezeld van overige bescheiden die de minister voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk acht.

 • 4 Het activiteitenplan behelst een overzicht van activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en een vermelding per activiteit van de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 5 De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voorzover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de egalisatiereserve zal worden benut.

 • 6 De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • 7 De begroting bestaat, wat de kosten van instandhouding betreft, uit een vergelijking met de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het lopende boekjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Op verzoek van de Fietsersbond verleent de minister ten aanzien van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voorschotten tot ten hoogste 95 procent van het te verlenen subsidiebedrag per boekjaar.

 • 2 Op verzoek van de Fietsersbond verleent de minister ten aanzien van de subsidie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, voorschotten tot ten hoogste 80 procent van het te verlenen subsidiebedrag per boekjaar.

 • 3 Een verzoek tot verlening van een voorschot voorzien van een liquiditeitsprognose waarbij de liquiditeitsbehoefte per kwartaal wordt aangegeven, wordt ingediend gelijktijdig met het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister geeft op de aanvraag tot subsidieverlening een beschikking tot subsidieverlening binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking omtrent verlening niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 3 De beschikking omtrent verlening vermeldt voorzover van toepassing eveneens de voorschotverlening.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

 • a. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Fietsersbond niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Fietsersbond niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voorzover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

 • d. de Fietsersbond ontbonden wordt, failliet is verklaard of aan de Fietsersbond surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

§ 2. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Fietsersbond voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard.

 • 2 De Fietsersbond doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling aan de minister.

 • 3 De Fietsersbond doet onverwijld nadat een besluit tot ontbinding is genomen, daarvan mededeling aan de minister.

 • 4 De Fietsersbond doet onverwijld nadat de statuten zijn gewijzigd, daarvan mededeling aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de activiteiten van de Fietsersbond, alsmede de resultaten ervan;

 • b. het zonder vergoeding aan de minister of een door de minister aangewezen derde verstrekken van door de minister nodig geachte, op activiteiten van de Fietsersbond gerichte informatie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

De Fietsersbond brengt uiterlijk 1 augustus van het lopende boekjaar aan de minister verslag uit omtrent de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, met inbegrip van een vergelijking van de uitvoering van het ingevolge artikel 4, derde lid, ingediende activiteitenplan en de begroting.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

De Fietsersbond verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten.

§ 3. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Fietsersbond dient zijn aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister, per adres de directie Marktontwikkeling en Decentraal Vervoer (MDV) van het Directoraat-Generaal Personenvervoer, binnen vier maanden na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling voor een instandhoudingssubsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid, gaat vergezeld van een financieel verslag, omvattende de balans en de exploitatierekening met de toelichting, en een activiteitenverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten.

 • 3 De aanvraag tot subsidievaststelling voor een projectsubsidie als bedoeld in artikel 2 tweede lid, gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten.

 • 4 De aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in lid 2, gaat tevens vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 5 De aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in lid 3, gaat per project waarvoor meer dan € 50.000 subsidie is verleend, vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag ingevolge artikel 12.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister de Fietsersbond daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 4. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Fietsersbond vormt ten behoeve van de kosten van instandhouding als bedoeld in artikel 2 eerste lid, een egalisatiereserve.

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van instandhouding waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt zo hoog rentend mogelijk en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd.

 • 4 De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 5 De omvang van de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 25% van de ten behoeve van de instandhouding verleende subsidie per boekjaar.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze regeling een verslag vast over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Ten behoeve van de inhoud van het in het eerste lid genoemde verslag levert de Fietsersbond een bijdrage betreffende de wijze waarop de besteding van de subsidiegelden heeft plaatsgevonden.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vereniging Fietsersbond.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina