Instellingsregeling College implementatie indicatiebeleid

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 25-04-2002 t/m 30-06-2004

Instellingsregeling College implementatie indicatiebeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

b. het college:

het college, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Er is een College implementatie indicatiebeleid.

 • 2 Het college heeft tot taak het implementeren van het kabinetsstandpunt inzake het rapport 'Verzorgde Toegang', eindrapport van de ambtelijke werkgroep IBO-RIO (TK 2000-2001 28 156, nr. 2).

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De leden van het college worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan het college een secretaris toe.

 • 3 De secretaris is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het college.

 • 4 De secretaris voert het beheer over de voor de werkzaamheden van het college beschikbare financiële middelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Het college bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. vijf andere leden;

  • c. één adviseur namens het College voor Zorgverzekeringen.

 • 2 De in het eerste lid, onder b, bedoelde leden zijn afkomstig uit de kring van:

  • a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: 1 lid;

  • b. Zorgverzekeraars Nederland: 1 lid;

  • c. Landelijke vereniging van indicatieorganen: 1 lid;

  • d. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 1 lid;

  • e. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 1 lid.

 • 3 Het college wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2004]

Het college zendt tenminste twee maal per jaar een rapport omtrent zijn werkzaamheden aan de Staatssecretaris van VWS en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2004]

Na afloop van zijn werkzaamheden zendt het college een eindverslag aan de Staatssecretaris van VWS en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2004]

De archiefbescheiden van het college worden na afloop van zijn werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van VWS.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt 3 maanden nadat het college zijn eindrapportage heeft uitgebracht doch uiterlijk met ingang van 1 juli 2004.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling College implementatie indicatiebeleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A.F.G. Vermeend

Terug naar begin van de pagina