Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 05-05-2020

Regeling ammoniak en veehouderij

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijlage:

bij deze regeling behorende bijlage;

de wet:

de Wet ammoniak en veehouderij;

de minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de berekening van de ammoniakemissie van een veehouderij worden de emissiefactoren toegepast die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Indien in een huisvestingssysteem een voer- of managementmaatregel zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling wordt toegepast, wordt de emissiefactor verlaagd met het bij die maatregel vermelde reductiepercentage.

 • 3 Indien in een huisvestingssysteem meer dan een voer- of managementmaatregel zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling wordt toegepast, wordt de emissiefactor verlaagd met het overeenkomstig bijlage 3 berekende reductiepercentage op basis van twee maatregelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De minister kan voor een huisvestingssysteem dat niet in bijlage 1 is opgenomen een bijzondere emissiefactor vaststellen die bij de berekening van de ammoniakemissie wordt toegepast in plaats van de emissiefactor die anders zou worden toegepast ingevolge artikel 2.

 • 2 Een bijzondere emissiefactor wordt vastgesteld op aanvraag van degene die de veehouderij drijft of gaat drijven.

 • 3 De minister kan een bijzondere emissiefactor vaststellen indien naar zijn oordeel:

  • a. toepassing van het huisvestingssysteem voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van een huisvestingssysteem dat bijdraagt aan de bescherming van het milieu tegen de gevolgen van de ammoniakemissie,

  • b. het huisvestingssysteem zich leent voor toepassing in de praktijk,

  • c. de controleerbaarheid van de werking van het huisvestingssysteem voldoende is gewaarborgd, en

  • d. voldoende is gewaarborgd dat de ammoniakemissie overeenkomstig het Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a of een gelijkwaardige meetmethode wordt gemeten en dat over de wijze van meten en de resultaten van de metingen aan hem wordt gerapporteerd.

 • 4 Voor eenzelfde type huisvestingssysteem kan voor ten hoogste vier veehouderijen – en per veehouderij slechts voor een huisvestingssysteem – een bijzondere emissiefactor worden vastgesteld.

 • 5 Op aanvragen als bedoeld in het tweede lid, die betrekking hebben op eenzelfde huisvestingssysteem en dezelfde diercategorie, wordt in volgorde van ontvangst beslist.

 • 6 De beschikking tot vaststelling van een bijzondere emissiefactor wordt gegeven binnen twintig weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een beschikking genomen op grond van artikel 4a, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij wordt gelijkgesteld met een beschikking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze regeling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ammoniak en veehouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 april 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage 1. bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Emissiefactoren voor de berekening van de ammoniakemissie van een dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf aanwezig is.

Rav-code

Huisvestingssysteem per categorie

Groenlabel BB-, BWL-code

Eindnoot

Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE

     

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

     

A 1.1

grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe

BB 93.06.009

 

5,7

A 1.2

loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem

BWL 2001.28.V1

 

10,2

A 1.3

loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe

BB 93.03.003V1;

BB 93.03.003/A 93.04.004V1;

BB 93.03.003/B 93.04.005V1;

BB 93.03.003/C 93.04.006V1;

BB 93.03.003/D 94.06.020V1

 

10,2

A 1.4

loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe

BB 94.02.015V1

 

9,2

A 1.5

loopstal met sleufvloer en mestschuif

BWL 2010.24.V6

 

11,8

A 1.6

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif

BWL 2009.11.V5

 

11

A 1.7

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif

BWL 2009.22.V5

 

11

A 1.8

ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif

BWL 2010.14.V5

 

11,8

A 1.9

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif

BWL 2010.30.V5

28

6

A 1.10

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif

BWL 2010.31.V5

 

7

A 1.11

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif

BWL 2010.32.V4

28

11,8

A 1.12

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif

BWL 2010.33.V5

28

12,2

A 1.13

ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

BWL 2010.34.V8

 

6

A 1.14

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL 2010.35.V7

 

7

A 1.15

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif

BWL 2010.36.V5

28

10,3

A 1.16

ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif

BWL 2012.01.V3

28

11,7

A 1.17

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem

BWL 2012.02.V3

28

5,1

A 1.18

ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif

BWL 2012.04.V4

 

8

A 1.19

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif

BWL 2012.05.V4

 

11

A 1.20

ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif

BWL 2012.08.V2

19

10,1

A 1.21

ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

BWL 2013.01.V3

 

7

A 1.22

ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten

BWL 2013.03.V2

 

11

A 1.23

ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

BWL 2013.04.V5

 

6

A 1.24

ligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL 2013.05.V3

19

9,1

A 1.25

ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL 2013.06.V2

19

10,3

A 1.26

ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif

BWL 2013.07.V3

 

8

A 1.27

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem

BWL 2014.02.V3

 

8

A 1.28

ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif

BWL 2015.05.V1

 

6

A 1.29

ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif

BWL 2015.06.V1

28

9,9

A 1.30

ligboxenstal met roostervloer voorzien van bolle rubberen matten, met mestschuif

BWL 2017.06.V2

 

8

A 1.31

ligboxenstal met sleufvloer met dichte hellende vloer met geprofileerde rubber tegels, met mestschuif

BWL 2018.02.V1

19

8,1

A 1.32

ligboxenstal met vlakke betonnen vloerplaten met sleuven, voorzien van profiel met 1% hellende groeven richting een centrale giergoot met giergaten en mestverwijdering

BWL 2018.03.V1

19

9,1

A 1.33

ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met mestschuif

BWL 2018.06

19

7,1

A 1.34

ligboxenstal met dichte gegroefde vloer met rubber matten met een hellend profiel, aangebrachte composietnokken met een mestschuif met vingers

BWL 2018.07

19

9,0

A 1.35

ligboxenstal met vlakke vloer voorzien van rubberen sleufvloer, met vlakke langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met vingermestschuif

BWL 2019.01

19

8,3

A 1.100

overige huisvestingssystemen

   

13

         

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

     

A 2.100

overige huisvestingssystemen

   

4,1

         

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

     

A 3.100

overige huisvestingssystemen

   

4,4

         

A 4

diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

     

A 4.1

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

 

0,35

A 4.2

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

1,1

A 4.3

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3

1,1

A 4.4

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3

0,18

A 4.5

mechanisch geventileerde stal met een luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch

     

A 4.5.1

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3

0,53

A 4.5.2

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3

1,1

A 4.5.3

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3

0,53

A 4.5.4

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3

0,53

A 4.5.5

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3

0,53

A 4.5.6

mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3

0,35

A 4.6

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3

0,53

A 4.7

mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer

BWL 2012.09.V1

19

2,5

A 4.8

stal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten

BWL 2018.04

19

1,9

A 4.100

overige huisvestingssystemen

   

3,5

         

A 5

Vervallen

     
         

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

     

A 6.100

overige huisvestingssystemen

   

5,3

         

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

     

A 7.100

overige huisvestingssystemen

   

6,2

         

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN

     
         

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg

     

B 1.100

overige huisvestingssystemen

 

1, 2

0,7

         

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN

     
         

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

     

C 1.1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07) met een luchtwassysteem

BWL 2017.07.V1

   

C 1.1.1

biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

30

0,64

C 1.1.2

chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

30

0,64

C 1.1.3

chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

30

0,19

C 1.1.4

luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch

     

C 1.1.4.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

30

0,37

C 1.1.4.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

30

0,64

C 1.1.4.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

30

0,37

C 1.1.4.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

30

0,37

C 1.1.4.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

30

0,37

C 1.1.4.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met biologische en chemische wasser en biofilter

BWL 2011.08.V5

30

0,28

C 1.1.5

biologisch luchtwassysteem met 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

30

0,37

C 1.1.6

chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

30

0,28

C 1.100

overige huisvestingssystemen

   

1,9

         

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

     

C 2.1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07) met een luchtwassysteem

BWL 2017.07.V1

   

C 2.1.1

biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

30

0,27

C 2.1.2

chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

30

0,27

C 2.1.3

chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

30

0,08

C 2.1.4

luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch

     

C 2.1.4.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

30

0,15

C 2.1.4.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

30

0,27

C 2.1.4.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

30

0,15

C 2.1.4.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

30

0,15

C 2.1.4.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

30

0,15

C 2.1.4.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met biologische en chemische wasser en biofilter

BWL 2011.08.V5

30

0,12

C 2.1.5

biologisch luchtwassysteem met 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

30

0,15

C 2.1.6

chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

30

0,12

C 2.100

overige huisvestingssystemen

   

0,8

         

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

     

C 3.1

mechanisch geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07) met een luchtwassysteem

BWL 2017.07.V1

   

C 3.1.1

biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

26, 30

0,07

C 3.1.2

chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

26, 30

0,07

C 3.1.3

chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

26, 30

0,02

C 3.1.4

luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch

     

C 3.1.4.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

26, 30

0,04

C 3.1.4.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

26, 30

0,07

C 3.1.4.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

26, 30

0,04

C 3.1.4.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

26, 30

0,04

C 3.1.4.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

26, 30

0,04

C 3.1.4.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met biologische en chemische wasser en biofilter

BWL 2011.08.V5

26, 30

0,03

C 3.1.5

biologisch luchtwassysteem met 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

26, 30

0,04

C 3.1.6

chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

26, 30

0,03

C 3.100

overige huisvestingssystemen

 

26

0,2

         

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS

     
         

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

     

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

     

D 1.1.1

vlakke gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem

BB 93.03.001V1

 

0,2

D 1.1.2

spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer

BB 94.06.021V3;

BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1

 

0,24

D 1.1.3

mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem

BWL 2006.07.V2

 

0,15

D 1.1.4

ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal

     

D 1.1.4.1

oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m2 per big

BB 96.03.033V2

 

0,26

D 1.1.4.2

oppervlak mestkanaal maximaal 0,19 m2 per big

BWL 2001.14

 

0,33

D 1.1.5

halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer)

BWL 2001.16.V1

 

0,39

D 1.1.6

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (volledig roostervloer)

BB 96.04.038V2

 

0,18

D 1.1.7

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (gedeeltelijk roostervloer)

BB 96.04.038V2

 

0,25

D 1.1.8

gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband

BB 96.06.040V1

 

0,23

D 1.1.9

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,21

D 1.1.10

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3

0,21

D 1.1.11

koeldeksysteem (150% koeloppervlak)

BWL 2010.12.V3

 

0,17

D 1.1.12

opfokhok met schuine putwand

     

D 1.1.12.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,07 m2 per big, ongeacht groepsgrootte

BWL 2001.13.V2

 

0,17

D 1.1.12.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 per big, echter kleiner dan 0,10 m2, en in kleine groepen, tot 30 biggen, gehuisvest

BWL 2004.06.V2

 

0,21

D 1.1.12.3

emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 echter kleiner dan 0,10 m2, in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest

BB 99.06.072/A 99.11.080;

BB 99.06.072/A 99.11.082;

BWL 2010.04.V3

 

0,18

D 1.1.13

volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m2

BWL 2010.05.V1

 

0,2

D 1.1.14

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3

0,03

D 1.1.15

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

     

D 1.1.15.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3

0,10

D 1.1.15.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3

0,21

D 1.1.15.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3

0,10

D 1.1.15.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3

0,10

D 1.1.15.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3

0,10

D 1.1.15.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3

0,07

D 1.1.16

biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3

0,10

D 1.1.17

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

3

0,07

D 1.1.18

hok met conditionering van de ligvloertemperatuur, mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen driekant roostervloer met mestspleet, beide kanalen voorzien van een pan met watervulsysteem, dagelijkse mestafvoer uit het mestkanaal en een emitterend oppervlak van maximaal 0,062 m2 per big

BWL 2019.02

19

0,21

D 1.1.100

overige huisvestingssystemen

   

0,69

         

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

     

D 1.2.1

spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest

BB 93.11.012V2;

BB 93.11.012V2/A 99.11.077

 

3,3

D 1.2.2

kunststof schijnvloer met schuif onder de roosters

BB 94.02.014V1

4

3,7

D 1.2.3

vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem

BB 94.04.018

4

4

D 1.2.4

mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot

BB 94.06.019

 

3,1

D 1.2.5

mestgoot met mestafvoersysteem

BWL 2010.06.V1

 

3,2

D 1.2.6

ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal

BB 95.12.032

4

4

D 1.2.7

kraamopfokhok met hellende plaat

BWL 2001.17

 

5

D 1.2.8

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof

BB 96.04.037V1

 

3,1

D 1.2.9

schuiven in mestgoot

BWL 2001.18

 

2,5

D 1.2.10

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

2,5

D 1.2.11

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3

2,5

D 1.2.12

koeldeksysteem (150% koeloppervlak)

BWL 2010.15.V1

 

2,4

D 1.2.13

mestpan onder kraamhok

BWL 2006.08.V1

 

2,9

D 1.2.14

mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok

BWL 2010.07.V1

 

2,9

D 1.2.15

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3

0,42

D 1.2.16

waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak

BWL 2004.07.V1

 

2,9

D 1.2.17

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

     

D 1.2.17.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3

1,3

D 1.2.17.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3

2,5

D 1.2.17.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3

1,3

D 1.2.17.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3

1,3

D 1.2.17.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3

1,3

D 1.2.17.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3

0,83

D 1.2.18

biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3

1,3

D 1.2.19

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

3

0,83

D 1.2.20

Mestpan met mestkanaal met koelsysteem en waterkanaal onder het kraamhok

BWL 2018.01

 

1,3

D 1.2.100

overige huisvestingssystemen

   

8,3

         

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

     

D 1.3.1

smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)

BB 95.02.027V1

 

2,4

D 1.3.2

mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)

BB 95.06.028

 

1,8

D 1.3.3

spoelgotensysteem met dunne mest

bij individuele huisvesting:

BB 95.10.030;

bij groepshuisvesting:

BB 95.10.030/A 98.10.060;

BB 95.10.030/B 99.11.078

 

2,5

D 1.3.4

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof

bij individuele huisvesting:

BB 96.04.036V1;

bij groepshuisvesting:

BB 96.04.036V1/A 98.10.061

 

1,8

D 1.3.5

schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)

BWL 2001.19

 

2,2

D 1.3.6

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting)

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

1,3

D 1.3.7

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting)

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3

1,3

D 1.3.8

Koeldeksysteem

     

D 1.3.8.1

115% koeloppervlak (bij individuele huisvesting)

BWL 2010.16.V1

 

2,2

D 1.3.8.2

135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting)

BWL 2010.17.V1

 

2,2

D 1.3.9

groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal

     

D 1.3.9.1

met metalen driekantroosters

BWL 2010.08.V2

 

2,3

D 1.3.9.2

roosters anders dan metalen driekant

BWL 2006.09.V1

 

2,5

D 1.3.10

rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed

BWL 2010.09.V1

 

2,6

D 1.3.11

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie bij individuele en groepshuisvesting

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3

0,21

D 1.3.12

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

     

D 1.3.12.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3

0,63

D 1.3.12.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3

1,3

D 1.3.12.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3

0,63

D 1.3.12.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3

0,63

D 1.3.12.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3

0,63

D 1.3.12.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3

0,42

D 1.3.13

biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3

0,63

D 1.3.14

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

3

0,42

D 1.3.15

gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal

BWL 2008.11.V1

 

2,2

D 1.3.16

hok met kelders met water- en mestkanaal, vloervoedering, mestkanaal met metalen driekant roostervloer met mestspleet, mest- en watergoot met schuine puntwanden, koelsysteem en watervul-/spoelsysteem in mestgoot, dagelijkse mestafvoer en een emitterend oppervlak van maximaal 0,3 m2 per varken

BWL 2019.03

19

1,5

D 1.3.100

overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting

   

4,2

D 1.3.101

overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting

   

4,2

         

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

     

D 2.1

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

1,7

D 2.2

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3

1,7

D 2.3

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3

0,28

D 2.4

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

     

D 2.4.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3

0,83

D 2.4.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3

1,7

D 2.4.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3

0,83

D 2.4.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3

0,83

D 2.4.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3

0,83

D 2.4.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3

0,55

D 2.5

biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3

0,83

D 2.6

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

3

0,55

D 2.100

overige huisvestingssystemen

   

5,5

         

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

     

D 3.1

volledig roostervloer

BWL 2001.21.V1

5

4,5

D 3.2

gedeeltelijk roostervloer

     

D 3.2.1

gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter

BWL 2001.23.V1

5

4,5

D 3.2.2

mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (inclusief aanzuren)

BB 93.06.010V1; BB 93.11.011;

BB 93.11.011/A 95.04.024;

BWL 2001.24.V1

5

1,6

D 3.2.3

koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak)

     

D 3.2.3.2

emitterend oppervlak mestkanaal groter dan 0,5 m2, maar maximaal 0,67 m2 per dierplaats

BWL 2001.25.V3

5

1,7

D 3.2.3.3

emitterend oppervlak mestkanaal maximaal 0,5 m2 per dierplaats

BWL 2019.05

5

1,4

D 3.2.4

mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekantroostervloer

BB 95.02.025V2

5

1

D 3.2.5

mestopvang in water in combinatie met metalen driekant roostervloer

BB 95.10.029V3

5

1,3

D 3.2.6

koeldeksysteem (200% koeloppervlak)

     

D 3.2.6.1

met metalen roostervloer

     

D 3.2.6.1.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken

BWL 2010.19.V2

5

1,5

D 3.2.6.1.2

emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2

BWL 2004.08.V2

5

1,2

D 3.2.6.2

met roostervloer anders dan metaal

     

D 3.2.6.2.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken

BWL 2010.20.V2

5

1,6

D 3.2.6.2.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m2, doch kleiner dan 0,8 m2 per varken

BWL 2001.01.V2

5

2,4

D 3.2.7

mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand

     

D 3.2.7.1

met metalen driekantroosters op het mestkanaal

     

D 3.2.7.1.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken

BB 97.07.056/A 97.11.059V2;

BWL 2004.03.V2

5

1

D 3.2.7.1.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken

BB 97.07.056/A 97.11.059V2;

BWL 2004.04.V2

5

1,4

D 3.2.7.2

met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal

     

D 3.2.7.2.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken

BWL 2004.05.V4

5

1,5

D 3.2.7.2.2

emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken

BWL 2010.10.V3

5

1,9

D 3.2.8

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.01.V7;

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2008.01.V6;

BWL 2008.02.V6;

BWL 2008.03.V6;

BWL 2008.04.V6;

BWL 2008.05.V6;

BWL 2008.12.V6;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2009.20.V5;

BWL 2009.21.V4;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2011.12.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3; 5

0,9

D 3.2.9

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2004.02.V6;

BWL 2005.01.V8;

BWL 2006.04.V5;

BWL 2006.05.V6;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2008.07.V5;

BWL 2009.01.V6;

BWL 2010.25.V4;

BWL 2011.14.V5;

BWL 2014.01.V4

3; 5

0,9

D 3.2.10

bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster

     

D 3.2.10.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m2 per varken

BWL 2001.27.V3

5

1,4

D 3.2.10.2

emitterend mestoppervlak maximaal 0,33 m2 per varken

BWL 2001.27.V3

5

2

D 3.2.11

hok met gescheiden mestkanalen

BWL 2001.03.V1

5

1,7

D 3.2.12

spoelgotensysteem met metalen driekantroosters

BB 98.10.064

5

1,2

D 3.2.13

spoelgotensysteem met roosters

BB 98.10.065;

BB 98.10.065/A 99.11.079V1

5

1,7

D 3.2.14

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie

BWL 2007.05.V7;

BWL 2008.08.V6;

BWL 2008.09.V6;

BWL 2010.26.V4

3; 5

0,15

D 3.2.15

luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch

     

D 3.2.15.1

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser

BWL 2006.14.V7

3; 5

0,45

D 3.2.15.2

gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2006.15.V8

3; 5

0,9

D 3.2.15.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter

BWL 2007.01.V8

3; 5

0,45

D 3.2.15.4

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser

BWL 2007.02.V6;

BWL 2009.12.V4;

BWL 2010.02.V6

3; 5

0,45

D 3.2.15.5

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie

BWL 2011.07.V5

3; 5

0,45

D 3.2.15.6

gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter

BWL 2011.08.V5

3; 5

0,3

D 3.2.16

gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal

BWL 2008.11.V1

5

1,1

D 3.2.17

biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie

BWL 2012.07.V5

3; 5

0,45

D 3.2.18

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2013.08.V3

3; 5

0,3

D 3.2.19

hok met mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen driekant roostervloer, mestgoot met schuine putwanden, koelsysteem en watervul-/spoelsysteem, dagelijkse mestafvoer en een emitterend mestoppervlak van maximaal 0,08 m2 per varken

BWL 2019.04

19

0,77

D 3.3

scharrel vleesvarkens

     

D 3.3.1

beddenstal met maximaal 0,14 m2 emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m2 emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht

BWL 2001.30

5

1,9

D 3.3.2

overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens

 

5

3

D 3.100

overige huisvestingssystemen

   

3

         

D 4

additionele technieken

     

D 4.1

drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie

BWL 2010.01

17

n.v.t

D.4.2

schuine wand in het mestkanaal

     

D 4.2.1

schuine wand mestkanaal bij biggenopfok (D 1.1), 40% emissiereductie

BWL 2016.01

27

n.v.t.

D 4.2.2

schuine wand mestkanaal bij kraamzeugen (D 1.2) en vleesvarkens (D 3), 15% emissiereductie

BWL 2016.02

27

n.v.t.

D 4.2.3

schuine wand mestkanaal bij guste en dragende zeugen (D 1.3), 20% emissiereductie

BWL 2016.03

27

n.v.t.

         

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

     
         

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

     

E 1.1

open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)

BWL 2001.04

 

0,045

E 1.2

mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten)

BB 93.06.007

4

0,02

E 1.3

compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag

BB 95.06.026

4

0,011

E 1.4

batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)

BWL 2001.05

 

0,208

E 1.5

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging

     

E 1.5.1

mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging

BB 93.06.008

4; 6

0,02

E 1.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%

BB 97.07.058

6

0,006

E 1.5.3

batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4

6

0,002

E 1.5.4

batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4

6

0,001

E 1.5.5

koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur)

BWL 2009.10.V2

6

0,016

E 1.6

batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel

BB 99.06.071

 

0,01

E 1.7

grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer)

BWL 2001.06

11

0,17

E 1.8

volièrehuisvesting

     

E 1.8.1

minimaal 50% van de leef ruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages

BWL 2005.02.V2

6; 10; 11

0,05

E 1.8.2

65-70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

BWL 2005.03.V2

6; 10; 11

0,03

E 1.8.3

45–55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien

     

E 1.8.3.1

met 0,1 m3 per dier per uur beluchting

BWL 2006.10.V3

6; 10; 11

0,03

E 1.8.3.2

met 0,3 m3 per dier per uur beluchting

BWL 2006.10.V3

6; 10; 11

0,023

E 1.8.4

30–35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien

BWL 2006.11.V2

6; 10; 11

0,014

E 1.8.5

55–60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m³ per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien

BWL 2006.12.V2

6; 10; 11

0,02

E 1.9

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,017

E 1.10

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,051

E 1.11

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

11

0,088

E 1.12

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,051

E 1.13

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,051

E 1.14

opfokhuisvesting met verhoogde roostervloer met daarboven oplierbare en/of opklapbare roosters

BWL 2015.03

11

0,11

E 1.100

overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting

   

0,17

E 1.101

overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting

   

0,045

         

E 2

diercategorie legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen

     

E 2.1

open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)

BWL 2001.07

 

0,1

E 2.2

mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten)

BB 93.06.007

4

0,042

E 2.3

compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag

BB 95.06.026

4

0,024

E 2.4

batterij met geforceerde mestdroging (deeppitstal of highrisestal, kanalenstal)

BWL 2001.08

 

0,463

E 2.5

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging

     

E 2.5.1

mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging

BB 93.06.008

4; 6

0,042

E 2.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m3lucht per dier per uur. Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%

BB 97.07.058

6

0,012

E 2.5.3

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4

6

0,004

E 2.5.4

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4

6

0,001

E 2.5.5

verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur)

BWL 2005.11

6

0,03

E 2.5.6

koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur)

BWL 2009.10.V2

6

0,03

E 2.6

batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel

BB 99.06.071

 

0,018

E 2.7

grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer en circa 2/3 roostervloer)

BWL 2001.09.V1

11; 23

0,402

E 2.8

grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem)

BWL 2010.21.V1

11; 23

0,11

E 2.9

grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen

     

E 2.9.1

grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun

BWL 2001.10.V2

11; 23

0,125

E 2.9.2

grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest

BWL 2011.09.V2

11; 23

0,15

E 2.9.3

grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers

BWL 2011.10.V1

11; 23

0,15

E 2.10

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,032

E 2.11

volièrehuisvesting

     

E 2.11.1

minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

BWL 2004.09.V1

6; 10; 11

0,09

E 2.11.2

45–55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

     

E 2.11.2.1

beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur

BWL 2004.10.V3

6; 10; 11

0,055

E 2.11.2.2

beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur

BWL 2004.10.V3

6; 10; 11

0,042

E 2.11.3

30–35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

BWL 2005.04.V1

6; 10; 11

0,025

E 2.11.4

55–60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

BWL 2005.05.V1

6; 10; 11

0,037

E 2.12

Scharrelhuisvesting

     

E 2.12.1

scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m2

BWL 2004.11

6; 11; 23

0,068

E 2.12.2

scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering

BWL 2004.12

6; 11; 23

0,106

E 2.13

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,095

E 2.14

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,095

E 2.15

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,095

E 2.100

overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting

   

0,315

E 2.101

overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting

   

0,1

         

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

     

E 3.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,025

E 3.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,075

E 3.3

stal met mixluchtventilatie

BWL 2005.10.V6

11

0,114

E 3.4

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

11

0,129

E 3.5

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,075

E 3.6

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,075

E 3.7

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag

BWL 2011.13.V5

11

0,129

E 3.8

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar

BWL 2010.13.V7

11

0,077

E 3.9

stal met buizenverwarming

BWL 2017.01.V2

11

0,077

E 3.100

overige huisvestingssystemen

   

0,25

         

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

     

E 4.1

groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging

BB 95.12.039;

BB 95.12.039/A 96.06.041;

BWL 2009.23

6

0,08

E 4.2

volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging

BWL 2010.22.V1

6; 11

0,17

E 4.3

volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging

BWL 2010.23.V1

6; 11

0,13

E 4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting

     

E 4.4.1

mestbeluchting van bovenaf

BWL 2004.13

11

0,25

E 4.4.2

mestbeluchting met verticale slangen in de mest

BWL 2004.14

11

0,435

E 4.4.3

grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun

BWL 2010.03.V2

11

0,435

E 4.4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers

BWL 2010.37.V1

11

0,435

E 4.5

perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer

BB 98.10.066

11

0,23

E 4.6

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,058

E 4.7

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,174

E 4.8

grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien

BWL 2007.10

6; 11

0,245

E 4.9

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,174

E 4.10

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,174

E 4.100

overige huisvestingssystemen

   

0,58

         

E 5

diercategorie vleeskuikens

     

E 5.1

zwevende vloer met strooiseldroging

93.03.002.V1;

BB 93.03.002/A 94.04.017V2;

BB 93.03.002/B 96.04.034.V1;

BB 93.03.002/C 96.10.048.V1

 

0,004

E 5.2

geperforeerde vloer met strooiseldroging

BB 94.04.016.V1;

BB 94.04.016/A 96.10.047.V1

 

0,012

E 5.3

etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting

BB 97.07.057.V1

 

0,004

E 5.4

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,007

E 5.5

grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling

BWL 2001.11.V3

11

0,038

E 5.6

stal met mixluchtventilatie

BWL 2005.10.V6

11

0,031

E 5.7

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,020

E 5.8

etagesysteem met mestband en strooiseldroging

BWL 2006.13.V1

6

0,017

E 5.9

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens in stal met aparte vervolghuisvesting

     

E 5.9.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens in stal met vervolghuisvesting

     

E 5.9.1.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting

     

E 5.9.1.1.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)

BWL 2009.02.V1

11; 12

0,034

E 5.9.1.1.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.6 (stal met mixluchtventilatie)

BWL 2009.03.V1

11; 12

0,028

E 5.9.1.1.3

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging)

BWL 2009.04.V1

6; 12

0,015

E 5.9.1.1.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)

BWL 2009.15.V1

11; 12

0,031

E 5.9.1.1.5

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar)

BWL 2017.08

11; 12

0,019

E 5.9.1.1.6

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming)

BWL 2017.09

11; 12

0,012

E 5.9.1.1.100

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.100 (overige huisvestingsystemen)

BWL 2009.08.V1

12

0,060

E 5.9.1.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting

     

E 5.9.1.2.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)

BWL 2009.05.V1

11; 13

0,032

E 5.9.1.2.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.6 (stal met mixluchtventilatie)

BWL 2009.06.V1

11; 13

0,028

E 5.9.1.2.3

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging)

BWL 2009.07.V1

6; 13

0,013

E 5.9.1.2.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)

BWL 2009.16.V1

11; 13

0,03

E 5.9.1.2.5

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar)

BWL 2017.10

11; 13

0,019

E 5.9.1.2.6

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming)

BWL 2017.11

11; 13

0,013

E 5.9.1.2.100

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in

E 5.100 (overige huisvestingsystemen)

BWL 2009.09.V1

13

0,052

E 5.10

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

11

0,035

E 5.11

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar

BWL 2010.13.V7

11

0,021

E 5.12

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,020

E 5.13

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,020

E 5.14

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag

BWL 2011.13.V5

11

0,035

E 5.15

Stal met buizenverwarming

BWL 2017.01.V2

11

0,012

E 5.100

overige huisvestingssystemen

   

0,068

         

E 6

additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag

     

E 6.1

mestdroogsystemen met geperforeerde doek

BWL 2001.36.V1

7

0,010; 0,015

E 6.2

droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden)

BWL 2001.37

7

0,010; 0,015

E 6.3

lucht uit een composteringsunit met chemische luchtwassing

BWL 2001.38.V1

7

0,003; 0,005

E 6.4

droogtunnel

     

E 6.4.1

droogtunnel met geperforeerde banden

BWL 2005.06.V2

7

0,001; 0,002

E 6.4.2

droogtunnel met geperforeerde metalen platen

BWL 2007.09.V2

7

0,001; 0,002

E 6.5

mestopslagloods met biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2011.04

7

0,009; 0,015

E 6.6

mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2011.05

7

0,009; 0,015

E 6.7

mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2011.06

7

0,003; 0,005

E 6.8

afgesloten mestopslagloods

 

7

0,030/0,050

E 6.9

biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2017.04

7

0,009/0,015

E 6.10

biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2017.05

7

0,003/0,005

         

E 7

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof en ammoniak

     

E 7.1

oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.17

14

0

E 7.2

ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.18.V1

15

0

E 7.3

waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.19.V2

16

0

E 7.4

droogfilterwand; 40% emissiereductie fijn stof

BWL 2010.29.V2

18

0

E 7.5

ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof

BWL 2011.01

21

0

E 7.6

warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof

BWL 2011.02.V6

22

0

E 7.7

warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof

BWL 2012.03.V6

22

0

E 7.8

aanbrengen oliefilm in stallen met volières door middel van leidingen met sproeikoppen; 15% emissiereductie fijn stof

BWL 2015.01

24

0

E 7.9

aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot;

30% emissiereductie fijn stof

BWL 2015.02

25

0

E 7.10

strooiselschuif bij volièrehuisvesting;

20% emissiereductie ammoniak en

20% emissiereductie fijnstof

BWL 2017.02

29

n.v.t.

E 7.11

warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof

BWL 2017.03.V3

22

0

E 7.12

warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof

BWL 2018.05.V2

22

0

         

HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN

     
         

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

     

F 1.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,02

F 1.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,05

F 1.3

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

11

0,08

F 1.4

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,05

F 1.5

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,05

F1.6

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag

BWL 2011.13.V5

11

0,08

F.1.7

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar

BWL 2010.13.V7

11

0,05

F 1.8

stal met buizenverwarming

BWL 2017.01.V2

11

0,03

F 1.100

overige huisvestingssystemen

   

0,15

         

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

     

F 2.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,05

F 2.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,14

F 2.3

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

11

0,24

F 2.4

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,14

F 2.5

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,14

F 2.6

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag

BWL 2011.13.V5

11

0,24

F 2.7

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar

BWL 2010.13.V7

11

0,15

F 2.100

overige huisvestingssystemen

   

0,47

         

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

     

F 3.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,06

F 3.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,18

F 3.3

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,18

F 3.4

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,18

F 3.100

overige huisvestingssystemen

   

0,59

         

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

     

F 4.1

gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer

BWL 2001.12

9, 11

0,36

F 4.2

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3; 9

0,07

F 4.3

mechanisch geventileerde stal met frequente strooiselverwijdering

BWL 2005.07

9, 11

0,26

F 4.4

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,20

F 4.5

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren

BWL 2009.14.V7

9, 11

0,35

F 4.6

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,2

F 4.7

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,20

F 4.8

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag

BWL 2011.13.V5

9; 11

0,35

F 4.9

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar

BWL 2010.13.V7

9, 11

0,21

F 4.100

overige huisvestingssystemen

 

9

0,68

         

F 6

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof

     

F 6.1

oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.17

14

0

F 6.2

waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.19.V2

16

0

F 6.3

droogfilterwand; 40% emissiereductie fijn stof

BWL 2010.29.V2

18

0

F 6.4

ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof

BWL 2011.01

21

0

F 6.5

warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof

BWL 2011.02.V6

22

0

F 6.6

warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof

BWL 2012.03.V6

22

0

F 6.7

warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof

BWL 2017.03.V3

22

0

F 6.8

warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof

BWL 2018.05.V2

22

0

         

HOOFDCATEGORIE G: EENDEN

     
         

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

     

G 1.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,032

G 1.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,096

G 1.3

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,096

G 1.4

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,096

G 1.100

overig huisvestingssystemen

   

0,32

         

G 2

diercategorie vleeseenden

     

G 2.1

binnen mesten

     

G 2.1.1

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,021

G 2.1.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,063

G 2.1.3

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,063

G 2.1.4

biofilter 70% emissiereductie

BWL 2011.03.V2

3

0,063

G 2.1.100

overig huisvestingssystemen

   

0,21

G 2.2

buiten mesten (per afgeleverde eend)

   

0,019

         

G 4

additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof

     

G 4.1

waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijn stof

BWL 2009.19.V2

16

0

G 4.2

droogfilterwand; 40% emissiereductie fijn stof

BWL 2010.29.V2

18

0

G 4.3

ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof

BWL 2011.01

21

0

G 4.4

warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof

BWL 2011.02.V6

22

0

G 4.5

warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof

BWL 2012.03.V6

22

0

G 4.6

warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof

BWL 2017.03.V3

22

0

G 4.7

warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof

BWL 2018.05.V2

22

0

         

HOOFDCATEGORIE H: PELSDIEREN

     
         

H 1

diercategorie nertsen, per fokteef

     

H 1.1

open mestopslag onder de kooi

 

2

0,58

H 1.2

dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag

BB 94.02.013

2

0,25

         

HOOFDCATEGORIE I: KONIJNEN

     
         

I 1

diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd

     

I 1.1

mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine

BWL 2005.08.V1

 

0,77

I 1.2

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,36

I 1.3

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,36

I 1.4

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,12

I 1.100

overige huisvestingssystemen

   

1,2

         

I 2

diercategorie vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd

     

I 2.1

mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine

BWL 2005.09.V1

 

0,12

I 2.2

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2006.02.V6;

BWL 2007.03.V8;

BWL 2009.13.V6;

BWL 2010.27.V6;

BWL 2010.28.V6;

BWL 2011.11.V5;

BWL 2013.02.V4;

BWL 2015.04.V4

3

0,06

I 2.3

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

BWL 2005.01.V8;

BWL 2008.06.V7;

BWL 2014.01.V4

3

0,06

I 2.4

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

BWL 2008.08.V6;

BWL 2007.05.V7;

BWL 2013.08.V3

3

0,02

I 2.100

overige huisvestingssystemen

   

0,2

         

HOOFDCATEGORIE J: PARELHOENDERS

     
         

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

 

20

 
         

HOOFDCATEGORIE K: PAARDEN

     
         

K 1

diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)

 

8

 

K 1.100

overige huisvestingssystemen

   

5

K 2

diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)

 

8

 

K 2.100

overige huisvestingssystemen

   

2,1

K 3

diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)

 

8

 

K 3.100

overige huisvestingssystemen

   

3,1

K 4

diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)

 

8

 

K 4.100

overige huisvestingssystemen

   

1,3

         

HOOFDCATEGORIE L: STRUISVOGELS

     
         

L 1

diercategorie struisvogelouderdieren

     

L 1.100

overige huisvestingssystemen

   

2,5

L 2

diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)

     

L 2.100

overige huisvestingssystemen

   

0,3

L 3

diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)

     

L 3.100

overige huisvestingssystemen

   

1,8

Eindnoten:

1 De emissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2 De emissiefactor geldt inclusief opfok, jongvee onderscheidenlijk jongen, en reuen, waardoor zij niet apart meetellen voor de berekening van de ammoniakemissie.

3 De emissiefactor die bij de betreffende luchtwassystemen (en biofilters) staat vermeld, is gebaseerd op de toepassing van het luchtwassysteem bij een traditioneel (niet emissiearm) huisvestingssysteem. Indien het luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met een ander emissiearm huisvestingssysteem – niet zijnde een ander luchtwassysteem --, wordt de emissiefactor van die combinatie als volgt berekend: efc = 0,01 x (100 – rpl) x efa (efc en efa zijn daarbij de emissiefactoren van de combinatie respectievelijk van het andere emissiearme systeem is; rplgeeft het reductiepercentage van de luchtwasser weer). Indien het reductiepercentage van het andere huisvestingssysteem evenwel hoger is dan 70 (efa < 0,3efo, waarbij efo de emissiefactor van overige huisvestingssystemen van de betreffende diercategorie is), dan geldt evenwel: efc = 0,01 x (100 – rpl) x 0,3efo.

4 In verband met wijziging van de grenswaarden (Stcrt. 1999, 60) is de Groen-Label-erkenning per 1 juli 1999 ingetrokken.

5 Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de emissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

6 De aangegeven emissiefactor geldt in gevallen waarin de mest direct van het bedrijf wordt afgevoerd, of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op het bedrijfsterrein wordt opgeslagen in een afgedekte container. In overige situaties dient bij deze emissiefactor de emissiefactor van de toegepaste additionele techniek (E 6) te worden opgeteld.

7 Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag

a. Additioneel aan de emissiefactor van E 1.5, E 1.8, E 2.5, E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3, E 4.8, E 5.8, E 5.9.1.1.3 en E 5.9.1.2.3

b.Het eerste getal geldt voor de huisvestingssystemen onder E 1.5, E 1.8, E 5.8, E 5.9.1.1.3 en E 5.9.1.2.3; het tweede getal geldt voor huisvestingssystemen onder E 2.5, E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8. De emissiefactor voor E 6.8 (afgesloten mestopslagloods) geldt alleen indien er geen andere additionele technieken (E 6.1, E 6.2, E 6.3 of E 6.4) worden toegepast.

8 Het onderscheid tussen paarden en pony's ligt bij een stokmaat (schofthoogte) van 156,0 cm.

9 Het aantal dierplaatsen dient te worden vastgesteld door het aantal dieren in de 10e week na opzetten te tellen.

10 Het volièresysteem is al dan niet van mestbandbeluchting voorzien. Bij toepassing van een mestnadroogsysteem moet de mest echter minimaal tweemaal per week worden afgedraaid.

11 Bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorieën kippen en kalkoenen waar een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak.

12 Op het moment van overplaatsen naar de vervolghuisvesting bedraagt de bezetting maximaal 71 dieren per m2.

13 Op het moment van overplaatsen naar de vervolghuisvesting bedraagt de bezetting maximaal 48 dieren per m2.

14 Deze techniek kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 3.3, E 3.4, E 3.7. E 3.8, E 3.100, E 5.1, E 5.2, E 5.5, E 5.6, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.1.5, E 5.9.1.1.6, E 5.9.1.1.100, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E 5.9.1.2.5, E 5.9.1.2.6, E 5.9.1.2.100, E 5.10, E 5.11, E 5.14, E E 5.15, 5.100, F4.1, F4.3, F 4.5, F 4.8, F4.9 en F 4.100 en heeft bij deze huisvestingssystemen geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar. De techniek kan niet worden gecombineerd met luchtwassystemen en de biofilter. Door de (tijdelijke) aanwezigheid van olie in de lucht wordt het verwijderingsrendement van navolgende technieken beïnvloed.

15 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 5.1, E 5.2, E 5.3, E5.4, E 5.5, E 5.6, E5.7, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.1.5, E 5.9.1.1.6, E 5.9.1.1.100, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E 5.9.1.2.5, E 5.9.1.2.6, E 5.9.1.2.100, E 5.10, E 5.11, E 5.12, E 5.13, E 5.14, E 5.15 en E 5.100.

16 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorieën E (kippen), F (kalkoenen) en G (eenden) met uitzondering van andere luchtwassystemen, de biofilter, de additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag E 6.3 en E 6.4 en subcategorie G 2.2 (buiten mesten).

17 Deze techniek kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen D 1.1.4, D 1.1.100, D 1.2.100, D 1.3.1, D 1.3.100, D 2.100, D 3.1, D 3.2.1 en D 3.100. Daarnaast is de techniek te combineren met de huisvestingssystemen D 1.1.5, D 3.2.10 en D 3.2.11 indien het mestkanaal dieper is dan 0,7 m.

18 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten).

19 Voor dit systeem is een voorlopige emissiefactor vastgesteld als bedoeld in de Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij.

20 Bij deze diercategorie kunnen dezelfde huisvestingssystemen en de bijbehorende emissiefactoren worden toegepast als die welke zijn opgenomen bij de diercategorie vleeskuikens (E 5).

21 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten).

22 Deze techniek kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van de biologische luchtwassystemen, de biofilter en subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Als onderdeel van de huisvestingssystemen E 3.8, E 5.11, E 5.9.1.1.5, E 5.9.1.2.5, F 1.7, F 2.7 en F 4.9 reduceert deze techniek ook de emissie van ammoniak, mits ook wordt voldaan aan systeembeschrijving BWL 2010.13(.V7). In combinatie met andere huisvestingssystemen heeft deze techniek geen invloed op de ammoniakemissie.

23 Deze huisvestingssystemen zijn ook toepasbaar in stallen waarin ouderdieren worden gehouden voor de productie van broedeieren voor trager groeiende vleeskuikens, de zgn. ‘mini-ouderdieren’. Het eindgewicht van de hennen van een koppel mini-ouderdieren bedraagt gemiddeld maximaal 2.400 gram. De bezetting van hennen en hanen samen is zodanig dat het beschikbare leefoppervlak per dier minimaal 1.200 cm2 bedraagt.

24 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 1.8, E 2.11, E 4.2 en E 4.3.

25 Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 1.7, E 1.100, E 2.7, E 2.8, E 2.9, E 2.12.1, E 2.100, E 4.4, E 4.5, E 4.8 en E 4.100.

26 Geitlammeren tot een leeftijd tot 10 dagen worden niet meegeteld.

27 Deze techniek kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen D 1.1.100, D 1.2.100, D 1.3.100, D 1.3.101 en D 3.100. Daarnaast kan de combinatie van deze techniek met de huisvestingssystemen D 1.1.100, D 1.2.100, D 1.3.100, D 1.3.101 en D 3.100 worden gecombineerd met één van de beschreven luchtwassystemen bij de diercategorie D 1.1, D 1.2, D 1.3 respectievelijk D 3. In die situatie moet zowel aan de beschrijving van de techniek als aan de beschrijving van het luchtwassysteem worden voldaan. De emissiefactor voor de combinatie wordt dan berekend op basis van de formule die is beschreven in eindnoot 3.

28 Het huisvestingssysteem kan in nieuwe situaties niet meer worden toegepast. De voorlopig vastgestelde emissiefactor blijft gehandhaafd voor huisvestingssystemen waarvoor vergunning is verleend, of, als geen vergunning nodig is, die zijn toegepast voor de datum waarop de eindnoot op het huisvestingssysteem van toepassing is verklaard.

29 Deze techniek kan worden gecombineerd met huisvestingssysteem E 2.11 en reduceert zowel de emissie van ammoniak als fijnstof.

30 In de emissiefactoren voor luchtwassystemen is bij de diercategorie geiten rekening gehouden met leklucht bij het bepalen van het emissiereductiepercentage.

Indien in de tabel wordt verwezen naar een huisvestingssysteem wordt de bijbehorende emissiefactor uitsluitend gehanteerd bij de berekening van de emissie vanuit een dierenverblijf dat is of zal worden gebouwd overeenkomstig de beschrijving van dat huisvestingssysteem. De meest recente beschrijving kan worden opgevraagd bij het Kenniscentrum InfoMil (www.infomil.nl/helpdesk).

Bijlage 2. bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Reductiepercentages van voer- en managementmaatregelen.

Nr.

Maatregel

Reductiepercentage

   

Totaal

Vloer (RV)

Kelder (RK)

HOOFDCATEGORIE A. RUNDVEE

     
       

A 1

Diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

     
 

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar (PAS 2015.08-02) 3

5%

5%

5%

 

Melkureumgehalte van ten hoogste 19 mg per 100 ml (PAS 2015.09-01) 3

10%

10%