Besluit afwijkende verliesnormen 2002 Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 31-12-2003

Besluit van 19 april 2002, houdende vaststelling van afwijkende stikstofverliesnormen voor overige uitspoelingsgevoelige grond voor 2002 (Besluit afwijkende verliesnormen 2002 Meststoffenwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 8 februari 2002, nr. TRCJZ/2002/1923, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 5, vierde lid, van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375);

Gelet op de artikelen 46, eerste lid, en 61, eerste lid, van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 maart 2002, no. W11.02.0081/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 april 2002, nr. TRCJZ/2002/4547, Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. wet: Meststoffenwet;

  • b. droge uitspoelingsgevoelige grond: perceel uitspoelingsgevoelige grond, dat als droge uitspoelingsgevoelige grond is aangeduid op de bij het Besluit zand- en lössgronden vastgestelde kaarten, waarvan bij ten minste twee derde deel van het perceel sprake is van een gemiddeld hoogste grondwaterstand van ten minste 80 centimeter onder het maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand van meer dan 120 centimeter onder het maaiveld;

  • c. overige uitspoelingsgevoelige grond: uitspoelingsgevoelige grond, niet zijnde droge uitspoelingsgevoelige grond.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

In zoverre in afwijking van de artikelen 19 en 26 van de wet is het toelaatbare verlies van meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, bedoeld in artikel 16, onderdeel b, onder 3°, onderscheidenlijk het toelaatbare mineralenverlies, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, bedoeld in artikel 24, onderdeel b, onder 2°, van de wet in 2002 per hectare van de gemiddeld in 2002 tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  • 190 kilogram stikstof voor op droge uitspoelingsgevoelige grond gelegen grasland,

  • 220 kilogram stikstof voor op overige uitspoelingsgevoelige grond gelegen grasland,

  • 100 kilogram stikstof voor op droge uitspoelingsgevoelige grond gelegen bouwland en braakland en

  • 110 kilogram stikstof voor op overige uitspoelingsgevoelige grond gelegen bouwland en braakland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit afwijkende verliesnormen 2002 Meststoffenwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 april 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven tweede mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina