Wet tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2004.]
Geldend van 01-07-2002 t/m heden

Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Zwijndrecht ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Zwijndrecht bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Zwijndrecht wordt de op te heffen gemeente Zwijndrecht aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht wordt de nieuwe gemeente Zwijndrecht aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Zwijndrecht belast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Uitgegeven de dertiende juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina