Besluit instelling Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 03-05-2002 t/m 31-01-2005

Besluit instelling Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mede namens de Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

b. de staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Justitie;

c. het interactieteam:

het Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er is een Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd.

 • 2 Het interactieteam wordt ingesteld voor de duur van twee jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het interactieteam heeft tot taak:

  • a. het consulteren en horen van deskundigen, instellingen en verschillende groepen binnen de Marokkaanse gemeenschap ten behoeve van het uitvoeren van de taken, genoemd in dit lid;

  • b. het signaleren van ontwikkelingen aangaande de Marokkaanse gemeenschap in het algemeen en de Marokkaanse jeugd in het bijzonder en deze ontwikkelingen ten minste tweemaal per jaar rapporteren aan en bespreken met de minister en de staatssecretaris;

  • c. het brengen van bezoeken aan en voeren van overleg met gemeenten en instellingen waar zich problemen met Marokkaanse jeugd voordoen waarbij het interactieteam, in het geval een van de bij de problemen betrokken partijen daarom vraagt, bemiddelt tussen bedoelde partijen en deze partijen voorstellen doet om de problemen op te lossen;

  • d. het doen van voorstellen aan gemeenten en instellingen voor de aanpak en oplossing van problemen met Marokkaanse jeugd;

  • e. het stimuleren van het ontstaan van contacten tussen de verschillende groepen binnen de Marokkaanse gemeenschap en contacten tussen bedoelde groepen en relevante instellingen en gemeenten.

 • 2 Het interactieteam kan bij het uitvoeren van de taken, genoemd in het eerste lid, overleg voeren met het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het interactieteam bestaat uit een voorzitter en tenminste vijftien en ten hoogste zeventien andere leden.

 • 2 Tot lid van het interactieteam worden benoemd:

  • -

   de heer mr. drs. H. Harchaoui, voorzitter

  • -

   de heer H. El Madkouri, secretaris

  • -

   mevrouw drs. L. Assa

  • -

   mevrouw K. Belhaj

  • -

   de heer drs. K. Boutachekourt

  • -

   de heer mr. M.J. Cohen

  • -

   mevrouw F. Elatik

  • -

   mevrouw N. El Khayati

  • -

   de heer drs. M. Laboui

  • -

   de heer drs. P. Lankhorst

  • -

   de heer ir. R. Majiti

  • -

   de heer A. Mezlay

  • -

   de heer M. Nakhli

  • -

   de heer P. Nijman

  • -

   mevrouw mr. S. de Pauw Gerlings-Döhrn

  • -

   de heer M. Semlali

  • -

   de heer prof. dr. J. Veenman

 • 3 In het geval een lid van het interactieteam bij de besluitvorming of bij een activiteit van het interactieteam persoonlijk is betrokken of een persoonlijk belang heeft, onthoudt dat lid zich van deelname aan bedoelde besluitvorming of activiteit.

 • 4 In het geval een lid van het interactieteam niet langer zitting wenst te nemen in het interactieteam, informeert de voorzitter de minister en de staatssecretaris hierover. De minister en de staatssecretaris benoemen een nieuw lid na overleg met het interactieteam.

 • 5 De leden hebben op persoonlijke titel zitting in het interactieteam.

 • 6 Het interactieteam kan zich doen bijstaan door andere personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Het interactieteam voorziet zelf in haar werkwijze en legt deze schriftelijk vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het interactieteam stelt jaarlijks een werkplan en de daarbij behorende begroting op.

 • 2 Het interactieteam geeft in het werkplan aan op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Het interactieteam legt het werkplan en de daarbij behorende begroting voor de periode 11 maart 2002 tot en met 10 maart 2003 uiterlijk 1 mei 2002, en voor de periode 11 maart 2003 tot en met 10 maart 2004 uiterlijk 1 mei 2003 aan de minister en de staatssecretaris ter goedkeuring voor.

 • 4 In het geval de minister en de staatssecretaris van oordeel zijn dat het werkplan of de begroting aanpassing behoeft, stellen zij het interactieteam daartoe in de gelegenheid. De minister en de staatssecretaris stellen daarbij een termijn en geven aan op welke onderdelen het werkplan of de begroting moet worden aangepast.

 • 5 In het geval het werkplan en de daarbij behorende begroting voor de periode 11 maart 2002 tot en met 10 maart 2003 door de minister en de staatssecretaris is goedgekeurd, stellen de minister en de staatssecretaris een bedrag ter hoogte van maximaal € 68.067,03 (inclusief btw) ter beschikking aan het interactieteam.

  In het geval het werkplan en de daarbij behorende begroting voor de periode 11 maart 2003 tot en met 10 maart 2004 door de minister en de staatssecretaris is goedgekeurd, stellen de minister en de staatssecretaris wederom een bedrag van maximaal € 68.067,03 (inclusief btw) ter beschikking.

  In beide gevallen wordt 80% vooraf bevoorschot. De overige twintig procent wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van een jaarverantwoording die vóór 1 juni na afsluiting van het betreffende begrotingsjaar bij BZK moet worden ingediend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het interactieteam brengt jaarlijks, telkens uiterlijk 1 mei over de periode van 11 maart tot en met 10 maart daaraan voorafgaand, aan de minister en de staatssecretaris inhoudelijk verslag uit over de uitvoering van het werkplan.

 • 2 Het interactieteam brengt jaarlijks, tezamen met het verslag, bedoeld in het eerste lid, aan de minister en de staatssecretaris een financieel verslag uit over de besteding van het bedrag, bedoeld in artikel 6, vijfde lid. Het interactieteam maakt in het financieel verslag per activiteit inzichtelijk welke uitgaven zijn gedaan.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988 ontvangen de leden van het interactieteam vacatiegeld van € 113,45 per bijgewoonde vergadering.

 • 2 De leden van het interactieteam hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfskosten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

De archiefbescheiden van het interactieteam worden na het staken van de activiteiten door het interactieteam of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, opgeborgen in het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 maart 2002.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina