Monitorregeling maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 09-06-2006 t/m 31-12-2006

Monitorregeling maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10a, vijfde lid, van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. beleidsterreinen:

de beleidsterreinen van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid;

b. monitoring:

door de minister ingestelde onderzoeken gericht op het verkrijgen van informatie over en inzicht in het gemeentelijk beleid inzake de beleidsterreinen;

c. centrumgemeenten:

gemeenten die een uitkering als bedoeld in artikel 10a, eerste en tweede lid, van de wet ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Ten behoeve van de monitoring verzamelen colleges van burgemeester en wethouders van centrumgemeenten gegevens over de in artikel 1, onder c, bedoelde beleidsterreinen. Deze gegevens hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. het inzicht in de regionale problematiek en behoeftes;

  • b. de beleidsinhoud;

  • c. de beleidsuitvoering en

  • d. de financiering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De colleges van burgemeester en wethouders van centrumgemeenten verstrekken de in artikel 2 bedoelde gegevens aan de SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BV.

  • 2 De in artikel 2 bedoelde gegevens worden aan de in het eerste lid bedoelde instantie geleverd op een wijze die is afgestemd tussen deze instantie en de centrumgemeenten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Monitorregeling maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina