Vrijstellingsregeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet in verband met mond- en klauwzeer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 19-04-2002 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet in verband met mond- en klauwzeer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 59 van de Meststoffenwet en artikel 2, derde lid, van het Besluit administratieve verplichtingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten aanzien van een bedrijf waarvan in 1999 en 2000 de veebezetting gemiddeld niet groter was dan 2,5 grootvee-eenheden per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond en waarvan ten genoegen van het Bureau Heffingen aannemelijk wordt gemaakt dat in 2001 de veebezetting gemiddeld groter was dan 2,5 grootvee-eenheden per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond als gevolg van de vervoersbeperkingen dan wel exportrestricties die van kracht waren in de periode van 13 maart tot en met 25 juni 2001 op grond van de artikelen 17, 18, 22, 25, 30 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wegens de uitbraak van mond- en klauwzeer:

    • a. volstaat het voor 2001 een administratie bij te houden als bedoeld in artikel 3a van de Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

    • b. behoeft in afwijking van artikel 42a van de Meststoffenwet geen verklaring van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent te worden overgelegd bij de aangifte van de heffingen, bedoeld in hoofdstuk IV, titels 1 en 2 van de Meststoffenwet, over 2001.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste en tweede lid geschiedt de omrekening van dieren van de onderscheiden diercategorieën naar grootvee-eenheden overeenkomstig de daarvoor in bijlage A van de Meststoffenwet opgenomen normen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet in verband met mond- en klauwzeer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina