Overgangsregeling in verband met het toevoegen van de formatie voor personeelsbeleid, [...] en innovatie (schoolprofielbudget) aan het schoolbudget

Geldend van 01-08-2002 t/m heden

Overgangsregeling in verband met het toevoegen van de formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie (schoolprofielbudget) aan het schoolbudget

Inleiding

Elders in deze uitgave van het Gele Katern treft u de publicatie aan over het schoolbudget per 1 augustus 2002. In die publicatie wordt aangegeven dat met ingang van 1 augustus 2002 de formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie (schoolprofielbudget) wordt omgerekend in geld en een onderdeel gaat uitmaken van het schoolbudget. Daarbij is tevens een overgangsregeling in het vooruitzicht gesteld voor bevoegde gezagsorganen die vanwege de specifieke samenstelling van hun personeelsbestand negatieve rechtspositionele gevolgen ondervinden van die omzetting. In deze publicatie treft u nadere voorwaarden aan waaraan moet zijn voldaan om voor die overgangsregeling in aanmerking te komen. Ook treft u in deze publicatie informatie aan over de wijze waarop u een beroep kunt doen op deze overgangsregeling.

Negatieve rechtspositionele gevolgen

Bevoegde gezagsorganen kunnen in aanmerking komen voor toekenning van extra formatie, als zich door de toevoeging van het schoolprofielbudget aan het schoolbudget per 1 augustus 2002 op bestuursniveau negatieve rechtspositionele gevolgen voordoen. Van negatieve rechtspositionele gevolgen is sprake bij dreigend ontslag, dan wel van een negatief effect op het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden dat in schooljaar 2001-2002 wel, en na toevoeging van het schoolprofielbudget aan het schoolbudget per 1 augustus 2002 niet meer betaald kan worden. Uitsluitend wanneer die negatieve rechtspositionele gevolgen worden veroorzaakt door de omzetting van het schoolprofielbudget (formatierekeneenheden) in geld ontstaat recht op extra middelen. Uitdrukkelijk maak ik u er op deze plaats op attent dat bij de beoordeling van de vraag of zich negatieve rechtspositionele gevolgen voordoen de effecten op de totale formatie op bestuursniveau worden betrokken (zie hieronder bij de paragraaf beoordeling).

Peildatum

Negatieve rechtspositionele gevolgen kunnen zich zowel in het schooljaar 2002 - 2003 als in de jaren daarna voordoen. Deze negatieve gevolgen doen zich alleen voor ten aanzien van het personeel dat op 31 juli 2002 bij het bevoegd gezag in dienst is. Bij nieuw aan te stellen personeel kan vanaf 1 augustus 2002 immers rekening worden gehouden met de gewijzigde regelgeving. Zowel voor het schooljaar 2002 -2003 als voor de komende jaren vindt daarom de beoordeling plaats aan de hand van het personeelsbestand per 31 juli 2002. Slechts die bevoegde gezagsorganen die in het schooljaar 2002 - 2003 in aanmerking komen voor deze overgangsregeling, kunnen daar ook de volgende jaren voor in aanmerking komen.

Beoordeling

Door de toevoeging van het schoolprofielbudget aan het schoolbudget kunnen zich ook positieve effecten voordoen die de negatieve effecten compenseren. Om in aanmerking te kunnen komen voor toekenning van extra formatie moet worden aangetoond dat de totale situatie van het bestuur inclusief de bovengenoemde positieve effecten, zodanig is dat zich negatieve rechtspositionele effecten voordoen.

Beoordeling vindt plaats op het niveau van bestuur. Bij de beoordeling wordt het schoolbudget plus de totale formatietoekenning en het formatieverbruik betrokken inclusief overdrachten van formatie tussen scholen.

Het deel van het schoolbudget dat scholen ontvangen omdat deze scholen worden bezocht door meer dan 50% cumi-leerlingen of door meer dan 70 % leerlingen die met de factor 0,9 bijdragen aan het schoolgewicht, wordt niet bij de beoordeling betrokken

Uitsluitend voor het schooljaar 2002 - 2003 wordt de toegekende formatie voor groepsgrootteverkleining of groei niet bij de beoordeling betrokken.

Aanvragen

Schoolbesturen kunnen aanvragen voor toekenning van extra formatie op grond van deze overgangsregeling voor het schooljaar 2002 - 2003 vóór 15 september 2002 en vervolgens jaarlijks vóór 15 mei voorafgaande aan het schooljaar indienen bij Cƒi. Hierbij moet door de schoolbesturen worden aangetoond dat zich op bestuursniveau rechtspositionele gevolgen voordoen als gevolg van de toevoeging van het schoolprofielbudget aan het schoolbudget. Om een goede beoordeling mogelijk te maken is het noodzakelijk een vergelijking te kunnen maken van de ”oude” en de ”nieuwe” situatie; de ”oude” situatie heeft betrekking op de periode tot en met 31-7-2002, de ”nieuwe” situatie heeft betrekking op de periode vanaf 1-8-2002. Daarom is het ook noodzakelijk om alle onderstaande gegevens in te sturen. Zonder deze gegevens kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen. Bij de aanvraag moeten ten minste de volgende gegevens worden meegestuurd:

  • het aantal fre’s extra formatie dat wordt aangevraagd en de rechtspositionele gevolgen op basis waarvan deze extra formatie wordt aangevraagd;

  • het BRIN-nummer van de school waaraan de extra formatie moet worden toegekend;

  • een overzicht van de aangestelde formatie (functie, maximumschaal, betrekkingsomvang, fre-verbruik) bij alle scholen van het bestuur, zowel voor de ”oude” situatie als voor de ”nieuwe’;

  • een overzicht van de verzilvering en de besteding hiervan van alle scholen van het bestuur, zowel voor de ”oude” situatie als voor de ”nieuwe”;

  • een overzicht van de formatieoverdrachten van alle scholen van het bestuur, zowel voor de ”oude” situatie als voor de ”nieuwe’.

Beslissing

Vóór 15 november 2002 ontvangen schoolbesturen een beslissing op de aanvraag, mits deze aanvraag vóór 1 augustus 2002 volledig en voorzien van alle benodigde gegevens was ingediend. Maximaal kan worden besloten het formatiebudget aan te vullen tot een vergelijkbare situatie is ontstaan als op 31 juli 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. J. P. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina