Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2002-2003

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-07-2003

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2002-2003

Artikel 1. Geldswaarde formatierekeneenheden

[Vervallen per 01-08-2003]

  • 2 Indien er sprake is van verzilvering ten behoeve van spaarverlof of verzilvering ten behoeve van meerwerk verricht voor een onbelaste verstrekking of vergoeding bedraagt de geldswaarde bedoeld in het eerste lid in het schooljaar 2002-2003 € 234,36.

Artikel 2. Symbiose-onderwijs

[Vervallen per 01-08-2003]

Bij verzilvering van formatierekeneenheden in verband met symbiose-onderwijs wordt het door het bevoegd gezag hiervoor opgegeven aantal te verzilveren formatierekeneenheden verhoogd met 28% en vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 3. Inzet vo-leraren voor praktijkonderwijs.

[Vervallen per 01-08-2003]

Bij verzilvering van formatierekeneenheden door een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging in verband met de berekening van de vergoeding van de werkzaamheden van een leraar van een andere school voor voortgezet onderwijs, wordt het door het bevoegd gezag hiervoor opgegeven aantal te verzilveren formatierekeneenheden verhoogd met 28% en vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 en geldt tot en met 31 juli 2003 met dien verstande dat zij na die datum van toepassing blijft op bezwaar- en beroepschriften die op die datum in behandeling zijn, dan wel binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend en met dien verstande dat zij op de afrekening van vergoedingen over het tijdvak van 1 augustus 2002 tot en met 31

juli 2003 en de bezwaarschriften en beroepschriften die daarover worden ingediend van toepassing blijft.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2002-2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina