Warenwetregeling Geleiproducten met E 425 konjac

[Regeling vervallen per 10-08-2003.]
Geldend van 18-04-2003 t/m 09-08-2003

Warenwetregeling Geleiproducten met E 425 konjac

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op beschikking nr. 2002/247/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 2002 tot opschorting van het in de handel brengen en de invoer van geleiproducten die het levensmiddelenadditief E 425 bevatten (PbEG L 84), alsmede op artikel 4, eerste lid, onder a, juncto artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-08-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. E 425 konjac: konjacgom of konjacglucomannaan;

  • b. geleiproduct: de eetwaar die bestaat uit gelei, al dan niet in een minicup.

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2003]

Het is verboden geleiproducten te bereiden of te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij deze regeling gestelde voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 10-08-2003]

In afwijking van de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen:

  • a. wordt E 425 konjac niet gebruikt bij de bereiding van een geleiproduct;

  • b. worden geleiproducten met E 425 konjac niet verhandeld.

Artikel 4

[Vervallen per 10-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en zij vervalt met ingang van 18 april 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 10-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Geleiproducten met E 425 konjac.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina