Subsidieregeling activiteiten Fietsberaad

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-04-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieregeling activiteiten Fietsberaad

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. CROW:

Stichting CROW; kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur;

c. boekjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan CROW voor het kunnen uitvoeren door het Fietsberaad van activiteiten gericht op:

  • a. het analyseren van kansen, knelpunten en bedreigingen voor fietsgebruik en het zoeken van oplossingen;

  • b. het verzamelen of laten verzamelen van kennis, statistische gegevens, ervaring en andere informatie en in toepasbare vorm schriftelijk en mondeling verspreiden;

  • c. het bijdragen aan afstemming van al dan niet landelijke activiteiten die een relatie hebben met fietsbeleid;

  • d. het bevorderen van aandacht in relevante beroepsopleidingen voor fietsverkeer.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt indien voor een activiteit reeds een subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan.

§ 2. De subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het ten hoogste beschikbare subsidiebedrag bedraagt voor de volgende boekjaren:

  2002: € 606.400

  2003: € 380.265

  2004: € 380.265

  2005: € 380.265.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk acht weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend bij de minister.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidieaanvraag voor het boekjaar 2002 ingediend binnen vier weken na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting van het Fietsberaad. Tevens gaat de aanvraag vergezeld van overige bescheiden die de minister voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk acht.

 • 4 Het activiteitenplan behelst een overzicht van activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en een vermelding van de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 5 De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 6 De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • 7 Tenzij voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog niet eerder subsidie werd verstrekt, behelst de begroting een vergelijking met de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het lopende boekjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op verzoek van CROW verleent de minister per kwartaal voorschotten tot ten hoogste 95 procent van het te verlenen subsidiebedrag per boekjaar.

 • 2 Een verzoek tot verlening van een voorschot, dat wordt voorzien van een liquiditeitsprognose waarbij de liquiditeitsbehoefte per kwartaal wordt aangegeven, wordt ingediend gelijktijdig met het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft op de aanvraag een beschikking tot subsidieverlening binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking omtrent verlening niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 3 De beschikking omtrent verlening omvat voor zover van toepassing eveneens de voorschotverlening.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

 • a. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat CROW niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat CROW niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

 • d. CROW ontbonden wordt, failliet is verklaard of aan CROW surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

§ 3. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 CROW voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard.

 • 2 CROW doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling of faillietverklaring bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling aan de minister.

 • 3 CROW doet onverwijld nadat een besluit tot ontbinding is genomen, daarvan mededeling aan de minister.

 • 4 CROW doet onverwijld nadat de statuten zijn gewijzigd, daarvan mededeling aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de activiteiten van het Fietsberaad, alsmede de resultaten ervan;

 • b. het zonder vergoeding aan de minister of een door de minister aangewezen derde verstrekken van door de minister benodigde, op activiteiten van het Fietsberaad gerichte informatie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

CROW brengt uiterlijk 1 augustus van elk boekjaar aan de minister verslag uit omtrent de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, met inbegrip van een vergelijking van de uitvoering van het ingevolge artikel 4, derde lid, ingediende activiteitenplan en de begroting.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

CROW verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van die activiteiten.

§ 4. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 CROW dient zijn aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister, binnen vier maanden na afloop van ieder boekjaar waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag, omvattende de balans en de exploitatierekening met de toelichting, en een activiteitenverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten.

 • 3 De aanvraag gaat tevens vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag ingevolge artikel 12.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister het CROW daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 5. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 CROW vormt een egalisatiereserve ten behoeve van het Fietsberaad.

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste, dan wel ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt zo hoog rentend mogelijk en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd.

 • 4 De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 5 De omvang van de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 25% van de vastgestelde subsidie per boekjaar.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 CROW houdt een archief waarin alle bescheiden met betrekking tot de subsidieverlening- en vaststelling ingevolge deze regeling worden bewaard.

 • 2 De archiefdocumenten worden zeven jaren bewaard.

 • 3 De minister heeft desgevraagd toegang tot het archief.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister stelt binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling een evaluatieverslag vast over de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Ten behoeve van de inhoud van het in het eerste lid genoemd verslag levert CROW een bijdrage voor wat betreft de wijze waarop de besteding van de subsidiegelden heeft plaatsgevonden.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling activiteiten Fietsberaad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina