Regeling begroting uitvoeringsorgaan Wtz 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 20-04-2002 t/m 31-12-2005

Regeling begroting uitvoeringsorgaan Wtz 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 22, vierde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de begroting en de meerjarenraming van het uitvoeringsorgaan worden de volgende groepen kostensoorten en baten onderscheiden:

  • a. personele kosten;

  • b. huisvestingskosten;

  • c. automatiseringskosten;

  • d. bureaukosten;

  • e. bestuurskosten;

  • f. overige kosten;

  • g. baten.

 • 2 De in het eerste lid genoemde groepen van kostensoorten en baten worden in de begroting zodanig uitgesplitst dat een goed beeld ontstaat van de samenstelling ervan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De begroting biedt inzicht in de baten en lasten, die verbonden zijn aan de voorgenomen werkzaamheden van het bestuursorgaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De begroting vermeldt het bedrag dat ten laste van de omslagregeling komt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Per begrotingspost worden naast de begrote bedragen van het begrotingsjaar opgenomen:

  • a. het begrote bedrag van het lopende jaar;

  • b. het vermoedelijke beloop van het bedrag van het lopende jaar;

  • c. het gerealiseerde bedrag van het jaar voorafgaande aan het lopende jaar.

 • 2 In de meerjarenraming worden zoveel mogelijk de financiële gevolgen tot uitdrukking gebracht van hetgeen ten grondslag ligt aan de bedragen die zijn opgenomen in de begroting.

 • 3 In de meerjarenraming wordt per groep van kostensoorten en baten een onderbouwde raming gegeven van de bedragen in de vier jaren die volgen op het eerstvolgende kalenderjaar. Dit gebeurt tevens voor alle begrotingsposten waarvan wordt verwacht dat deze een aanmerkelijke ontwikkeling vertonen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De begroting gaat vergezeld van een toelichting waarin:

 • a. wordt ingegaan op de voorgenomen werkzaamheden die leiden tot een wijziging van de hoogte van de uitvoeringskosten ten opzichte van het voorgaande jaar;

 • b. per begrotingspost, voorzover mogelijk, een cijfermatige specificatie en onderbouwing wordt gegeven, waarbij kosten van afschrijvingen, rentelasten en dotaties aan voorzieningen worden toegelicht, toegepaste indices worden geëxpliciteerd en substantiële verhogingen of verlagingen van begrotingsposten worden uiteengezet;

 • c. ten aanzien van de werkzaamheden die vervallen ten opzichte van het voorgaande jaar, de gevolgen voor de uitvoeringskosten worden aangegeven,

 • d. de investeringsplannen voor het begrotingsjaar en de vier daarop volgende jaren worden vermeld, waarbij per investering wordt aangegeven welke afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn worden gehanteerd;

 • e. de gronden worden vermeld waarop de meerjarenraming is gebaseerd, waaronder een meerjarig overzicht van de geraamde ontwikkeling van de formatie welke zoveel mogelijk is uitgesplitst naar de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2;

 • f. belangrijke schommelingen in de meerjarenraming worden toegelicht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat zij voor het eerst betrekking heeft op de begroting voor het jaar 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling begroting uitvoeringsorgaan Wtz 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina