Regeling voor projectsubsidie nascholingscursus rekencoördinator

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 27-04-2002 t/m 31-07-2008

Regeling voor projectsubsidie nascholingscursus rekencoördinator

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister van onderwijs cultuur en wetenschappen verstrekt voor de tweejarige periode 1 augustus 2002 tot 1 augustus 2004 projectsubsidie voor het verzorgen van een cursus rekencoördinator bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs.

 • 2 De subsidie wordt verleend op grond van de volgende overwegingen:

  • a. De cursus rekencoördinator is van groot belang bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen in het rekenonderwijs.

  • b. De rekencoördinator zal binnen de school kunnen optreden als initiator van processen en hij enthousiasmeert daarbij zijn collega’s.

Artikel 2. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie wordt slechts verleend aan instellingen die vóór 1 juni 2002 hebben aangetoond dat zij met ingang van 1 augustus 2002 de opleiding rekencoördinator kunnen verzorgen.

Artikel 3. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de tweejarige periode 1 augustus 2002 tot 1 augustus 2004 per studiejaar een bedrag beschikbaar van € 112.500,-.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

De subsidie bedraagt onverminderd het bepaalde in artikel 7 ten hoogste een bedrag van € 750,- per deelnemer aan de cursus rekencoördinator. De instelling kan een eigen bijdrage vragen van maximaal hetzelfde bedrag.

2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie wordt op aanvraag verleend onder vermelding van het aantal deelnemers aan de cursus rekencoördinator voor het betreffende studiejaar. De aanvraag wordt ingediend bij CFI/Produktgroep Toekennen, team TBD, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Termijn indiening

[Vervallen per 01-08-2008]

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar, te beginnen op 1 augustus 2002. Aanvragen ingediend na deze datum worden slechts toegewezen indien en voor zover er na toewijzing van de tijdig ingediende aanvragen nog budget rest.

3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

Het aantal aangemelde deelnemers is bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag. De minister verdeelt bij deelname van meer dan 150 deelnemers het beschikbaar gestelde bedrag naar rato van het aantal aangemelde deelnemers.

Artikel 8. Nadere voorwaarden

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Ieder studiejaar leveren de uitvoerende instellingen vóór 1 oktober, te beginnen in 2003, een tussenrapportage over de deelname aan de cursussen waarvoor subsidie is verstrekt. Hierbij dient in elk geval te worden aangegeven hoeveel deelnemers bij aanvang van de cursus zijn ingeschreven en of zij op 1 oktober daaropvolgend nog aan de studie deelnemen. De eindrapportage wordt ingediend vóór 1 januari 2005.

 • 2 Indien de activiteit niet is gestart, aanzienlijk wordt vertraagd of voortijdig wordt beëindigd wordt hiervan mededeling gedaan aan de directie Primair Onderwijs, afdeling Kwaliteit en Bestuur, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer.

 • 3 De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij blijkens de subsidieverlening zijn bestemd. Eventuele niet bestede middelen/overschotten zullen na afloop van de activiteiten worden teruggevorderd.

Artikel 9. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedra-gen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 11. Financieel verslag.

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 2 De minister kan de toegekende subsidie per studiejaar achteraf negatief bijstellen indien uit de rapportages als bedoeld in artikel 8, is gebleken dat het werkelijk aantal deelnemers lager is geweest dan het aantal op basis waarvan de subsidie is toegekend.

6. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12. Betaalbaarstelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Het subsidiebedrag wordt binnen een maand na verlening van de subsidie betaalbaar gesteld aan de instelling die de cursus rekencoördinator aanbiedt.

7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Citeerartikel

[Vervallen per 01-08-2008]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling voor projectsubsidie nascholingscursus rekencoördinator. De regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina