Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Rechtshandhaving

[Regeling vervallen per 15-03-2009.]
Geldend van 21-04-2002 t/m 14-03-2009

Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Rechtshandhaving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; gelet op het Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee (16 juli 2001/nr 2001002320);

Besluit:

Artikel 1. Taakveldberaad Rechtshandhaving

[Vervallen per 15-03-2009]

Er is een Nationaal Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Rechtshandhaving, hierna te noemen het Taakveldberaad Rechtshandhaving.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Rechtshandhaving is een afstemmingsorgaan van het gezag en de KMar voor de taakvelden politietaak nationale burgerluchtvaartterreinen, beveiligingstaken en recherche.

 • 2 Het Taakveldberaad spreekt zich ten aanzien van de taakvelden in het bijzonder uit over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de nationale luchtvaartterreinen, de beveiliging burgerluchtvaart, de persoonsbeveiliging, de objectbeveiliging en de beveiliging van de waardetransporten van De Nederlandsche Bank.

 • 3 Het Taakveldberaad rapporteert en adviseert aan de Bestuursraad KMar.

 • 4 Het Taakveldberaad formuleert, binnen de door de minister van Defensie gestelde beheerkaders, de operationele beleidsdoelstellingen en prioriteiten.

 • 5 Het Taakveldberaad is voor de taakvelden politietaak nationale burgerluchtvaartterreinen, beveiligingstaken en recherche verantwoordelijk voor:

  • a. het formuleren van het beleid;

  • b. de afstemming van de doelen in relatie tot de beschikbare middelen;

  • c. het formuleren van doelen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • d. het toetsen van de meerjarenbeleidsplannen, de marechausseebrief, het jaarplan Koninklijke Marechaussee en het jaarverslag;

  • e. het toetsen van de resultaten per taakveld aan de hand van de Toprapportage.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Rechtshandhaving wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal Rechthandhaving van het ministerie van Justitie.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. De Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Haarlem;

  • b. de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Het secretariaat berust bij het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en de Koninklijke Marechaussee gezamenlijk.

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 15-03-2009]

Het Taakveldberaad komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Artikel 5. Deelname derden

[Vervallen per 15-03-2009]

De voorzitter kan, op verzoek van een van de leden, ter advisering, derden uitnodigen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Rechtshandhaving.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8. Publicatie

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2002

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina