Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Militaire Politietaak

[Regeling vervallen per 15-03-2009.]
Geldend van 21-04-2002 t/m 14-03-2009

Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Militaire Politietaak

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; gelet op het Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee (16 juli 2001/nr 2001002320);

Besluit:

Artikel 1. Taakveldberaad Militaire Politietaak

[Vervallen per 15-03-2009]

Er is een Nationaal Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Militaire Politietaak (Driehoeksoverleg Militaire Politie).

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Militaire Politietaak is een afstemmingsorgaan van het gezag en de KMar voor het taakveld militaire politietaak waaronder ook de recherche wordt verstaan.

 • 2 Het Taakveldberaad spreekt zich ten aanzien van de taakvelden in het bijzonder uit over uitvoering van de politietaak voor Defensie.

 • 3 Het Taakveldberaad rapporteert en adviseert aan de Bestuursraad KMar.

 • 4 Het Taakveldberaad formuleert, binnen de door de minister van Defensie gestelde beheerkaders, de operationele beleidsdoelstellingen en prioriteiten.

 • 5 Het Taakveldberaad is voor het taakveld militaire politietaak belast met:

  • a. het formuleren van het beleid;

  • b. de afstemming van de doelen in relatie tot de beschikbare middelen;

  • c. het formuleren van doelen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • d. het toetsen van de meerjarenbeleidsplannen, de marechausseebrief, het jaarplan Koninklijke Marechaussee en het jaarverslag;

  • e. het toetsen van de resultaten per taakveld aan de hand van de Toprapportage.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Militaire Politietaak wordt voorgezeten door de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Arnhem.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. de Directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie;

  • b. de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Het secretariaat berust bij de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 15-03-2009]

Het Taakveldberaad komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Artikel 5. Deelname derden

[Vervallen per 15-03-2009]

De voorzitter kan, op verzoek van een van de leden, ter advisering, derden uitnodigen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Militaire Politietaak.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8. Publicatie

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2002

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina