Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Handhaving Vreemdelingenwetgeving

[Regeling vervallen per 15-03-2009.]
Geldend van 21-04-2002 t/m 14-03-2009

Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Handhaving Vreemdelingenwetgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; gelet op het Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee (16 juli 2001/nr 2001002320);

Besluit:

Artikel 1. Taakveldberaad Handhaving Vreemdelingenwetgeving

[Vervallen per 15-03-2009]

Er is een Nationaal Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Handhaving Vreemdelingenwetgeving, hierna te noemen het Taakveldberaad Handhaving Vreemdelingenwetgeving.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Handhaving Vreemdelingenwetgeving is een afstemmingsorgaan van het gezag en de KMar voor de taakvelden vreemdelingenwetgeving en recherche.

 • 2 Het Taakveldberaad spreekt zich ten aanzien van de taakvelden in het bijzonder uit over de grensbewaking, mobiel toezicht vreemdelingen, ondersteuning asielprocedure en het recherchebeleid voor de KMar voor de aanpak van de middelzware en zware criminaliteit op het gebied van documentfraude, mensensmokkel en mensenhandel.

 • 3 Het Taakveldberaad rapporteert en adviseert aan de Bestuursraad KMar.

 • 4 Het Taakveldberaad formuleert, binnen de door de minister van Defensie gestelde beheerkaders, de operationele beleidsdoelstellingen en prioriteiten.

 • 5 Het Taakveldberaad is voor de taakvelden vreemdelingenwetgeving en recherche verantwoordelijk voor:

  • a. het formuleren van het beleid;

  • b. de afstemming van de doelen in relatie tot de beschikbare middelen;

  • c. het formuleren van doelen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • d. het toetsen van de meerjarenbeleidsplannen, de marechausseebrief, het jaarplan Koninklijke Marechaussee en het jaarverslag;

  • e. het toetsen van de resultaten per taakveld aan de hand van de Toprapportage.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 Het Taakveldberaad Handhavingvreemdelingenwetgeving wordt voorgezeten door de Hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. de Hoofdofficier van het Landelijk Parket;

  • b. de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee;

 • 3 Het secretariaat berust bij de Immigratie en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie.

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 15-03-2009]

Het Taakveldberaad komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Artikel 5. Deelname derden

[Vervallen per 15-03-2009]

De voorzitter kan, op verzoek van een van de leden, ter advisering, derden uitnodigen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taakveldberaad Koninklijke Marechaussee Handhaving Vreemdelingenwetgeving.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8. Publicatie

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2002

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina