Besluit instelling NPRD

[Regeling vervallen per 08-02-2008.]
Geldend van 24-07-2004 t/m 07-02-2008

Besluit instelling NPRD

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-02-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

b. het platform:

het Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen racisme en discriminatie, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 08-02-2008]

Er is een Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen racisme en discriminatie.

Artikel 3

[Vervallen per 08-02-2008]

 • 1 Tot voorzitter en lid van het platform wordt benoemd: mevrouw E. Borst-Eilers.

 • 2 Tot lid van het platform worden benoemd:

  • mevrouw C. Azarual, voorgedragen door de Nationale Jeugdraad;

  • mevrouw T. Barkhuis, voorgedragen door de Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland;

  • mevrouw B. Biekman, voorgedragen door het Landelijk Platform Slavernijverleden;

  • de heer A. Boer, voorgedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de heer A. Cain, voorgedragen door de LOM Samenwerkingsverbanden;

  • mevrouw A. Mattijssen, voorgedragen door het ministerie van Justitie;

  • de heer D. Ebbeling, voorgedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • de heer R. Eissens, voorgedragen door het Meldpunt Discriminatie Internet;

  • de heer H. Esajas, voorgedragen door de Raad van Kerken;

  • mevrouw Ph. Essed, voorgedragen door Tiye-international, Vrouwenalliantie en de Nederlandse Vrouwen Raad;

  • de heer H. Fermina, voorgedragen door het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie;

  • de heer C. Fuykschot, voorgedragen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • de heer D. Garcia Soto, voorgedragen door de Vakcentrale CNV en de Vakcentrale FNV;

  • mevrouw H. Hirschfeld, voorgedragen door het Centrum Informatie en Documentatie over Israël;

  • mevrouw I. Ketelaar, voorgedragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • de heer R. Khemradj, voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Journalisten;

  • mevrouw A. Kortenbach, voorgedragen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • mevrouw L. Mulder, voorgedragen door de Commissie Gelijke Behandeling;

  • de heer S. Nieuwsma, voorgedragen door VNO-NCW;

  • de heer P. Rodrigues, voorgedragen door het Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia;

  • de mevrouw J. Silversmith, voorgedragen door de Landelijke Vereniging adb’s en meldpunten;

  • de heer M. Sini, voorgedragen door Islam en Burgerschap;

  • de heer R. Visser, voorgedragen door het Landelijk Bureau Discriminatiebestrijding Politie;

  • mevrouw J. Vreekamp, voorgedragen door het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie;

  • de heer E. Wong Lun Hing, voorgedragen door het Interprovinciaal Overleg.

Artikel 3a

[Vervallen per 08-02-2008]

 • 1 Bij afwezigheid kunnen de voorzitter en de leden, genoemd in artikel 3, zich laten vervangen door een plaatsvervanger.

 • 2 De meerderheid van het platform wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3 De organisaties door welke de leden zijn voorgedragen, kunnen ieder een plaatsvervangend lid voordragen. De namen van de plaatsvervangende leden worden schriftelijk doorgegeven aan het secretariaat van het platform.

Artikel 4

[Vervallen per 08-02-2008]

Het secretariaat van het platform berust bij het ministerie van Justitie en het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie gezamenlijk.

Artikel 5

[Vervallen per 08-02-2008]

 • 1 De leden van het platform komen tenminste tweemaal per jaar bijeen om ontwikkelingen op het gebied van racisme en discriminatie te bespreken en initiatieven ter bestrijding van racisme en discriminatie op elkaar af te stemmen.

 • 2 Het platform brengt jaarlijks, telkens uiterlijk 1 april, aan de minister inhoudelijk verslag uit over de bevindingen van het platform.

Artikel 6

[Vervallen per 08-02-2008]

 • 1 De leden van het platform bespreken de inhoud van het op te stellen Nationaal Actieprogramma, bedoeld in de slotdocumenten van de Wereldconferentie tegen racisme, gehouden te Durban.

 • 2 Op verzoek van de minister informeert het platform de minister omtrent de bevindingen van het platform over het Nationaal Actieprogramma, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7

[Vervallen per 08-02-2008]

Het platform kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar werkwijze regelen.

Artikel 8

[Vervallen per 08-02-2008]

 • 1 Op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988 ontvangen de leden van het platform een vacatiegeld van € 115,00 (bruto) per bijgewoonde vergadering.

 • 2 De leden van het platform hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

Artikel 9

[Vervallen per 08-02-2008]

De archiefbescheiden van het platform worden na het staken van de activiteiten van het platform of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, opgeborgen in het archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 10

[Vervallen per 08-02-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 april 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina