Toelating centraal examen vwo en havo

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 20-04-2002 t/m 31-07-2007

Toelating centraal examen vwo en havo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel VI, onderdeel F, tweede lid, van de Wet van 2 juli 1997 (Stb.322);

Besluit

Artikel 1. Toelating centraal examen v.w.o. en h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

In afwijking van artikel 32, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., wordt de kandidaat toegelaten tot het centraal examen die het schoolexamen v.w.o. of h.a.v.o. niet heeft afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen doordat het profielwerkstuk, het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1 of het deelvak lichamelijke opvoeding 1 niet is afgesloten.

Artikel 2. Afsluiting schoolexamen na eerste tijdvak

[Vervallen per 01-08-2007]

Het bevoegd gezag kan de in artikel 1 genoemde kandidaat in de gelegenheid stellen het schoolexamen in het desbetreffende deelvak of het profielwerkstuk af te sluiten na de

aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen, doch uiterlijk een week voordat de uitslag wordt vastgesteld. Het bevoegd gezag zendt de behaalde resultaten zo spoedig mogelijk aan de inspectie.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: ”Toelating centraal examen vwo en havo”

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina