Regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 23-09-2004 t/m 31-12-2013

Regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 25, vijfde en zesde lid, van het Besluit stralingsbescherming;

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Als handelingen met producten als bedoeld in artikel 24, onder b, van het besluit, waarbij de aan deze producten toegevoegde radionucliden niet worden betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het besluit, worden aangewezen de handelingen met producten die zijn vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Als handelingen die een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben, waarvoor de verboden, bedoeld in de artikelen 23, 24 en 25, eerste lid, van het besluit niet gelden, worden aangewezen de handelingen die zijn vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage 1. bij artikel 2 van de Regeling gebruiksartikelen

[Vervallen per 01-01-2014]

Van de in het schema met `u` aangegeven handelingen met de daarbij vermelde producten (gebruiksartikelen) worden de daarbij vermelde daaraan toegevoegde radionucliden niet betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 25, vierde lid van het besluit, voor zover het aantal op enig moment van het jaar aanwezige artikelen het aangegeven aantal niet overschrijdt.

Gebruiksartikel

Nuclide

Detailhandel

gebruik

afvalinzameling

Vrijgestelde

241Am

✦ (50 stuks)

✦ (50 stuks)

rookmelders1

226Ra

     

Luminescentie bronnen

³ H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

TL-starters

85Kr

✦ (1000 stuks)

✦ (1000 stuks)

Gloeikousen

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Antistatische

210Po,

   

✦ (10 stuks)

middelen

241Am

     

Lasstaven

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Gasontladingsbuizen

60Co

   

✦ (50 stuks)

Cameralenzen

232Th

   

✦ (10 stuks)

Bijlage 2. bij artikel 3 van de Regeling gebruiksartikelen

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de in het schema met `u` aangegeven handelingen met de daarbij vermelde producten (gebruiksartikelen), welke een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben, gelden de verboden bedoeld in de artikelen 23, 24 en 25, eerste lid van het besluit niet, voor zover het aantal op enig moment van het jaar aanwezige artikelen het aangegeven aantal niet overschrijdt.

Gebruiksartikel

Nuclide

Detailhandel

Gebruik

Afvalinzameling

Luminescentie bronnen

³ H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

TL-starters

85Kr

✦ (1000 stuks)

✦ (1000 stuks)

Gloeikousen

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Antistatische

210Po,

   

✦ (10 stuks)

middelen

241Am

     

Lasstaven

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Gasontladingsbuizen

60Co

   

✦ (50 stuks)

Cameralenzen

232Th

   

✦ (10 stuks)

Toestel Lasersysteem Sirius 1000

geen

     
  1. Vrijstelling op basis van de Regeling goedgekeurde ionisatie rookmelders

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina