OMV bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 17-04-2002 t/m 31-12-2003

OMV bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie 2002

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8, artikel 9 en artikel 34 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het bureau:

het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. het hoofd:

het hoofd van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het bureau ressorteert onder het directoraat-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand.

 • 2 Aan het hoofd van het bureau staat een hoofd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het bureau heeft de volgende taken:

 • a. het coördineren van de communicatie tussen SZW en gemeenten;

 • b. het organiseren van bestuurlijk overleg tussen de minister en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gemeenten;

 • c. het organiseren van werkbezoeken van de minister aan gemeenten;

 • d. het inhoudelijk coördineren van informatiebijeenkomsten voor gemeenten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het bureau Bedrijfsvoering Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen is verantwoordelijk voor:

 • a. alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie. Hieronder vallen de management-, administratieve-, secretariële-, personele- en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd bureau Bedrijfsvoering Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke handelingen ten behoeve van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 10.000,- per overeenkomst,

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van mandaat en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het plaatsvervangend hoofd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: OMV bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
het

hoofd

van het bureau Interbestuurlijke verhoudingen en Communicatie,

K. Louwes

Terug naar begin van de pagina