Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 26-11-2003 t/m 31-12-2003

Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het projectbureau:

het Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid;

b. de projectdirecteur:

degene die is belast met de leiding van het Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het projectbureau ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen.

  • 2 Aan het hoofd van het projectbureau staat de projectdirecteur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het projectbureau heeft de volgende taken:

  • a. het formuleren van een ministeriebreed kader voor het handhavingsbeleid;

  • b. het stimuleren van een structurele verankering hiervan in de organisatie van het ministerie;

  • c. het zichtbaar maken van wat er door wie op het terrein van handhaving gebeurt (Handhavingsatlas);

  • d. het verzorgen van integrale handhavingsrapportages;

  • e. het aanjagen, bewaken en consolideren van de samenhang in het handhavingsbeleid van het ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 6, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

  • 2 Artikel 6 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 april 2002.

  • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse

Terug naar begin van de pagina