Goedkeuring tarieven Destructiewet eerste kwartaal 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 07-04-2002 t/m 23-01-2004

Goedkeuring tarieven Destructiewet eerste kwartaal 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Met het door de ondernemer voor het eerste kwartaal van het jaar 2002 voorgestelde tarief,

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina