Regeling erkenning getuigschrift beroepsvervoer

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 30-04-2009

Regeling erkenning getuigschrift beroepsvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 21, eerste en tweede lid, en 22 van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Als getuigschrift ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid voor het verrichten van binnenlands beroepsvervoer wordt erkend het getuigschrift van vakbekwaamheid voor binnenlands beroepsvervoer, afgegeven door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Als getuigschrift ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid voor het verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer wordt erkend het getuigschrift van vakbekwaamheid voor grensoverschrijdend beroepsvervoer, afgegeven door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

De Regeling erkenning vakdiploma's voor het beroepsvervoer wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning getuigschrift beroepsvervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina