Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) [...] en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982

Geldend van 07-04-2002 t/m heden

Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief over te brengen archiefbescheiden van het archief van Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982, de volgende beperking gesteld:

Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op nog levende personen, zoals vermeld in de inventarisnummers 136-137, 141-156, 188-194, 200, 204, 211, 220, 274, 275, 280-297, 303, 317, 322-325, 356-368, 372, 386-389, 394, 407-413, 429-433, 443-447, 454-458, 473-480, 496, 508, 512-514, 520, 525-528, 555-567, 599-604, 625-640, 658-661, 676, 687-689 en 694-704 is slechts mogelijk na ondertekening door de onderzoeker van het door het Algemeen Rijksarchief gehanteerde Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De beperking aan de openbaarheid geldt tot 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier.

Artikel 3

De directeur van het Algemeen Rijksarchief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

's-Gravenhage, 3 april 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters:

Bezoekersnummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

bezig met een onderzoek naar:

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief:

Nummer Toegang:

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie / dissertatie / artikel in een (wetenschappelijk) periodiek / boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling):

onder leiding van:

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van eenieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Algemeen Rijksarchief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Algemeen Rijksarchief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Handtekening aanvrager,

Gezien en akkoord:

de directeur Algemeen Rijksarchief,

voor deze,

   

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina