Instelling Beleidsondersteunend team milieu-incidenten

[Regeling vervallen per 17-12-2005.]
Geldend van 01-06-2002 t/m 16-12-2005

Instelling Beleidsondersteunend team milieu-incidenten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2005]

 • 1 Er is een Beleidsondersteunend team milieu-incidenten.

 • 2 Het team heeft tot taak de daartoe bevoegde bestuursorganen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over:

  • a. maatregelen die moeten worden getroffen ter bescherming van mens en milieu, indien zich een incident met stoffen die gevaar opleveren voor mens of milieu, voordoet of kan voordoen;

  • b. maatregelen ter verzekering van een doelmatige bewaking van het milieu;

  • c. metingen die noodzakelijk zijn met het oog op de bewaking van het milieu en nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, de plaatsen en de frequentie van deze metingen;

  • d. voorlichting aan bestuursorganen of burgers met het oog op incidenten als bedoeld onder a;

  • d. al hetgeen verder ter bescherming van mens en milieu dienstig kan zijn, indien zich een incident als bedoeld onder a voordoet of kan voordoen.

 • 3 Het team verschaft de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek of uit eigen beweging de gegevens die zij, voor zover het onder hen ressorterende beleidsterreinen betreft, nodig hebben met het oog op bestrijding of beoordeling van incidenten als bedoeld in het tweede lid, onder a.

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2005]

 • 1 Het team bestaat uit:

  • a. het hoofd van de Stafafdeling crisismanagement van het Inspectoraat-Generaal VROM, voorzitter, tevens lid;

  • b. de coördinator overheidsoptreden bij bijzondere milieuomstandigheden van de Stafafdeling crisismanagement van het Inspectoraat-Generaal VROM, plaatsvervangend voorzitter, tevens lid;

  • c. ambtelijke leden, daartoe aangewezen door:

   • 1e. de inspecteur-generaal van het Inspectoraat-Generaal VROM;

   • 2e. de directeur-generaal milieubeheer;

   • 3e. het hoofd van het Nationaal Coördinatie Centrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

   • 4e. de directeur Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

   • 5e. de directeur van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten;

   • 6e. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling;

   • 7e. de directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

   • 8e. de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

   • 9e. de hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;

   • 10e. de directeur van het Instituut voor Toegepaste Radiobiologie en Immunologie van TNO.

 • 2 Voor ieder der krachtens het eerste lid, onder c, aangewezen leden worden een of meer plaatsvervangers aangewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2005]

 • 1 Een advies wordt uitgebracht door een door de voorzitter uit de leden en plaatsvervangende leden van het team samengestelde werkgroep. De voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het team is voorzitter van de werkgroep.

 • 2 De voorzitter van een werkgroep kan de leden en plaatsvervangende leden te allen tijde bijeenroepen.

 • 2 Een werkgroep kan zich doen bijstaan door deskundigen die geen lid of plaatsvervangend lid zijn van het team.

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2005]

 • 1 Het team kan voor bijzondere onderwerpen, die met zijn taak verband houden, werk- of studiegroepen instellen, waarin ook deskundigen zitting kunnen hebben, die geen lid of plaatsvervangend lid zijn van het team.

 • 2 De voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het team is voorzitter van een werk- of studiegroep.

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2005]

Het secretariaat van het team berust bij de Stafafdeling crisismanagement van het Inspectoraat-Generaal VROM.

Artikel 7

[Vervallen per 17-12-2005]

Het team brengt jaarlijks een verslag uit over zijn werkzaamheden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 8

[Vervallen per 17-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beleidsondersteunend team milieu-incidenten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 april 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina