Regeling aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2002 - 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2003.]
Geldend van 20-04-2002 t/m 30-12-2003

Regeling aanvullende vergoeding in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2002-2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 85a, eerste lid, van de WVO, juncto de regeling bekostiging rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en artikel II, vierde lid, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337.

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

school:

een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, bekostigd op grond van deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs, of een scholengemeenschap waarin een of meer van de genoemde scholen zijn opgenomen;

ILT 2001:

de integrale leerlingtelling bedoeld in bijlage 2 bij het Besluit informatievoorziening WVO naar de teldatum op 1 oktober 2001;

leerlingen:

de leerlingen ingeschreven in de leerjaren 1 tot en met 4 van de school of indien sprake is van een scholengemeenschap de leerlingen ingeschreven in de gemeenschappelijke leerjaren en de leerjaren voor mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs zoals vermeld in de ILT 2001;

cumi-vo leerlingen:

de op 1 oktober 2001 geregistreerde leerlingen bedoeld in de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO (VO/TAB- 97-26327, Uitleg Gele Katern nr. 2/3 van 28 januari 1998);

Regeling 2000 - 2001:

Regeling aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten 2000 - 2001 (VO/FB-99/46540, Uitleg Gele Katern nr. 1 van 19 januari 2000).

Artikel 2. Aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten

[Vervallen per 31-12-2003]

Het bevoegd gezag van een school ontvangt voor zowel het kalenderjaar 2002 als voor het kalenderjaar 2003 een aanvullende vergoeding als tegemoetkoming in de kosten als gevolg van de arbeidsmarktknelpunten, die per jaar bestaat uit:

  • a. een vaste voet per school van € 36.000,-

  • b. een bedrag per cumi-vo leerling als bedoeld in artikel 1 van: € 65,-

Artikel 3. Toekenningscriteria

[Vervallen per 31-12-2003]

De in artikel 2 bedoelde aanvullende vergoeding wordt toegekend aan het bevoegd gezag van een school indien het aantal cumi-vo leerlingen op 1 oktober 2001 15% of meer bedraagt van het aantal leerlingen bedoeld in artikel 1.

Artikel 4. Betaling

[Vervallen per 31-12-2003]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk 30 juni 2002 een beschikking omtrent de toekenning van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2.

  • 2 De in de beschikking vastgestelde vergoeding wordt in het jaar 2002 verstrekt in de maand juni en in het jaar 2003 in de maand februari.

Artikel 5. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2003]

De vaststelling van de vergoeding wordt door CfI uitgevoerd op basis van de bestaande ILT 2001 en de op 1 oktober 2001 geregistreerde cumi-vo leerlingen. Scholen die voor vergoeding in aanmerking komen, ontvangen die automatisch als beschreven in artikel 4. Er hoeft dus geen aanvraag te worden ingediend.

Artikel 6. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2003]

  • 1 Het bevoegd gezag besteedt de aanvullende vergoeding aan maatregelen in het kader van personeelsbeleid en of arbeidsomstandigheden voor zover die leiden tot een vermindering van de arbeidsmarktknelpunten.

  • 2 De toegekende middelen worden herkenbaar als baten opgenomen in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

  • 3 Verrekening van eventueel niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2003.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2002 - 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina