Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora -en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 01-04-2002 t/m 31-12-2016

Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora -en faunawet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 60, eerste, tweede en vierde lid, van de Flora -en faunawet;

in overeenstemming met de gedeputeerde staten van de provincies Drenthe Utrecht en Friesland;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In de periode van 1 maart tot en met 8 april kunnen gedeputeerde staten aan erkende samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers ontheffing verlenen van het verbod van artikel 12 van de wet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus Vanellus).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Gedeputeerde Staten kunnen ieder voorzover het hun provincie betreft samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers erkennen indien zij:

 • a. de rechtsvorm van rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek bezitten en

 • b. de zorg van het betreffende samenwerkingsverband zich uitstrekt over een gebied van minimaal 5000 ha. in de betreffende provincie dat is aangegeven op een kaart van 1:50.000.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Onverminderd artikel 60, derde lid, van de wet, worden aan de ontheffingen de volgende voorschriften verbonden:

 • a. het erkende samenwerkingsverband van weidevogelbeschermers verleent aan een ieder die daartoe een verzoek heeft ingediend toestemming voor het zoeken en het rapen van kievitseieren door afgifte van een persoonsgebonden en van een uniek nummer voorziene eierzoekkaart;

 • b. een houder van een eierzoekkaart als bedoeld in het eerste lid raapt in de in artikel 2 vastgestelde periode niet meer dan 15 eieren;

 • c. het is verboden zich bij het zoeken en rapen van kievitseieren door één of meer honden te doen vergezellen;

 • d. een eierzoekkaart wordt niet ver-strekt indien in enig voorafgaand jaar niet voldaan is aan de op grond van artikel 60, derde lid, van de wet, verplichte beschermingsactiviteiten of indien misbruik, verkeerd gebruik of andere onregelmatigheden zijn geconstateerd;

 • e. het erkende samenwerkingsverband van weidevogelbeschermers registreert de verstrekte eierzoekkaarten, het aantal geraapte eieren, en brengt de gevonden maar niet geraapte eieren, het aantal broedparen alsmede de aard en omvang van de beschermingsactiviteiten in kaart en;

 • f. uiterlijk 1 oktober van elk jaar worden de gegevens bedoeld onderdeel e, aan gedeputeerde staten van de betreffende provincie ter beschikking gesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De beschermingsactiviteiten als bedoeld in artikel 60, derde lid, van de wet, die door of vanwege een houder van een eierzoekkaart na tussenkomst van het erkende samenwerkingsverband van weidevogelbeschermers die de eierzoekkaart heeft verstrekt, worden verricht hebben tot doel te voorkomen dat nesten en legsels van weidevogels worden vernield of beschadigd door landbouwwerkzaamheden of door vee en kunnen bestaan uit:

• het markeren van nesten of

• het plaatsen van nestbeschermers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Gedeputeerde staten onderzoeken of laten onderzoeken aan de hand van de op grond van artikel 4, onderdeel e, verkregen gegevens wat de effecten van het zoeken, rapen en de beschermingsactiviteiten zijn voor de populatie kieviten in de provincie.

 • 2 Uiterlijk 1 februari van elk jaar stellen gedeputeerde staten de resultaten van het in het eerste lid bedoeld onderzoek ter beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 3 Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een negatief effect voor de populatie kieviten in de provincie treft gedeputeerde staten die het aan gaat de nodige maatregelen om dit negatieve effect ongedaan te maken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor de periode van 1 april tot en met 8 april 2002 gelden de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten, in de provincie Friesland en de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus Vanellus, in de provincies Drenthe en Utrecht als erkende samenwerkingsverbanden als bedoeld in artikel 3 van dit besluit, aan hen wordt voor die periode een ontheffing verleend als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de wet waarop het bepaalde in deze regeling niet van toepassing is.

 • 2 De door de in het eerste lid genoemde samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers verstrekte eierzoekkaarten op grond van artikel 4, van de Regeling zoeken en rapen van kievitseieren (Stcr. 21 februari 1994, nr. 37) blijven voor de periode 1 april tot en met 8 april 2002 van kracht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora -en faunawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Naar boven