Regeling landbouwtelling fruit 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-03-2002 t/m 23-01-2004

'Regeling landbouwtelling fruit 2002'

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op richtlijn 2001/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende door de lidstaten uit te voeren statistische enquêtes voor de vaststelling van het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen (PbEG L 13 van 16.1.2002);

Mede gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek;

 • c. beschrijvingsbiljet: als bijlage opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie van het productiepotentieel van appels, peren, kleinfruit en steenvruchten in de open grond;

 • d. opgaveplichtige: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling landbouwtelling 2002, voorzover die appels, peren, kleinfruit of steenvruchten in de open grond teelt.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2002 tot en met 28 juni 2002 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet met betrekking tot de teelt in de open grond van appels, peren, kleinfruit of steenvruchten.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt een beschrijvingsbiljet verzonden door het CBS vanwege de Minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet gegeven aanwijzingen in acht.

 • 3 De opgaveplichtige doet het ingevulde en door hem ondertekende beschrijvingsbiljet uiterlijk op 28 juni 2002 toekomen aan het CBS.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling wordt aangehaald als: `Regeling landbouwtelling fruit 2002'.

  Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage Regeling landbouwtelling fruit 2002

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant [2002/64].]

Terug naar begin van de pagina