Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen basisonderwijs (ba), speciaal basisonderwijs (so) en voortgezet onderwijs (vo)

Geldend van 17-04-2002 t/m heden

Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen basisonderwijs (ba), speciaal basisonderwijs (so) en voortgezet onderwijs (vo)

Vervoer gehandicapte leerlingen

Met ingang van het schooljaar 2002-2003, kunnen ouders voor het vervoer van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geen aanspraak meer maken op een vergoeding van de kosten op basis van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten maar valt ook het vervoer van deze leerlingen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat de ouders die voor een vergoeding in aanmerking willen komen zich niet meer tot het GAK (UWV/GAK) maar tot de gemeente moeten wenden. Om de gemeenten in staat te stellen de aanvraag tijdig voor aanvang van het schooljaar afgehandeld te hebben, is het van groot belang dat de desbetreffende ouders zich op zo kort mogelijke termijn tot de gemeente wenden waarin zij wonen. Om die reden verzoek ik u de ouders van de leerlingen waarvan u denkt dat zij op grond van de handicap gebruikmaken van aangepast vervoer, van deze wijziging op de hoogte te stellen. Aangezien het vooral in het speciaal basisonderwijs over vrij grote aantallen leerlingen gaat, is in de bijlage een modelbriefje opgenomen dat u desgewenst aan de leerlingen kunt meegeven (ook oproepbaar via cfi.kennisnet.nl).

Verantwoordelijkheid gemeenten

Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid gaan dragen voor al het leerlingenvervoer zullen zij moeten beslissen ofeen leerling wegens een handicap al dan niet is aangewezen op aangepast vervoer. De gemeente kan zich daarbij laten adviseren. Wegens de bekendheid met de leerling ligt het daarbij voor de hand dat de gemeente zich daarvoor in het algemeen zal richten tot de directeur of rector van de school. Gelet op het belang hiervan voor de leerling verzoek ik u aan een dergelijk adviesverzoek mee te werken. U kunt zich als directeur of rector, afhankelijk van de situatie, laten adviseren door bijvoorbeeld de ambulante begeleider, de commissie van begeleiding of de commissie voor de indicatiestelling.

Het zal voor wat betreft deze advisering overigens alleen om nieuwe aanvragen gaan. Op grond van overgangsrecht behouden de leerlingen die het lopend schooljaar op grond van de Wet Rea een vervoersvoorziening ontvangen het recht op een gelijkwaardige voorziening gedurende de periode dat zij dezelfde school blijven bezoeken.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

drs. K.Y.I.J. Adelmund

namens deze,

mr. J.P. van Ham,

directeur primair onderwijs

Bijlage

Geachte ouder(s),

Met ingang van het komend schooljaar (2002-2003) zal de verantwoordelijkheid voor aangepast schoolvervoer voor leerlingen met een handicap, overgaan van het GAK (thans UWV/GAK) naar de gemeente. Indien u thans voor uw kind een vervoersvoorziening ontvangt via het UWV/GAK moet u zich voor de aanvraag voor komend schooljaar dan ook wenden tot de gemeente waarin u woont.

Voor een tijdige afhandeling van de aanvraag is het van groot belang dat u dit zo snel mogelijk doet.

In geval er sprake is van een bruikleenauto of een voorziening die deel uitmaakt van of samenhangt met een leefvoorziening, hoeft u niet naar de gemeente en blijft het UWV/GAK de instantie tot wie u zich moet richten.

Terug naar begin van de pagina