Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 13-04-2007 t/m heden

Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst;

Besluit:

's-Gravenhage, 27 maart 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage

Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen

Inleiding

1

Dit is een geharmoniseerde lijst van afvalstoffen die periodiek opnieuw zal worden bezien in het licht van nieuwe gegevens en met name nieuwe onderzoeksresultaten, en indien nodig zal worden aangepast overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG. Opneming van een materiaal in de lijst betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan de definitie van afvalstof in artikel 1, eerste lid, onder a), van Richtlijn 2006/12/EG is voldaan.

2

Voor de afvalstoffen die in de lijst voorkomen, gelden de bepalingen van Richtlijn 2006/12/EG, tenzij artikel 2, lid 1, onder b), van deze Richtlijn van toepassing is.

3

De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht:

3.1

Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). Op te merken valt dat de activiteiten in een specifieke installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings).

NB: gescheiden ingezameld verpakkingsafval (met inbegrip van mengsels van verschillende verpakkingsmaterialen ) wordt ingedeeld onder 15 01, niet 20 01.

3.2

Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.

3.3

Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren.

3.4

Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code '99' (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.

4

Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van die Richtlijn, tenzij artikel 1, lid 5, van die Richtlijn van toepassing is.

5

In de zin van deze beschikking wordt onder 'gevaarlijke stof' verstaan: elke stof die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, als gewijzigd, als gevaarlijk is of zal worden ingedeeld; onder 'zwaar metaal' wordt verstaan: elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voorzover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld.

6

Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwijzing naar gevaarlijke stoffen als gevaarlijk wordt aangeduid, is de afvalstof alleen gevaarlijk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig zijn dat de afvalstof een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Wat de punten H3 tot en met H8, H10 en H11 betreft, is artikel 2 van deze beschikking van toepassing. Voor de kenmerken H1, H2, H9 en H12 tot en met H14 bevat artikel 2 van deze beschikking momenteel geen specificaties.

7

Overeenkomstig de preambule van Richtlijn 1999/45/EG, waar wordt gesteld dat voor legeringen een nadere evaluatie noodzakelijk is omdat het misschien niet mogelijk is de precieze eigenschappen daarvan vast te stellen door gebruik te maken van de beschikbare conventionele methoden, is het bepaalde in artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst niet van toepassing op zuivere (niet met gevaarlijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen. Dit blijft het geval in afwachting van de uitvoering van de verdere werkzaamheden waartoe de Commissie en de lidstaten zich met het oog op een specifieke indelingsmethode voor legeringen hebben verbonden. De indeling van de afvalstoffen die in de onderhavige lijst uitdrukkelijk worden genoemd, blijft ongewijzigd.

8

Voor de nummering van de punten in de lijst zijn de volgende regels gebruikt: voor afvalstoffen die niet zijn gewijzigd, zijn de codenummers van Beschikking 94/3/EG gebruikt. De codes van gewijzigde afvalstoffen zijn geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lijst te voorkomen. Afvalstoffen die zijn toegevoegd, hebben een code gekregen die niet in Beschikking 94/3/EEG en Beschikking 2000/532/EG is gebruikt.

Inhoudsopgave

Hoofdstukken van de lijst

01

Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en -verwerking

03

Afval van houtbewerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton

04

Afval de leer-, bont- en textielindustrie

05

Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool

06

Afval van anorganische chemische processen

07

Afval van organische chemische processen

08

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt

09

Afval van de fotografische industrie

10

Afval van thermische processen

11

Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferro-hydrometallurgie

12

Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

13

Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie, 05 en 12)

14

Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen (exclusief 07 en 08)

15

Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)

16

Niet elders in de lijst genoemd afval

17

Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

18

Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties

   

Afvalstroom

01

 

AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN

01 01

 

afval van de winning van mineralen

01 01 01

 

afval van de winning van metaalhoudende mineralen

01 01 02

 

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

01 03

 

afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen

01 03 04*

c

Zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts

01 03 05*

c

andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten

01 03 06

c

niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings

01 03 07*

c

ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

01 03 08

c

niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 03 09

c

niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie

01 03 99

 

niet elders genoemd afval

01 04

 

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 07*

c

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

01 04 08

c

niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval

01 04 09

 

zand- en kleiafval

01 04 10

c

niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 04 11

c

niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking

01 04 12

c

niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

01 04 13

c

niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen

01 04 99

 

niet elders genoemd afval

01 05

 

boorgruis en overig boorafval

01 05 04

 

zoetwaterboorgruis en -afval

01 05 05*

c

oliehoudend boorgruis en -afval

01 05 06*

c

boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat

01 05 07

c

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval

01 05 08

c

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval

01 05 99

 

niet elders genoemd afval

02

 

AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01

 

afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij

02 01 01

 

slib van wassen en schoonmaken

02 01 02

 

afval van dierlijke weefsels

02 01 03

 

afval van plantaardige weefsels

02 01 04

 

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

02 01 06

 

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

02 01 07

 

afval van de bosbouw

02 01 08*

c

agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

02 01 09

c

niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

02 01 10

 

Metaalafval

02 01 99

 

niet elders genoemd afval

02 02

 

afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijk

02 02 01

 

slib van wassen en schoonmaken

02 02 02

 

afval van dierlijke weefsels

02 02 03

 

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 02 04

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 02 99

 

niet elders genoemd afval

02 03

 

afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de fer-mentatie van melasse

02 03 01

 

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 02

 

afval van conserveermiddelen

02 03 03

 

afval van oplosmiddelenextractie

02 03 04

 

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 05

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 03 99

 

niet elders genoemd afval

02 04

 

afval van de suikerverwerking

02 04 01

 

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

02 04 02

 

afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

02 04 03

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 04 99

 

niet elders genoemd afval

02 05

 

afval van de zuivelindustrie

02 05 01

 

voor consumptie of vewerking ongeschikt materiaal

02 05 02

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 05 99

 

niet elders genoemd afval

02 06

 

afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie

02 06 01

 

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 02

 

afval van conserveermiddelen

02 06 03

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 06 99

 

niet elders genoemd afval

02 07

 

afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief en cacao)

02 07 01

 

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02

 

afval van de destillatie van alcoholische dranken

02 07 03

 

afval van chemische behandeling

02 07 04

 

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 05

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 07 99

 

niet elders genoemd afval

03

 

AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

03 01

 

afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01

 

schors- en kurkafval

03 01 04*

c

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten

03 01 05

c

niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

03 01 99

 

niet elders genoemd afval

03 02

 

Houtverduurzamingsafval

03 02 01*

c

niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02*

c

organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03*

c

organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04*

c

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 05*

c

andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

03 02 99

c

niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

03 03

 

afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton

03 03 01

 

schors- en houtafval

03 03 02

 

“green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

03 03 05

 

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 07

 

mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval

03 03 08

 

afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton

03 03 09

 

Kalkneerslagafval

03 03 10

 

onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib

03 03 11

 

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

03 03 99

 

niet elders genoemd afval

04

 

AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01

 

afval van de leer- en bontindustrie

04 01 01

 

Schraapafval

04 01 02

 

Loogafval

04 01 03*

c

ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

04 01 04

 

Chroomhoudende looivloeistof

04 01 05

 

chroomvrije looivloeistof

04 01 06

 

chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 07

 

chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 08

 

chroomhoudend gelooid leerafval (snij-afval, polijststof)

04 01 09

 

afval van bewerking en afwerking

04 01 99

 

niet elders genoemd afval

04 02

 

afval van de textielindustrie

04 02 09

 

afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

04 02 10

 

organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

04 02 14*

c

afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat

04 02 15

c

niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking

04 02 16*

c

kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten

04 02 17

c

niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten

04 02 19*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

04 02 20

c

niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 02 21

 

afval van onverwerkte textielvezels

04 02 22

 

afval van verwerkte textielvezels

04 02 99

 

niet elders genoemd afval

05

 

AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

05 01

 

afval van olieraffinage

05 01 02*

 

Ontzoutingsslib

05 01 03*

 

Tankbodemslib

05 01 04*

 

zuur alkylslib

05 01 05*

 

gemorste olie

05 01 06*

 

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

05 01 07*

 

Zuurteer

05 01 08*

 

overige teer

05 01 09*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 01 10

c

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 11*

 

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

05 01 12*

 

olie die zuren bevat

05 01 13

 

ketelvoedingwaterslib

05 01 14

 

afval van koeltorens

05 01 15*

 

afgewerkte bleekaarde

05 01 16

 

zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum

05 01 17

 

Bitumen

05 01 99

 

niet elders genoemd afval

05 06

 

afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01*

 

Zuurteer

05 06 03*

 

overige teer

05 06 04

 

afval van koeltorens

05 06 99

 

niet elders genoemd afval

05 07

 

afval van aardgaszuivering en -transport

05 07 01*

 

kwikhoudend afval

05 07 02

 

zwavelhoudend afval

05 07 99

 

niet elders genoemd afval

06

 

AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01

 

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren

06 01 01*

 

zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 02*

 

Zoutzuur

06 01 03*

 

Waterstoffluoride

06 01 04*

 

fosfor- en fosforigzuur

06 01 05*

 

salpeter- en salpeterigzuur

06 01 06*

 

overige zuren

06 01 99

 

niet elders genoemd afval

06 02

 

afval van BFLG van basen

06 02 01*

 

Calciumhydroxide

06 02 03*

 

ammoniumhydroxide

06 02 04*

 

natrium- en kaliumhydroxide

06 02 05*

 

overige basen

06 02 99

 

niet elders genoemd afval

06 03

 

afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden

06 03 11*

c

vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten

06 03 13*

c

vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

06 03 14

c

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

06 03 15*

c

metaaloxiden die zware metalen bevatten

06 03 16

c

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

06 03 99

 

niet elders genoemd afval

06 04

 

niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval

06 04 03*

c

arseenhoudend afval

06 04 04*

c

kwikhoudend afval

06 04 05*

c

afval dat andere zware metalen bevat

06 04 99

c

niet elders genoemd afval

06 05

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 05 02*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

06 05 03

c

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 06

 

afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en ontzwavelingsprocessen

06 06 02*

c

afval dat gevaarlijke sulfiden bevat

06 06 03

c

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

06 06 99

 

niet elders genoemd afval

06 07

 

afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen

06 07 01*

 

asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02*

 

actieve kool van de chloorbereiding

06 07 03*

 

bariumsulfaatslib dat kwik bevat

06 07 04*

 

oplossingen en zuren, bv. contactzuur

06 07 99

 

niet elders genoemd afval

06 08

 

afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten

06 08 02*

c

afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat

06 08 99

c

niet elders genoemd afval

06 09

 

afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor

06 09 02

 

fosforhoudende slakken

06 09 03*

c

calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

06 09 04

c

niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval

06 09 99

 

niet elders genoemd afval

06 10

 

afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding

06 10 02*

c

afval dat gevaarlijke stoffen bevat

06 10 99

c

niet elders genoemd afval

06 11

 

afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacifeermiddelen

06 11 01

 

calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide

06 11 99

 

niet elders genoemd afval

06 13

 

afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen

06 13 01*

 

anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere

06 13 02*

 

afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

06 13 03

 

actief kool

06 13 04*

 

afval van asbestverwerking

06 13 05*

 

Roet

06 13 99

 

niet elders genoemd afval

07

 

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01

 

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliën

07 01 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 01 12

c

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 01 99

 

niet elders genoemd afval

07 02

 

afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 02 12

c

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 02 13

 

kunststofafval

07 02 14*

c

afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten

07 02 15

c

afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven

07 02 16*

c

afval dat gevaarlijke siliconen bevat

07 02 17

c

afval dat andere siliconen bevat dat die vermeld bij 07 02 16

07 02 99

 

niet elders genoemd afval

07 03

 

afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11)

07 03 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 03 12

c

niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 03 99

 

niet elders genoemd afval

07 04

 

afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden

07 04 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 04 12

c

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 04 13*

c

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

07 04 99

c

niet elders genoemd afval

07 05

 

afval van BFLG van farmaceutische producten

07 05 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 05 12

c

niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 05 13*

c

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

07 05 14

c

niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen

07 05 99

 

niet elders genoemd afval

07 06

 

afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende en cosmetische producten

07 06 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 06 12

c

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 06 99

 

niet elders genoemd afval

07 07

 

afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten

07 07 01*

 

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

 

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

 

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07*

 

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08*

 

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09*

 

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10*

 

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 11*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 07 12

c

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 07 99

 

niet elders genoemd afval

08

 

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BIJ COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT

08 01

 

afval van BFLG en verwijdering van verf en lak

08 01 11*

c

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 12

c

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

08 01 13*

c

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 14

c

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak

08 01 15*

c

waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen

08 01 16

c

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

08 01 17*

c

afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijk bevat

08 01 18

c

niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering

08 01 19*

c

waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke bevatten

08 01 20

c

niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

08 01 21*

 

afval van verf- of lakverwijderaar

08 01 99

 

niet elders genoemd afval

08 02

 

afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal

08 02 01

 

afval-coatingpoeder

08 02 02

 

waterig slib dat keramisch materiaal bevat

08 02 03

 

waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten

08 02 99

 

niet elders genoemd afval

08 03

 

afval van BFLG van drukinkt

08 03 07

 

waterig slib dat inkt bevat

08 03 08

 

waterig vloeibaar afval dat inkt bevat

08 03 12*

c

inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 13

c

niet onder 08 03 12 vallend inktafval

08 03 14*

c

inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 15

c

niet onder 08 03 14 vallend inktslib

08 03 16*

 

afval van etsoplossingen

08 03 17*

c

tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 18

c

niet onder 08 03 17 vallend tonerafval

08 03 19*

 

dispersieolie

08 03 99

 

niet elders genoemd afval

08 04

 

afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)

08 04 09*

c

afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 10

c

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

08 04 11*

c

slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 12

c

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

08 04 13*

c

waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 14

c

niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat

08 04 15*

c

waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 16

c

niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat

08 04 17*

 

harsolie

08 04 99

 

niet elders genoemd afval

08 05

 

niet elders in 08 genoemd afval

08 05 01*

 

isocyanaatafval

09

 

AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01

 

afval van de fotografische industrie

09 01 01*

 

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02*

 

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03*

 

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04*

 

fixeervloeistof

09 01 05*

 

bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06*

 

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

09 01 07

 

fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten

09 01 08

 

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

09 01 10

 

wegwerpcamera's zonder batterijen

09 01 11*

c

wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen

09 01 12

c

niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen

09 01 13*

 

niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terug zilver

09 01 99

 

niet elders genoemd afval

10

 

AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01

 

afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)

10 01 01

 

bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)

10 01 02

 

koolvliegas

10 01 03

 

vliegas van turf en onbehandeld hout

10 01 04*

 

olievliegas en -ketelstof

10 01 05

 

calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

10 01 07

 

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

10 01 09*

 

zwavelzuur

10 01 13*

 

vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen

10 01 14*

c

bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevat

10 01 15

c

niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof

10 01 16*

c

bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

10 01 17

c

niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas

10 01 18*

c

afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 19

c

niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging

10 01 20*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 21

c

niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 01 22*

c

waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 23

c

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

10 01 24

 

wervelbedzand

10 01 25

 

afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrale

10 01 26

 

afval van koelwaterzuivering

10 01 99

 

niet elders genoemd afval

10 02

 

afval van de ijzer- en staalindustrie

10 02 01

 

afval van de verwerking van slakken

10 02 02

 

onverwerkte slakken

10 02 07*

c

vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat

10 02 08

c

niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuivering

10 02 10

 

walshuid

10 02 11*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 02 12

c

niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering

10 02 13*

c

bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

10 02 14

c

niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkegen slib en filterkoek

10 02 15

 

overig(e) slib en filterkoek

10 02 99

 

niet elders genoemd afval

10 03

 

afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 02

 

anodeafval

10 03 04*

 

slakken van primaire productie

10 03 05

 

aluminiumoxideafval

10 03 08*

 

zoutslakken van secundaire productie

10 03 09*

 

black drosses van secundaire productie

10 03 15*

c

skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 03 16

c

niet onder 10 03 15 vallende skimmings

10 03 17*

c

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 03 18

c

niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 19*

c

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 20

c

niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof

10 03 21*

c

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 22

c

overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

10 03 23*

c

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 24

c

niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging

10 03 25*

c

bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek

10 03 26

c

niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek

10 03 27*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 03 28

c

niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering

10 03 29*

c

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 30

c

niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 03 99

 

niet elders genoemd afval

10 04

 

afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01*

 

slakken van primaire en secundaire productie

10 04 02*

 

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 04 03*

 

calciumarsenaat

10 04 04*

 

rookgasstof

10 04 05*

 

overige deeltjes en stof

10 04 06*

 

vast afval van gasreiniging

10 04 07*

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 04 09*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 04 10

c

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 04 99

 

niet elders genoemd afval

10 05

 

afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01

 

slakken van primaire en secundaire productie

10 05 03*

 

rookgasstof

10 05 04

 

overige deeltjes en stof

10 05 05*

 

vast afval van gasreiniging

10 05 06*

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 05 08*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 05 09

c

niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering

10 05 10*

c

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke h brandbare gassen vrijkomen

10 05 11

c

niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings

10 05 99

 

niet elders genoemd afval

10 06

 

afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 01

 

slakken van primaire en secundaire productie

10 06 02

 

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 06 03*

 

rookgasstof

10 06 04

 

overige deeltjes en stof

10 06 06*

 

vast afval van gasreiniging

10 06 07*

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 06 09*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 06 10

c

niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 06 99

 

niet elders genoemd afval

10 07

 

afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie

10 07 01

 

slakken van primaire en secundaire productie

10 07 02

 

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 07 03

 

vast afval van gasreiniging

10 07 04

 

overige deeltjes en stof

10 07 05

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 07 07*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 07 08

c

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

10 07 99

 

niet elders genoemd afval

10 08

 

afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 04

 

deeltjes en stof

10 08 08*

 

zoutslakken van primaire en secundaire productie

10 08 09

 

overige slakken

10 08 10*

c

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke h brandbare gassen vrijkomen

10 08 11

c

niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings

10 08 12*

c

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 08 13

c

niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 08 14

 

anodeafval

10 08 15*

c

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 08 16

c

niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof

10 08 17*

c

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 08 18

c

niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 08 19*

c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 08 20

c

niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering

10 08 99

 

niet elders genoemd afval

10 09

 

afval van ijzergieten

10 09 03

 

ovenslak

10 09 05*

c

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt

10 09 06

c

niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 09 07*

c

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

10 09 08

c

niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

10 09 09*

c

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 10

c

niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

10 09 11*

c

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

10 09 12

c

niet onder 10 09 11 vallende deeltjes

10 09 13*

c

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 14

c

niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval

10 09 15*

c

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 16

c

niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 09 99

 

niet elders genoemd afval

10 10

 

afval van het gieten van non-ferrometalen

10 10 03

 

ovenslak

10 10 05*

c

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt

10 10 06

c

niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 10 07*

c

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

10 10 08

c

niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

10 10 09*

c

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 10

c

niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof

10 10 11*

c

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

10 10 12

c

niet onder 10 10 11 vallende deeltjes

10 10 13*

c

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 14

c

niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

10 10 15*

c

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 16

c

niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 10 99

 

niet elders genoemd afval

10 11

 

afval van de fabricage van glas en glasproducten

10 11 03

 

afval van glasvezelmateriaal

10 11 05

 

deeltjes en stof

10 11 09*

c

afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 10

c

niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling

10 11 11*

c

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)

10 11 12

c

niet onder 10 11 11 vallend glasafval

10 11 13*

c

slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 14

c

niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas

10 11 15*

c

vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 16

c

niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging

10 11 17*

c

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 11 18

c

niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 11 19*

c

vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 20

c

niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 11 99

 

niet elders genoemd afval

10 12

 

afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmateriaal

10 12 01

 

afval van het mengsel vóór thermische behandeling

10 12 03

 

deeltjes en stof

10 12 05

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 12 06

 

afgedankte vormen

10 12 08

 

afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)

10 12 09*

c

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 12 10

c

niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging

10 12 11*

c

glazuurafval dat zware metalen bevat

10 12 12

c

niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval

10 12 13

 

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 12 99

 

niet elders genoemd afval

10 13

 

afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt

10 13 01

 

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 13 04

 

afval van het branden en blussen van kalk

10 13 06

 

deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)

10 13 07

 

slib en filterkoek van gasreiniging

10 13 09*

 

afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat

10 13 10

 

niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement

10 13 11

 

niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmateriaal

10 13 12*

c

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 13 13

c

niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging

10 13 14

 

betonafval en betonslib

10 13 99

 

niet elders genoemd afval

10 14

 

afval van crematoria

10 14 01*

 

afval van gasreiniging dat kwik bevat

11

 

AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON-FERROHYDROMETALLU

11 01

 

afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten, anodisatie)

11 01 05*

 

beitszuren

11 01 06*

 

niet elders genoemde zuren

11 01 07*

 

basen gebruikt voor beitsen

11 01 08*

 

slib van fosfaatbehandeling

11 01 09*

c

slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 10

c

niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek

11 01 11*

c

waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 12

c

niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen

11 01 13*

c

afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 14

c

niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting

11 01 15*

c

eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 16*

c

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

11 01 98*

c

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 99

c

niet elders genoemd afval

11 02

 

afval van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 02*

 

slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)

11 02 03

 

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

11 02 05*

c

afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 06

c

niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen

11 02 07*

c

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 99

c

niet elders genoemd afval

11 03

 

slib en vaste stoffen van temperingsprocessen

11 03 01*

 

cyanidehoudend afval

11 03 02*

 

overig afval

11 05

 

afval van thermische galvanisatieprocessen

11 05 01

 

hardzink

11 05 02

 

zinkas

11 05 03*

 

vast afval van gasreiniging

11 05 04*

 

fluxbad afval

11 05 99

 

niet elders genoemd afval

12

 

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01

 

afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01 01

 

ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 02

 

ferrometaalstof en -deeltjes

12 01 03

 

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 04

 

non-ferrometaalstof en -deeltjes

12 01 05

kunststofschaafsel en -krullen

12 01 06*

halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 07*

halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 08*

halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 10*

 

synthetische machineolie

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten

12 01 13

lasafval

12 01 14*

c

slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 15

c

niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking

12 01 16*

c

afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 17

c

niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen

12 01 18*

 

oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)

12 01 19*

 

biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie

12 01 20*

c

afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten

12 01 21

c

niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal

12 01 99

niet elders genoemd afval

12 03

 

afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11)

12 03 01*

 

waterige wasvloeistoffen

12 03 02*

 

afval van stoomontvetting

13

 

OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (exclusief specifiek onder de hoofdstukken 05, 12 en 19 vallende oliën)

13 01

 

afval van hydraulische olie

13 01 01*

 

hydraulische olie die PCB's 1 bevat

13 01 04*

 

gechloreerde emulsies

13 01 05*

 

niet-gechloreerde emulsies

13 01 09*

 

gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 10*

niet-gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 11*

synthetische hydraulische olie

13 01 12*

biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie

13 01 13*

overige hydraulische olie

13 02

afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 04*

 

gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 06*

synthetische motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 07*

biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 08*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03

afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01*

olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB's bevat

13 03 06*

 

niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoven

13 03 07*

 

niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 08*

synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 10*

overige olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 04

 

bilge olie

13 04 01*

 

bilge olie van de binnenvaart

13 04 02*

 

bilge olie uit de kadeafvoer

13 04 03*

 

bilge olie van de overige scheepvaart

13 05

 

inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01*

 

vaste stofffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 05 02*

 

slib uit olie/waterscheiders

13 05 03*

 

opvangerslib

13 05 06*

 

olie uit olie/waterscheiders

13 05 07*

 

met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders

13 05 08*

 

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 07

 

afval van vloeibare brandstoffen

13 07 01*

 

stookolie en dieselolie

13 07 02*

 

benzine

13 07 03*

 

overige brandstoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 08

 

niet elders genoemd olieafval

13 08 01*

 

ontzoutingsslib en -emulsies

13 08 02*

 

overige emulsies

13 08 99*

 

niet elders genoemd afval

14

 

AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (exclusief 07 en 08)

14 06

 

afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen voor schuim/aërosolen

14 06 01*

 

chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's, HFK's

14 06 02*

 

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 03*

 

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 04*

 

slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat

14 06 05*

slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat

15

 

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 01

 

verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01

 

papieren en kartonnen verpakking

15 01 02

 

kunststofverpakking

15 01 03

 

houten verpakking

15 01 04

 

metalen verpakking

15 01 05

composietverapkking

15 01 06

 

gemengde verpakking

15 01 07

 

glazen verpakking

15 01 09

 

textielen verpakking

15 01 10*

 

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

15 01 11*

 

metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

15 02

 

absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

15 02 02*

c

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

15 02 03

c

niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

16

 

NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 01

 

afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het ond voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)

16 01 03

 

afgedankte banden

16 01 04*

 

afgedankte voertuigen

16 01 06

 

afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten

16 01 07*

 

oliefilters

16 01 08*

onderdelen die kwik bevatten

16 01 09*

 

onderdelen die PCB's bevatten

16 01 10*

 

explosieve onderdelen (bv. air bags)

16 01 11*

 

remblokken die asbest bevatten

16 01 12

 

niet onder 16 01 11 vallende remblokken

16 01 13*

 

remvloeistoffen

16 01 14*

c

antievriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

16 01 15

c

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

16 01 17

ferrometalen

16 01 18

 

non-ferrometalen

16 01 19

 

kunststoffen

16 01 20

 

glas

16 01 21*

c

niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen

16 01 22

c

niet elders genoemde onderdelen

16 01 99

 

niet elders genoemd afval

16 02

 

afval van elektrische en elektronische apparatuur

16 02 09*

 

transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten

16 02 10*

 

niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevat of daarmee verontreinigd

16 02 11*

 

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat

16 02 12*

 

afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat

16 02 13*

 

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen 2 bevat

16 02 14

 

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

16 02 15*

 

uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen

16 02 16

 

niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen

16 03

 

afgekeurde charges en ongebruikte producten

16 03 03*

c

anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 03 04

c

niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval

16 03 05*

c

organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 03 06

c

niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

16 04

 

afval explosieven

16 04 01*

 

afvalmunitie

16 04 02*

 

vuurwerkafval

16 04 03*

 

overig explosief afval

16 05

 

gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën

16 05 04*

c

gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

16 05 05

c

niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

16 05 06*

c

labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

16 05 07*

c

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

16 05 08*

c

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

16 05 09

c

niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën

16 06

 

batterijen en accu's

16 06 01*

 

loodaccu's

16 06 02*

 

NiCd-batterijen

16 06 03*

 

kwikhoudende batterijen

16 06 04

 

alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)

16 06 05

 

overige batterijen en accu's

16 06 06*

 

gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's

16 07

 

afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)

16 07 08*

c

afval dat olie bevat

16 07 09*

c

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

16 07 99

c

niet elders genoemd afval

16 08

 

afgewerkte katalysatoren

16 08 01

 

afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)

16 08 02*

c

afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen 3 of gevaarlijke verbindingen van overgangs metalen bevatten

16 08 03

c

niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangs metalen bevatten

16 08 04

 

afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)

16 08 05*

 

afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten

16 08 06*

 

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt

16 08 07*

 

afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

16 09

 

oxiderende stoffen

16 09 01*

 

permanganaten, bv. kaliumpermanganaat

16 09 02*

 

chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

16 09 03*

 

peroxiden, bv. waterstofperoxide

16 09 04*

 

niet elders genoemde oxiderende stoffen

16 10

 

waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt

16 10 01*

c

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 02

c

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 10 03*

c

waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten

16 10 04

c

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

16 11

 

ovenpuin

16 11 01*

c

koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 02

c

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 11 03*

c

overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 04

c

overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 05*

c

ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 06

c

niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen

17

 

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01

 

beton, stenen, tegels en keramische producten

17 01 01

 

beton

17 01 02

 

stenen

17 01 03

 

tegels en keramische producten

17 01 06*

c

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties gevaarlijke stoffen bevatten

17 01 07

c

niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

17 02

 

hout, glas en kunststof

17 02 01

c

hout

17 02 02

c

glas

17 02 03

c

kunststof

17 02 04*

c

glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn

17 03

 

bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten

17 03 01*

c

bitumineuze mengsels die koolteer bevatten

17 03 02

c

niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

17 03 03*

 

koolteer en met teer behandelde producten

17 04

 

metaal (inclusief legeringen)

17 04 01

c

koper, brons en messing

17 04 02

c

aluminium

17 04 03

c

lood

17 04 04

c

zink

17 04 05

c

ijzer en staal

17 04 06

c

tin

17 04 07

c

gemengde metalen

17 04 09*

c

metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 04 10*

c

kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten

17 04 11

c

niet onder 17 04 10 vallende kabels

17 05

 

grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

17 05 03*

c

grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

17 05 04

c

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

17 05 05*

c

baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 06

c

niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

17 05 07*

c

spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 08

c

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

17 06

 

isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal

17 06 01*

 

asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 03*

 

overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat

17 06 04

 

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

17 06 05*

 

asbesthoudend bouwmateriaal

17 08

 

gipshoudend bouwmateriaal

17 08 01*

c

gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 08 02

c

niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal

17 09

 

overig bouw- en sloopafval

17 09 01*

c

bouw- en sloopafval dat kwik bevat

17 09 02*

c

bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is vewerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)

17 09 03*

c

overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

17 09 04

c

niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval

18

 

AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01

 

afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 01

c

scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)

18 01 02

c

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)

18 01 03*

c

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 01 04

c

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

18 01 06*

c

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 01 07

c

niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

18 01 08*

 

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 01 09

 

niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

18 01 10*

 

amalgaamafval uit de tandheelkunde

18 02

 

afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziekten bij dieren

18 02 01

c

scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)

18 02 02*

c

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 02 03

c

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijin onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 02 05*

c

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 02 06

c

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën

18 02 07*

 

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 02 08

 

niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

19

 

AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 01

 

afval van de verbranding of pyrolyse van afval

19 01 02

 

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

19 01 05*

filterkoek van gasreiniging

19 01 06*

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07*

vast afval van gasreiniging

19 01 10*

afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 01 11*

c

bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten

19 01 12

c

niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken

19 01 13*

c

vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

19 01 14

c

niet onder 19 01 13 vallende vliegas

19 01 15*

c

ketelas die gevaarlijke stoffen bevat

19 01 16

c

niet onder 19 01 15 vallende ketelas

19 01 17*

c

afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat

19 01 18

c

niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse

19 01 19

 

wervelbedzand

19 01 99

 

niet elders genoemd afval

19 02

 

afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van cyanide of neutralisatie)

19 02 03

 

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen

19 02 04*

 

voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat

19 02 05*

c

slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 06

c

niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling

19 02 07*

 

door afscheiding verkregen oliën en concentraten

19 02 08*

c

vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 09*

c

vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 10

c

niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval

19 02 11*

c

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 99

c

niet elders genoemd afval

19 03

 

gestabiliseerd/verhard afval 4

19 03 04*

 

als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk 5 gestabiliseerd is

19 03 05

 

niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval

19 03 06*

 

als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is

19 03 07

 

niet onder 19 03 06 vallend verhard afval

19 04

 

verglaasd afval en afval van verglazen

19 04 01

 

verglaasd afval

19 04 02*

 

vliegas en ander rookgasreinigingsafval

19 04 03*

 

niet-verglaasde vaste fase

19 04 04

 

waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

19 05

 

afval van de aërobe behandeling van vast afval

19 05 01

 

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

19 05 02

 

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

19 05 03

 

afgekeurde compost

19 05 99

 

niet elders genoemd afval

19 06

 

afval van de anaërobe behandeling van afval

19 06 03

 

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 04

 

digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 05

 

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 06

 

digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 99

 

niet elders genoemd afval

19 07

 

percolatiewater van stortplaatsen

19 07 02*

c

percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat

19 07 03

c

niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen

19 08

 

niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 01

 

roostergoed

19 08 02

 

afval van zandvang

19 08 05

 

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

19 08 06*

 

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07*

 

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 08 08*

 

afval van membraansystemen dat zware metalen bevat

19 08 09

 

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten

19 08 10*

 

niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders

19 08 11*

c

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 12

c

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industreel afvalwater

19 08 13*

c

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater gevaarlijke stoffen bevat

19 08 14

c

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

19 08 99

 

niet elders genoemd afval

19 09

 

afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

19 09 01

 

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

19 09 02

 

waterzuiveringsslib

19 09 03

 

onthardingsslib

19 09 04

 

afgewerkte actieve kool

19 09 05

 

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 09 06

 

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 09 99

 

niet elders genoemd afval

19 10

 

afval van de shredding van metaalhoudend afval

19 10 01

 

ijzer- en staalafval

19 10 02

 

non-ferroafval

19 10 03*

c

lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat

19 10 04

c

niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof

19 10 05*

c

andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten

19 10 06

c

andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties

19 11

 

afval van de regeneratie van olie

19 11 01*

 

afgewerkte bleekaarde

19 11 02*

 

zuurteer

19 11 03*

 

waterig vloeibaar afval

19 11 04*

 

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

19 11 05*

c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

19 11 06

c

niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

19 11 07*

 

afval van rookgasreiniging

19 11 99

 

niet elders genoemd afval

19 12

 

afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, bre , verdichten, palletiseren)

19 12 01

 

papier en karton

19 12 02

 

ferrometalen

19 12 03

 

non-ferrometalen

19 12 04

 

kunststoffen en rubber

19 12 05

 

glas

19 12 06*

c

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

19 12 07

c

niet onder 19 12 06 vallend hout

19 12 08

 

textiel

19 12 09

 

minerale stoffen (bv. zand, steen)

19 12 10

 

brandbaar afval (RDF)

19 12 11*

c

overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

19 12 12

c

overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking

19 13

 

afval van bodem- en grondwatersanering

19 13 01*

c

vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 02

c

niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering

19 13 03*

c

slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 04

c

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

19 13 05*

c

slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 06

c

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

19 13 07*

c

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

19 13 08

c

niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering

20

 

STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01

 

gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 01

papier en karton

20 01 02

glas

20 01 08

biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

20 01 10

kleding

20 01 11

textiel

20 01 13*

oplosmiddelen

20 01 14*

 

zuren

20 01 15*

 

basisch afval

20 01 17*

 

fotochemicaliën

20 01 19*

 

pesticiden

20 01 21*

tl-buizen en ander kwikhoudend afval

20 01 23*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat

20 01 25

spijsolie en -vetten

20 01 26*

niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten

20 01 27*

c

verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten

20 01 28

c

niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

20 01 29*

c

detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

20 01 30

c

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

20 01 31*

 

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

20 01 32

 

niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen

20 01 33*

 

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten

20 01 34

 

niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

20 01 35*

 

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen 6 bevat

20 01 36

 

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

20 01 37*

c

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

20 01 38

c

niet onder 20 01 37 vallend hout

20 01 39

 

kunststoffen

20 01 40

 

metalen

20 01 41

 

afval van het vegen van schoorstenen

20 01 99

 

niet elders genoemde fracties

20 02

 

tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01

 

biologisch afbreekbaar afval

20 02 02

 

grond en stenen

20 02 03

 

overig niet biologisch afbreekbaar afval

20 03

 

overig stedelijk afval

20 03 01

 

gemengd stedelijk afval

20 03 02

 

marktafval

20 03 03

 

veegvuil

20 03 04

 

slib van septic tanks

20 03 06

 

afval van het reinigen van riolen

20 03 07

 

grofvuil

20 03 99

 

niet elders genoemd stedelijk afval

 1. In deze lijst van afvalstoffen worden PCB's gedefinieerd als in Richtlijn 96/59/EG

  ^ [1]
 2. Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz.

  ^ [2]
 3. In deze rubriek wordt onder overgangsmetalen verstaan: scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, halfnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen en tantaal. Deze metalen en de verbindingen daarvan gelden als gevaarlijk als zij als gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld. De indeling als gevaarlijke stoffen bepaalt welke van deze overgangsmetalen en verbindingen van overgangsmetalen gevaarlijk zijn.

  ^ [3]
 4. Door stabilisatieprocessen veranderen de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval en wordt gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval omgezet. Door verhardingsprocessen verandert onder invleod van additieven alleen de fysische toestand van het afval (bv. Van vloeibaar in vast) zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen.

  ^ [4]
 5. Afval wordt als gedeeltelijk gestabiliseerd beschouwd als gevaarlijke bestanddelen die niet volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet, na het stabilisatieproces op korte, middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen.

  ^ [5]
 6. Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina