Regeling afgewerkte olie

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 08-05-2002 t/m 30-04-2004

Regeling afgewerkte olie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op Richtlijn nr. 75/439/EEG van de Raad inzake de verwijdering van afgewerkte olie en richtlijn nr. 87/101/EEG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie en de artikelen 1.1, tiende lid, 8.44, 8.45, en 21.6 van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Afgewerkte olie behoort tot categorie I, indien:

  • a. de olie een minerale basis heeft,

  • b. het gehalte aan polychloorbifenylen kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180,

  • c. het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor kleiner is dan of gelijk is aan 1000 mg/kg,

  • d. het vlampunt groter is dan of gelijk is aan 55 °C, en

  • e. de olie na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, niet vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

 • 2 Afgewerkte olie behoort tot categorie II, indien:

  • a. het gehalte aan polychloorbifenylen kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180,

  • b. het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, kleiner is dan of gelijk is aan 1000 mg/kg,

  • c. het vlampunt groter is dan of gelijk is aan 55 °C, en

  • d. de olie na bewerking als brandstof dan wel als component ter vervaardiging van een brandstof kan worden aangewend.

 • 3 Afgewerkte olie behoort tot categorie III, indien:

  • a. het gehalte aan polychloorbifenylen kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180, en

  • b. het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, groter is dan 1000 mg/kg.

 • 4 Afgewerkte olie behoort tot categorie IV, indien:

  het gehalte aan polychloorbifenylen groter is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, houdende de categorieën van gevaarlijke afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb.346) in werking treedt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgewerkte olie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina