Regeling Jaarverslag scholen voor voortgezet onderwijs met ingang van het verslagjaar 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-11-2007 t/m 31-12-2007

Regeling jaarverslag scholen voor voortgezet onderwijs met ingang van het verslagjaar 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op: artikel 18, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Onder Jaarverslag wordt in deze regeling verstaan: bestuursverslag, jaarrekening, overige gegevens en bijlagen.

Artikel 2. Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling is van toepassing op:

 • a.

  alle bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs;

 • b.

  gemeenten die een of meer scholen voor voortgezet onderwijs in stand houden;

 • c.

  accountants, werkzaam in het beleidsterrein.

Artikel 3. Inrichting Jaarverslag

[Vervallen per 01-01-2008]

De inrichting van het Jaarverslag van de scholen, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van het in de bijlage van deze regeling vastgestelde model, voor zover in deze regeling niet anders is bepaald.

Artikel 3a. Toelichting Eigen vermogen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag dient in het financieel jaarverslag in de toelichting op de balanspost Bestemmingsreserve aan te geven:

  • a. het bedrag van iedere bestemmingsreserve,

  • b. de specifieke bestemming van iedere bestemmingsreserve,

  • c. op welke termijn aanwending van iedere bestemmingsreserve wordt voorzien,

  • d. of het bevoegd gezag zelf of derden de specifieke bestemming van de bestemmingsreserve hebben aangebracht en

  • e. bij door derden aangebrachte bestemmingsreserve de voorwaarden die bij de specifieke bestemmingsreserve zijn gesteld en door wie.

 • 2 Het bevoegd gezag dient in het financieel jaarverslag in de toelichting op de balanspost Algemene reserve aan te geven wat de voorgenomen bestemming is, onderscheiden naar algemene reserves die

  • a. zijn vastgelegd in materiële vaste activa,

  • b. zijn bedoeld voor het afdekken van toekomstige risico’s in de financiële bedrijfsvoering en

  • c. beschikbaar zijn als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen.

 • 3 Het verloop van iedere balanspost van het Eigen vermogen dient in de toelichting in een sluitend overzicht uiteen te worden gezet.

Artikel 4. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling Financieel jaarverslag scholen voor voortgezet onderwijs (vo) met ingang van het verslagjaar 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en vindt voor het eerst toepassing over het ver-slagjaar 2002.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Jaarverslag scholen voor voortgezet onderwijs met ingang van het verslagjaar 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina