Wijzigingsbesluit Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar (invoering pepperspray)

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 29-03-2002 t/m 03-05-2007

Besluit van 22 maart 2002 tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de invoering van het geweldsmiddel pepperspray

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 27 juli 2001, nr. 5112064/01/6;

Gelet op artikel 9 van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 8 oktober 2001, nr. W03.01.0419/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 18 maart 2002, nr. 5152489/02/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.]

Artikel II

[Vervallen per 04-05-2007]

Onze Minister van Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag met betrekking tot de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de artikelen 12a tot en met 12c van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar zoals deze komen te luiden ingevolge dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven achtentwintigste maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina