Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 26-11-2003 t/m 31-12-2003

Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het projectbureau:

het Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten;

b. de projectdirecteur:

degene die is belast met de leiding van het Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten;

c. administratieve lastendruk:

kosten voor ondernemingen, instellingen of burgers die ontstaan als gevolg van de procedurele verplichtingen en informatieverplichtingen die aan hen worden opgelegd door de wet- en regelgeving van het ministerie en de aan het ministerie gelieerde uitvoeringsorganisaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Er is een Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het projectbureau ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen.

 • 2 Aan het hoofd van het projectbureau staat de projectdirecteur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het projectbureau heeft de volgende taken:

 • a. het voorbereiden en voeren van interdepartementaal en ander extern overleg inzake de bijdrage van het ministerie aan de verwezenlijking van de kabinetsdoelstelling om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven in de periode tot en met 2006 met 25 procent te verminderen en het redigeren van de jaarlijkse departementale rapportage in dat kader;

 • b. het voorbereiden, initiëren, coördineren en (doen) uitvoeren van een inventarisatie op alle beleidsterreinen van het ministerie van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven als gevolg van de bestaande regelgeving en het doen ontwikkelen van rekenmodellen ten behoeve van een eenduidige kwantificering van de administratieve lastendruk en van wijzigingen daarin als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving;

 • c. het ontwikkelen, in samenspraak met de directies, van afgewogen voorstellen voor een substantiële vermindering van de administratieve lastendruk, het voorbereiden van het klankbordoverleg met het georganiseerde bedrijfsleven over de departementale voorstellen en het bewaken van de voortgang van de implementatie van deze voorstellen;

 • d. het ontwikkelen van procedures voor het vroegtijdig en in overleg met de directies identificeren van voorgenomen wet- en regelgeving die substantiële gevolgen heeft voor de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven met het oog op de kwantificering van de lasten en de formulering van alternatieven en de coördinatie van de tijdige aanbieding van deze voorgenomen wet- en regelgeving aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten;

 • e. het doen van voorstellen voor een structurele verankering van de aandacht voor een vermindering van administratieve lastendruk in de procedures en de cultuur van het ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd Bureau Bedrijfsvoering dat ressorteert onder de directeur Sociale Verzekeringen, wordt volmacht verleend tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ten behoeve van het projectbureau tot een maximum van € 1.000,- per overeenkomst:

 • a. overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst;

 • b. koop-, huur- en leaseovereenkomsten;

 • c. overeenkomsten voor het inhuren van uitzendkrachten;

 • d. overeenkomsten met betrekking tot beroeps-, functionerings- en loopbaangerichte cursussen en opleidingen die ingevolge dienstopdracht worden gevolgd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 maart 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse

Terug naar begin van de pagina