Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 29-03-2002 t/m 15-10-2021

Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

handelingen:

handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

militaire voertuigen:

voertuigen die in eigendom toebehoren aan of zich bevinden onder de verantwoordelijkheid van de krijgsmacht of van de krijgsmacht van een andere mogendheid;

tactische voertuigen:

voertuigen ingericht voor het uitvoeren van de operationele taak.

Artikel 2

Ten aanzien van de gevaarlijke stoffen waarmee, op terreinen die uit hoofde van eigendomsrecht dan wel overeenkomst aan de Minister van Defensie ter beschikking staan, handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen worden verricht in de uitvoering van de operationele taak, met inbegrip van in dat kader te houden oefeningen, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5 van de wet, onderscheidenlijk van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de wet, voorzover die handelingen worden verricht overeenkomstig het Voorschrift voor de opslag van gevaarlijke stoffen (MP 40-21).

Artikel 3

Van het in randnummer 1.1.3.3 van bijlage 1 bij de VLG opgenomen verbod om in de vaste reservoirs meer brandstof dan 1500 liter per transporteenheid mee te nemen, wordt, voorzover de inhoud van die vaste reservoirs niet meer bedraagt dan 2000 liter per voertuig, vrijstelling verleend voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen.

Artikel 4

Aan bestuurders van tactische voertuigen wordt voor het verrichten van handelingen vrijstelling verleend van randnummer 8.2.1 van bijlage 1 bij de VLG.

Artikel 5

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van tactische voertuigen wordt vrijstelling verleend van de randnummers 5.3 en 8.1.2 van bijlage 1 bij de VLG.

Artikel 6

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen die vóór 1 augustus 1997 in gebruik zijn genomen, wordt tot 1 januari 2016 vrijstelling verleend van randnummer 9.2.5 van bijlage 1 bij de VLG.

Artikel 7

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire transporteenheden waarvan het motorvoertuig vóór 1 augustus 1997 in gebruik is genomen, wordt tot 1 januari 2016 vrijstelling verleend van randnummer 9.2.3 van bijlage 1 bij de VLG.

Artikel 8

De Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven