Regeling samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs op 1 augustus 2002 en [...] met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-07-2003

Regeling samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs op 1 augustus 2002 en aanvullende bekostiging bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, juncto de Regeling bekostiging rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb.337) en artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW subsidies;

Besluit

Artikel 1. Bekostigingsbasis, verstrekking overgangsbudget of overgangsformatie bij samenvoeging en aanvullende bekostiging bij nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-08-2003]

  • 1 Op een samenvoeging op 1 augustus 2002 van een school voor voortgezet onderwijs met een andere school voor voortgezet onderwijs, al dan niet in een scholengemeenschap, is voor de verstrekking van een overgangsbudget of een overgangsformatie voor zover het scholen met een bekostiging op declaratiebasis betreft, de aan-vullende bekostiging genoemd in de bijlage behorende bij deze regeling van toepassing.

  • 2 De aanvullende bekostiging van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak als bedoeld in onderdeel II.2 van de bijlage is van overeenkomstige toepassing op nevenvestigingen die op 1 augustus 2002 worden gevormd aan scholen voor voortgezet onderwijs zonder dat er sprake is van een gelijktijdige samenvoeging van scholen.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal met de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervallen regeling

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 en vervalt met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2003]

Regeling samenvoeging van scholen voor het voortgezet onderwijs op 1 augustus 2002 en aanvullende bekostiging

bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage Berekening aanvullende bekostiging, overgangsbudget en overgangsformatie

[Vervallen per 01-08-2003]

I. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2003]

In paragraaf II van deze bijlage zijn de berekeningen opgenomen van de aanvullende bekostiging van nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak en van het overgangsbudget bij samenvoegingen op 1 augustus 2002 van scholen in het voortgezet onderwijs met lumpsum bekostiging. Daarnaast is in paragraaf III de berekening opgenomen van de overgangsformatie bij samenvoeging van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Waar in deze regeling wordt gesproken over lgpl of fre wordt bedoeld de landelijke gemiddelde personeelslast respectievelijk de formatierekeneenheid.

II. Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak en samenvoeging van scholen bekostigd op basis van deel I van de WVO

[Vervallen per 01-08-2003]

II.1. Bekostigingsbasis

[Vervallen per 01-08-2003]

De vaststelling van het personele deel van het lumpsum-budget van een op 1 augustus 2002 door samenvoeging ontstane school of scholengemeenschap geschiedt op basis van het gestelde in de artikelen 84 en 85 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De normatieve omvang van het aantal formatieplaatsen wordt verkregen op basis van het Formatiebesluit WVO. Hierbij worden alle geldende opslagen zoals bijvoorbeeld voor fric-tie, seniorenbeleid, schoolprofielbudget en adv-herbezetting en dergelijke meegeteld.

II.2. Aanvullende bekostiging van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-08-2003]

Indien aan een scholengemeenschap met ten minste een school voor mavo en vbo of een school voor havo en vwo ingevolge artikel 75, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs een nevenvestiging wordt toegestaan, kan deze scholengemeenschap per nevenvestiging die voldoet aan de hierna genoemde voorwaarden beschikken over een aanvullende bekostiging die overeenkomt met de geldswaarde van één formatieplaats directie en één formatieplaats onderwijsondersteunend personeel (conciërge). De aanvullende bekostiging vindt plaats volgens de landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) onderwijsondersteunend personeel en de voor de schoolsoortgroep, waartoe de scholengemeenschap behoort waaraan de nevenvestiging wordt toegekend, geldende landelijke gpl directie.

Een nevenvestiging komt slechts voor de aanvullende bekostiging in aanmerking indien:

  • 1. de beoogde nevenvestiging zich bevindt op een afstand van tenminste 12 kilometer (gemeten over de weg) van de hoofdvestiging en er binnen een afstand van 12 kilometer van de beoogde nevenvestiging geen overig soortgelijk voortgezet onderwijs van de eigen richting (waaronder nevenvestigingen) aanwezig is;

  • 2. de beoogde nevenvestiging op minder dan 12 kilometer van de hoofdvestiging is gelegen maar het bestaande voedingsgebied zich voor een substantieel deel (ten minste 30%) van de leerlingen uitstrekt tot een afstand van meer dan 15 kilometer van de plaats van de hoofdvestiging. Bovendien dient er binnen een afstand van 12 kilometer van de beoogde nevenvestiging geen overig soortgelijk voortgezet onderwijs van de eigen richting (waaronder nevenvestigingen) aanwezig te zijn.

Is de in de punten 1 en 2 beoogde nevenvestiging ontstaan door samenvoeging dan dient in deze situatie de voorheen zelfstandige school of scholengemeenschap, die als een nevenvestiging van een scholengemeenschap met ten minste een school voor mavo en vbo of een school voor havo en vwo in aanmerking wil komen, op 1 oktober voorafgaande aan de samenvoeging een omvang van ten minste 120 leerlingen te hebben.

Het recht op de aanvullende bekostiging vervalt vanaf het schooljaar volgend op het schooljaar waarin het leerlingaantal van de desbetreffende nevenvestiging op 1 oktober minder dan 120 bedraagt.

Het recht op de aanvullende bekostiging herleeft vanaf het schooljaar volgend op het schooljaar waarin het leerlingaantal van de desbetreffende nevenvestiging op 1 oktober weer 120 of meer bedraagt.

Het staat het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap in principe vrij de hoofd- en nevenvestiging fysiek te verplaatsen over een afstand van niet meer dan 3 kilometer (over de weg gemeten). Een bovenbedoelde verplaatsing wordt automatisch goedgekeurd als deze is gemeld aan Cfi (zie paragraaf 2.3.1. van de beleidsregel VO/BOB/2001/28140 in Uitleg Gele katern nr. 18a deel 2 van 25 juli 2001). De bovenomschreven verplaatsing van een nevenvestiging kan niet alsnog leiden tot een aanvullende bekostiging in verband met spreidingsnoodzaak.

II.3. Overgangsbudget bij samenvoeging van scholen met lumpsum bekostiging

[Vervallen per 01-08-2003]

De bekostiging die voor de na samenvoeging ontstane school beschikbaar is (onderdeel II.1=A) en, voor zover van toepassing, verhoogd met de bekostiging in onderdeel II.2 (=B), zal in veel gevallen niet gelijk zijn aan de bekostiging die voor de bij de samenvoeging betrokken scholen gezamenlijk beschikbaar zou zijn geweest volgens de per school geldende vaste aantal formatieplaatsen en ratio’s en lgpl-en indien de samenvoeging niet zou hebben plaats gevonden (=C).

In het geval ook voor de samenvoeging op of na 1-8-2002 reeds sprake was van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak dan dient C per bestaande nevenvestiging met spreidingsnoodzaak te worden verhoogd met de toegekende bekostiging.

Indien voor de na samenvoeging ontstane school de bekostiging A+B kleiner is dan de bekostiging C wordt het verschil gedurende twee schooljaren beschikbaar gesteld.

III. Samenvoeging van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 01-08-2003]

III.1. Formatieberekening

[Vervallen per 01-08-2003]

De formatieberekening van een door samenvoeging van twee of meer scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging ontstane nieuwe school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging geschiedt op basis van artikel 10 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (Gele katern 1998, nr. 24).

III.2. Overgangsformatie

[Vervallen per 01-08-2003]

In veel gevallen is de formatie die voor de na samenvoeging ontstane school beschikbaar is niet gelijk aan het

totaal aantal fre’s dat aan de scholen en afdelingen die bij de samenvoeging betrokken zijn gezamenlijk op de dag voorafgaande aan de samenvoeging beschikbaar was. In dat geval ontstaat aanspraak op de overgangsformatie op basis van de Regeling overgangsmaatregel samenvoeging praktijkonderwijs (Gele Katern 1999, nr.18).

III.3. Rechtspositionele aspecten

[Vervallen per 01-08-2003]

Op een samenvoeging van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging blijven de rechtspositionele regelingen zoals deze gelden voor het primair onderwijs -tenzij anders bepaald - onverkort van toepassing.

IV. Procedure

[Vervallen per 01-08-2003]

Om voor de faciliteiten als bedoeld in deze regeling in aanmerking te komen, behoeft het schoolbestuur geen aanvraag in te dienen. Het agentschap CFI van het ministerie voert de berekeningen uit en voegt - voor zover van toepassing - de budgetten als bedoeld onder II respectievelijk de formatierekeneenheden als bedoeld onder III toe aan de voor de nieuwe school berekende lumpsumbekostiging respectievelijk de formatieomvang uitgedrukt in fre’s.

V. Samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs met lumpsum bekostiging met een school voor praktijkonderwijs met declaratie bekostiging)

[Vervallen per 01-08-2003]

Het gestelde in de onderdelen I tot en met IV is niet van toepassing op een samenvoeging van een school of scholen met een lumpsum bekostiging met een school of scholen met declaratie bekostiging.

In dergelijke gevallen is de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (Gele Katern 1998, nr.24) van toepassing.

Terug naar begin van de pagina