Warenwetregeling Invoer steranijs uit derde landen

[Regeling vervallen per 07-09-2003.]
Geldend van 22-03-2002 t/m 06-09-2003

Warenwetregeling Invoer steranijs uit derde landen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 2002/75/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 2002 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van steranijs uit derde landen (PbEG L 33), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-09-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. beschikking 2002/75/EG:

beschikking nr. 2002/75/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 2002 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van steranijs uit derde landen (PbEG L 33);

b. steranijs:

steranijs (Illicium verum) van GN-code 0909 10 00 uit derde landen;

c. Japanse steranijs:

Illicium anisatum, Illicium religiosum, Illicium japonicum, shikimmi of skimmi;

d. certificaat:

het certificaat voor de invoer in de Europese Unie van steranijs van oorsprong uit derde landen, bedoeld in bijlage I van beschikking 2002/75/EG.

Artikel 2

[Vervallen per 07-09-2003]

De importeur van een zending steranijs verwittigt vooraf de bevoegde autoriteiten op de plaats van binnenkomst, en specificeert daarbij de hoeveelheid, de aard en het geraamde tijdstip van aankomst van de zending.

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2003]

Steranijs wordt slechts vanuit een derde land binnen Nederlands grondgebied gebracht indien de desbetreffende zending:

 • a. wordt ingevoerd via Rotterdam als plaats van binnenkomst;

 • b. vergezeld gaat van:

  • 1º. het verslag over de officiële bemonsterings- en analyseresultaten; en

  • 2º. een ingevuld, ondertekend en door de bevoegde autoriteiten van het exporterende derde land geverifieerd certificaat;

  waarin wordt aangetoond dat de zending geen Japanse steranijs bevat; en

 • c. voorzien is van een code die overeenkomt met de code op de documenten, bedoeld onder b, 1° en 2°.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2003]

Japanse steranijs wordt slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht indien de waar:

 • a. een andere bestemming heeft dan consumptie door de mens; en

 • d. een etiket bevat met een vermelding waaruit blijkt dat het product niet geschikt is voor consumptie door de mens.

Artikel 5

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer steranijs uit derde landen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina