Warenwetregeling Invoer grondnoten uit China

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 02-11-2002 t/m 30-09-2006

Warenwetregeling Invoer grondnoten uit China

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 2002/79/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 februari 2002 houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit China (PbEG L 34), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2002/79/EG: beschikking nr. 2002/79/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 februari 2002 houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit China (PbEG L 34).

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Grondnoten en gebrande grondnoten, van herkomst of van oorsprong uit China, worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van de bij beschikking 2002/79/EG gestelde voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer grondnoten uit China.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina