Specifieke aanpak wegwerken wachtlijsten toelating speciaal basisonderwijs

Geldend van 27-03-2002 t/m heden

Specifieke aanpak wegwerken wachtlijsten toelating speciaal basisonderwijs

De regering heeft, naar aanleiding van de inspectierapportage over de wachtlijsten voor toelating van leerlingen tot het speciaal basisonderwijs in het jaar 1999, besloten om extra middelen in te zetten om wachtlijsten aan te pakken. Eind van het jaar 2000 hebben alle samenwerkingsverbanden middelen gekregen (in totaal ƒ 18 miljoen, € 8,7 miljoen) om wachtlijsten te verminderen of te voorkomen. Ook wordt een wetswijziging voorbereid tot het openemen van drie verplichte plaatsingsdata (de eerse schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de Kerstvakantie en op 1 april) in de Wet op primair onderwijs

In oktober 2001 heeft de regering op basis van de rapportage van de expertgroep Plaatsingsbeleid opnieuw besloten om extra middelen in te zetten. De expertgroep Plaatsingsbeleid had de opdracht om samen met de samenwerkingsverbanden knelpuntenanalyses en plannen van aanpak te maken. De expertgroep heeft vastgesteld dat een aantal samenwerkingsverbanden zodanige problemen ondervindt dat deze niet op korte termijn met reguliere middelen zijn op te lossen. Er is een financiële impuls van ƒ 36 miljoen (€ 16,34 miljoen) aan alle samenwerkingsverbanden beschikbaar gesteld (Uitleg Gele katern, 14 november 2001, nummer 26). Samenwerkingsverbanden kunnen met deze impuls leemten in zorgcapaciteit en knelpunten ten aanzien van de wachtlijsten oplossen.

Voor de hardnekkige knelpunten, die niet met reguliere middelen en de genoemde impuls op te lossen zijn, is een aparte aanpak ontwikkeld. Centrale doelstelling van deze zogenaamde specifieke aanpak is dat de wachtlijsten binnen twee jaar worden weggewerkt en structureel worden voorkomen. Dat wil zeggen: leerlingen worden op de wettelijk te regelen plaatsingsdata geplaatst. Voor de specifieke aanpak is in een periode van twee jaar in totaal maximaal € 5,2 miljoen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor middelen uit de specifieke aanpak, moeten samenwerkingsverbanden in de komende maanden een verbeterplan indienen.

Inmiddels heeft een preselectie plaatsgevonden van samenwerkingsverbanden die kampen met hardnekkige knelpunten en daarom in beginsel in aanmerking komen voor middelen uit de specifieke aanpak. Hierbij zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd:

 • 1 Het bestaan van structurele wachtlijsten. Samenwerkingsverbanden hebben meer dan 2 leerlingen op een wachtlijst op 1 oktober in de jaren 1999 en 2001 of 2000 en 2001, blijkend uit de Inspectierapporten over de diverse jaren. Een leerling staat op een wachtlijst wanneer de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) voor die leerling een positieve beschikking heeft afgegeven voor toelaatbaarheid op een speciale school voor basisonderwijs èn de betreffende leerling door de ouders is aangemeld bij een speciale school voor basisonderwijs, maar er nog geen plek is voor deze leerling.

 • 2 Het samenwerkingsverband heeft te weinig zorgmiddelen om wachtlijsten aan te pakken of te voorkomen, blijkend uit een deelnamepercentage hoger dan 4,1% in het jaar 2001.

Samenwerkingsverbanden die voldoen aan (één van) deze criteria zijn uitgenodigd om een verbeterplan in te dienen. De hoogte van de voor uitvoering van goedgekeurde verbeterplannen toe te delen middelen is onder meer afhankelijk van (de aard en urgentie van) de knelpunten, de voorgestelde aanpak, het tot nu toe gevoerde beleid van het samenwerkingsverband, neergelegd in de zorgplannen 2000 en 2001 en het plan van aanpak wachtlijsten, bedoeld in de Subsidieregeling aanpak plaatsingsproblematiek, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern van 15 november 2000, nummer 26. De hoogte van de toe te kennen middelen zal tevens afhankelijk zijn van het vastgestelde subsidieplafond van € 5,2 miljoen. De uitvoering van het verbeterplan zal nauwgezet worden gevolgd om het bereiken van de centrale doelstelling zeker te stellen.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en aan kunnen tonen dat u voldoet aan de genoemde criteria, dan kunt u zich binnen twee weken na deze publicatie schriftelijk wenden tot:

 • Het Ministerie van OCenW,

  Directeur Primair Onderwijs,

  mr. J.P. van Ham,

  Postbus 25000,

  2700 LZ Zoetermeer

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. P.J. van Ham,

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina