Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2002

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 31-03-2002 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2002

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, waarin aanvragen om subsidie op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode 31 maart 2002 tot en met 31 mei 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode bedragen:

    • a. voor pilotprojecten € 90.756;

    • b. voor ontwikkelingsprojecten € 1.270.584.

  • 2 De subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 11, tweede lid, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 maart 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina