Overgangsregeling specialistenopleiding Voedsel en Groen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 20-03-2002 t/m 31-12-2010

Overgangsregeling specialistenopleiding Voedsel en Groen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. wet:

Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. ODC 1998:

overzicht diploma's en certificaten 1998 op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving;

d. Ks2000+ :

kwalificatiestructuur 2000+ op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving;

e. gb-opleiding:

opleiding gespecialiseerd beroepsbeoefenaar als opgenomen in het ODC 1998;

f. specialistenopleiding:

specialistenopleiding als opgenomen in KS2000+;

g. gediplomeerde:

ieder die een diploma uit de specialistenopleiding KS2000+ van 3200 genormeerde studiebelastingsuren heeft behaald;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

De minister verleent aan agrarische opleidingscentra een subsidie ten behoeve van het realiseren van versnelde doorstroom van de opleidingen van niveau 2 en 3 uit het ODC 1998 naar de specialistenopleiding op niveau 4 in KS2000+.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De subsidie bedraagt een voor het agrarisch opleidingscentrum evenredig gedeelte van het totaal beschikbare budget voor:

  • a. 2002, van € 140.000,-;

  • b. 2003, van € 105.000,-;

  • c. 2004, van € 70.000,-;

  • d. 2005, van € 35.000,-.

 • 2 De hoogte van de subsidie bedraagt in 2002 maximaal € 280,-, in 2003 maximaal € 210,-, in 2004 maximaal € 140,- en in 2005 maximaal € 70,- per gediplomeerde.

 • 3 Indien het beschikbare budget in enig jaar wordt overschreden zal een evenredig gedeelte van het totale budget worden beschikbaar gesteld naar rato van het totaal aantal gediplomeerden in dat jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een aanspraak op de subsidie bestaat slechts indien het bevoegd gezag van het agrarisch opleidingscentrum bij de minister een verzoek hiertoe indient voor 1 februari volgend op het kalenderjaar waarin de uitstroom van de gediplomeerde is gerealiseerd.

 • 2 In het verzoek is opgenomen:

  • a. de naam van de contactpersoon bij het AOC;

  • b. het aantal gediplomeerden in het voorgaand kalenderjaar;

  • c. voor welke opleiding de gediplomeerde op 31 juli 2001 was ingeschreven, en

  • d. voor welke opleiding de gediplomeerde is gediplomeerd.

 • 3 Een aanspraak op de subsidie ontstaat indien de gediplomeerde op 31 juli 2001 was ingeschreven in een opleiding op het niveau 2 of 3 van het ODC 1998.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Het bevoegd gezag verantwoordt de aanvullende vergoeding door middel van een financiële verantwoording zoals omschreven in de regeling Financieel jaarverslag (jaarrekening) voor de AOC's.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling specialistenopleiding Voedsel en Groen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 maart 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina