BTW-heffing ten aanzien van servicecontracten

[Regeling vervallen per 25-07-2009.]
Geldend van 13-03-2002 t/m 24-07-2009

BTW-heffing ten aanzien van servicecontracten

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 25-07-2009]

Een stichting verhuurt woningen en is voor deze verhuur en daarbij behorende normale servicekosten vrijgesteld van omzetbelasting. Daarnaast kunnen de huurders een afzonderlijk service-onderhoudsabonnement sluiten. Ingevolge dit abonnement verplicht de verhuurder zich jegens de huurder kleine onderhoudswerkzaamheden in en aan de woning te verrichten, die volgens het huurreglement en volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voor rekening en risico van de huurder komen. Het betreft onder andere het onderhoud en/of de vervanging van een belinstallatie, brievenbus, wasbakken, zeepbakjes, deurkrukken etc. Het abonnement is beperkt tot de werkzaamheden aan zaken die in eigendom toebehoren aan, c.q. in beheer zijn van de verhuurder. Voor dit service-onderhoudpakket betaalt de huurder een vast bedrag per maand. Het abonnement is niet verplicht en vormt ook geen voorwaarde voor de verhuurovereenkomst. Kan de vergoeding, die de verhuurder ontvangt voor de afgesloten service-onderhoudsabonnementen buiten de heffing van omzetbelasting blijven?

Antwoord

[Vervallen per 25-07-2009]

De diensten van de verhuurder, bestaande in de verhuur van woningen en de dienstverlening met betrekking tot service-onderhoudsabonnementen, zijn functioneel en causaal te scheiden. De dienst bestaande in de verhuur van de woning overheerst de dienst bestaande in het sluiten van een service-onderhoudsabonnement niet zodanig dat de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is op de serviceonderhoudsdienst. Er is geen sprake van een onsplitsbaar geheel van prestaties zodat de diensten voor de belastingheffing afzonderlijk moeten worden bezien. De vergoeding die de huurder betaalt voor het abonnement kan ook niet aangemerkt worden als een vergoeding voor servicekosten die in de huurprijs van woningen is begrepen of van bedragen die samen met de huur verschuldigd zijn. Evenmin is er sprake van prestaties die nauw samenhangen met het huurgenot van de woning, zoals dat bij normale servicekosten het geval is. Dit betekent dat de vergoeding die de verhuurder van de huurder ontvangt in verband met het service-onderhoudsabonnement is belast tegen het algemene tarief van de omzetbelasting.

Terug naar begin van de pagina